Akty prawne normujące działalność Straży Miejskiej

  • -

Akty prawne normujące działalność Straży Miejskiej.

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
        
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności.
        
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
        
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży.
        
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie).
        
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu sprawowania nadzoru na działalnością straży gminnych (miejskich).
        
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy.
        
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich).
        

Uchwałą Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej nr Vl/34/94
z dnia 10.11.1994r.
w sprawie utworzenia Straży Miejskiej na terenie miasta Rawy Mazowieckiej.
Uchwała Nr XXVI/243/05 Rady Miasta w Rawie Mazowieckiej
z dn. 30.03.2005 r.
w sprawie regulaminu Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej.

 

Banery

Kalendarium