Podstrony strony Wydział Rozwoju i Inwestycji

Wydział Rozwoju i Inwestycji

Wydział Rozwoju i Inwestycji

 Pl. Piłsudskiego 4, 96-200 Rawa Mazowiecka, pokój nr 12

tel. 46 814 42 01

e-mail: inwestycje@rawamazowiecka.pl

 

Naczelnik Wydziału: Paweł Piątkiewicz - tel. 46 814 47 11, wew. 150

Zastępca Naczelnika: Tomasz Brzeziński - tel. 46 814 47 11, wew. 151

Inspektor Izabela Bors - tel. 46 814 47 11, wew. 151

Inspektor Piotr Klimczak - tel. 46 814 47 11, wew. 151

Inspektor Katarzyna Gierach - tel. 46 814 47 11, wew. 152

Inspektor Krzysztof Marchowiecki - tel. 46 814 47 11, wew. 152

 

Zadania Wydziału Rozwoju i Inwestycji

Zadania Wydziału Rozwoju i Inwestycji zostały określone w §25 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Rozwoju i Inwestycji należy:

w zakresie zamówień publicznych:

a) organizowanie procesu udzielania zamówień publicznych na podstawie składanych przez komórki organizacyjne wniosków o wszczęcie postępowania poprzez:

- organizowanie prac Komisji przetargowej dla danego postępowania,

- doradztwo w sprawach zamówień, w tym wyrażanie opinii w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,

- przygotowanie wzorów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach prowadzonych na wniosek komórek organizacyjnych,

- wspomaganie i konsultowanie organizowanych postępowań,

- prowadzenie ewidencji dotyczącej udzielanych zamówień publicznych wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) przygotowywanie aktów prawnych organów Miasta dotyczących realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych i wzorów formularzy,

c) prowadzenie Rejestru Zamówień Publicznych,

d) sporządzanie planu zamówień publicznych na podstawie planów poszczególnych komórek organizacyjnych,

e) prowadzenie po zakończonym roku kalendarzowym sprawozdawczości dotyczącej udzielonych zamówień publicznych sporządzanych na podstawie sprawozdań poszczególnych komórek organizacyjnych miasta;

w zakresie inwestycji należy:

a) opracowywanie planów rocznych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych miasta,

b) koordynowanie i współpraca z właściwymi instytucjami w sprawie inicjowania inwestycji wspólnych,

c) obsługiwanie i nadzorowanie procesów inwestycyjnych i remontów, przygotowanie dokumentacji formalnej związanej z zawieraniem umów na realizację inwestycji i remontów,

d) organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami,

e) dokonywanie rozliczeń realizowanych zadań,

f) aktualizacja i koordynowanie realizacji zadań przyjętych w strategii rozwoju miasta,

g) prowadzenie ogółu działań w zakresie pozyskiwania inwestycyjnych funduszy zewnętrznych przy współpracy z merytorycznymi Wydziałami,

h) koordynowanie wykonawstwa inwestycji komunalnych, zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie oraz zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych,

i) sporządzanie w uzgodnieniu z Wydziałem Finansów i Analiz projektów umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia inwestora związane z realizacją inwestycji i przyszłym jej funkcjonowaniem,

j) współdziałanie z Wydziałem Gospodarki Terenami w zakresie programowania i realizacji infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenów pod budownictwo, nadzór nad budową i modernizacją miejskich ulic, budynków i urządzeń oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie.

 

Banery

Kalendarium

Banery