Gospodarka Przestrzenna

Miasto Rawa Mazowiecka jest w 100% pokryte planem miejscowym zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2000 r. Nr 64, poz. 354); uchwałą Nr XIV/102/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszar położony w rejonie ulicy Księże Domki i zbiornika Tatar (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 572); uchwałą Nr XV/119/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7 (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 1572);  uchwałą Nr XXII/175/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4 (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 5554) ze zmianami. Z rejestrem planów miejscowych można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rawa Mazowiecka.

Polityka przestrzenna Miasta Rawa Mazowiecka została natomiast określona w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Rawa Mazowiecka przyjętym uchwałą Nr XXIII/168/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 r., ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr XIV/107/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.

Ze Studium oraz planami miejscowymi miasta Rawa Mazowiecka można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Terenami (Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 4, pok. nr 19 lub tel. 46 814 43 05) lub poprzez System Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka.

Wnioski o wypisy, wyrysy, zaświadczenia z planu miejscowego lub studium można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rawa Mazowiecka (Wykaz spraw - druki do pobrania =>Wydział Gospodarki Terenami) lub można złożyć przez katalog e-usług.

 

Banery

Kalendarium

Banery