Wydział Gospodarki Terenami

Dane teleadresowe

Wydział Gospodarki Terenami

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 96-200 Rawa Mazowiecka

Dane kontaktowe

Adres e-mail: wgt@rawamazowiecka.pl

Pracownicy Wydziału

 • pokój nr 20:
  •  Naczelnik Wydziału: Magdalena Bernacik
 • pokój nr 8 (tel. +48 46 814 40 80):
  •  Zastępca Naczelnika: Jacek Lisicki
  • Inspektor - Grażyna Cieryt
  • Inspektor - Monika Głębocka
 • pokój nr 19 (tel. +48 46 814 43 05):
  • Inspektor - Jolanta Wrońska
  • Podinspektor - Katarzyna Supeł
  • Podinspektor - Małgorzata Kraćkowska

Zakres działania Wydziału

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Terenami należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności: sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i jego zmian; sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i jego zmian; wydawanie wypisów i wyrysów, zaświadczeń i informacji ze studium i planu miejscowego;
 2. realizacja zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, w tym w szczególności: wektoryzacja dokumentów planistycznych; obsługa i bieżąca aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej;
 3. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym w szczególności: obrót nieruchomościami, podziały geodezyjne, najem, dzierżawa, trwały zarząd, użytkowanie wieczyste;
 4. prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia nieruchomości;
 5. prowadzenie regulacji stanu prawnego mienia komunalnego;
 6. prowadzenie ewidencji stanu mienia komunalnego w zakresie nieruchomości gruntowych;
 7. uzgadnianie lokalizacji przebiegu infrastruktury technicznej w nieruchomościach komunalnych niebędących drogami publicznymi;
 8. ustalanie nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości;
 9. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 10. prowadzenie postępowań w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta;
 11. prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej w odniesieniu do realizowanych zadań wydziału;
 12. prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych;
 13. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa;
 14. współdziałanie z instytucjami rolniczymi z terenu Miasta oraz organizacjami społeczno-zawodowymi rolników;
 15. współpraca z Biurtem Startegii i Przedsiębiorczości w realziacji zadania dotyczącego prowadzenia "Punktu Obsługi Inwestora", w szczególności poprzez poprzez przygotowanie i aktualizację oferty lokalizacyjnej terenów inwetyscyjnych z obszaru miasta Rawa Mazowiecka (strona internetowa, Generator Ofert Inwestycyjnych) oraz pozyskiwanie inwestorów, ich obsługa w toku procesu inwestycyjnego i w zakresie opieki proinwestycyjnej;
 16. aktualizowanie i monitorowanie gminnej ewidencji zabytków oraz programów opieki nad zabytkami;
 17. realizowanie zadań wynikających z przyjętych programów opieki nad zabytkami przy współpracy z wydziałami urzędu oraz innymi instytucjami;
 18. współpraca i współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
 19. prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursów lub udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków lub zlokalizowanym w strefie objętej ochroną konserwatorską.

Banery

Kalendarium

Banery