Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
    zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w Łodzi

REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU MIEJSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Wartość ogólna zadania: 4.861.917 zł brutto

Dotacja WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 2.197.000 zł brutto

Cel projektu

Rewaloryzacja parku obejmuje jego substancję zabytkową, głównie drzewostan i układ komunikacyjny. Park od swojego założenia był obiektem publicznym, dlatego też pod pojęciem „szeroko pojętej rewaloryzacji” rozumiane jest zachowanie tej funkcji, przy uwzględnieniu zabytkowego charakteru parku i potrzeb współczesnych użytkowników. Prace przewidziane projektem mają doprowadzić do ochrony i wyeksponowania walorów zabytkowych parku oraz do wszechstronnego wykorzystania jego terenu przez mieszkańców i przyjezdnych.

Zakładane efekty

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu istniejącej zabytkowej zieleni, przy jednoczesnym utrzymaniu jej form w strukturze parku (nasadzenia uzupełniające). Poprawa infrastruktury drogowej i jej uzupełnienie, z jednej strony pozwoli zachować w przestrzeni parku zabytkowe ciągi komunikacyjne, a z drugiej - da możliwość wszechstronnego wykorzystania terenu parku w celach rekreacyjnych. Nowe wyposażenie placu zabaw będzie sprzyjało nie tylko miłemu spędzaniu czasu, ale też wszechstronnemu rozwojowi i rehabilitacji jego użytkowników. Tym samym poszerzy się grupa docelowa, korzystająca z placu zabaw. W parku będzie też  bezpieczniej. Zostanie bowiem zainstalowany system monitoringu.

Zmieni się także cały układ oświetleniowy. Styl lamp będzie odpowiadał zabytkowemu charakterowi parku, a zastosowane materiały i nowoczesny system oświetleniowy ograniczy zużycie energii. Dzięki wymianie małej architektury na stylową, park zyska również na estetyce. Pojawią się ponadto stojaki na rowery, zachęcając mieszkańców do aktywnego i ekologicznego trybu życia. Rewaloryzacja parku pozytywnie wpłynie też na środowisko. Wprowadzenie grup kompozycyjnych krzewów i roślin runa parkowego, oprócz krystalizacji układu przestrzennego parku, przyczyni się do ochrony przeciwerozyjnej gleby, a także ułatwi pielęgnację terenu. Za sprawą wykonanych prac, park będzie nawiązywał do dawnego układu kompozycyjnego, z czytelnymi osiami widokowymi.  Warto zaznaczyć, że park stanie się miejscem przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami. Znikną bariery architektoniczne utrudniające sprawne przemieszczanie się na terenie parkowym, a dodatkowo pojawią się urządzenia sprzyjające rehabilitacji (plac zabaw).

Po raz pierwszy rewaloryzacja rawskiego parku ma tak złożony i wielowymiarowy zakres.  Jej efektem będzie piękny kompozycyjnie, spójny stylistycznie, zadbany i nowoczesny, mimo zabytkowej wartości, park.

Zakres prac

- przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych na istniejącym drzewostanie (cięcia pielęgnacyjne, wiązania konarów itp.),

- wykonanie nowego układu komunikacyjnego (zmiana nawierzchni, uzupełnienie o nowe alejki)

- wykonanie nowego układu oświetlenia korespondującego z układem komunikacyjnym,

- przekomponowanie placu zabaw,

- wprowadzenie nowego stylizowanego wyposażenia standardowego w postaci ławek koszy na odpadki i psie odchody oraz stojaków rowerowych,

- wymiana toalety publicznej,

- wprowadzenie elementu małej architektury w postaci konstrukcji berso,

- wykonanie kompozycji roślinnej,

- wykonanie instalacji monitoringu miejskiego.

www.zainwestujwekologie.pl

  • autor: WRGPiIE

Wstecz

Banery

Kalendarium

Banery