Wydział Gospodarki Terenami

Wydział Gospodarki Terenami

Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4

96 - 200 Rawa Mazowiecka

e-mail: wgt@rawamazowiecka.pl

 

pokój nr 20 - Naczelnik Wydziału: Magdalena Bernacik

pokój nr 8 - Zastępca Naczelnika: Jacek Lisicki

Inspektor - Grażyna Cieryt

Inspektor - Monika Głębocka

tel. 46 814 40 80

pokój nr 19: 

Inspektor - Jolanta Wrońska

Podinspektor - Katarzyna Supeł

Młodszy referent - Małgorzata Kraćkowska

tel. 46 814 43 05

 

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Gospodarki Terenami należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w tym w szczególności: sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i jego zmian; sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i jego zmian; wydawanie wypisów i wyrysów, zaświadczeń i informacji ze studium i planu miejscowego;
 2. realizacja zadań wynikających z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, w tym w szczególności: wektoryzacja dokumentów planistycznych; obsługa i bieżąca aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej;
 3. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym w szczególności: obrót nieruchomościami, podziały geodezyjne, najem, dzierżawa, trwały zarząd, użytkowanie wieczyste;
 4. prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia nieruchomości;
 5. prowadzenie regulacji stanu prawnego mienia komunalnego;
 6. prowadzenie ewidencji stanu mienia komunalnego w zakresie nieruchomości gruntowych;
 7. uzgadnianie lokalizacji przebiegu infrastruktury technicznej w nieruchomościach komunalnych niebędących drogami publicznymi;
 8. ustalanie nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości;
 9. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 10. prowadzenie postępowań w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta;
 11. prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej w odniesieniu do realizowanych zadań wydziału;
 12. prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych;
 13. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa;
 14. współdziałanie z instytucjami rolniczymi z terenu Miasta oraz organizacjami społeczno-zawodowymi rolników;
 15. przygotowywanie oferty inwestycyjnej miasta i obsługa inwestora.

Banery

Kalendarium

Banery

baner toplayer
Życzenia