lata 2024/2025

Wykaz projektów wybranych do realizacji w ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024

Herb Rawy Mazowieckiej

W dniu 8 kwietnia 2024 roku wpłynęło oświadczenie autorki projektu „RUCH TO ZDROWIE, ALE I ŚWIETNA ZABAWA” – ZAKUP SPRZĘTU DLA DZIECI ZE STOWARZYSZENIA „DOBRO DZIECI” o chęci realizacji projektu za pozostałą w Rawskim Budżecie Obywatelskim 2024 kwotę 10 000,00 złotych. Projekt ten cieszył się dużym poparciem mieszkańców i otrzymał 365 głosów. W tej sytuacji Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka postanowił dopisać projekt do listy projektów zwycięskich przeznaczonych do realizacji w 2024 roku.

Zaktualizowana lista projektów wybranych przez mieszkańców do realizacji stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Wybrane przez mieszkańców projekty będą realizowane w ramach Budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2024.

Wykaz projektów wybranych do realizacji w ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

Herb Rawy Mazowieckiej

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 marca 2024 roku zespół ds. weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego przedstawił wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 oraz zaproponował podział środków na zwycięskie projekty.

Należy podkreślić ogromne zainteresowanie projektami wśród mieszkańców miasta, a ilość głosów świadczy o czynnym włączeniu się rawian w tworzenie Rawskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

Lista projektów wybranych przez mieszkańców do realizacji stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Wybrane przez mieszkańców projekty będą realizowane w ramach Budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2024.

Wyniki głosowania na projekty zgłoszone w ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Herb Rawy Mazowieckiej

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 7 marca 2024 roku Zespół ds. weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego przedstawił wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. 

Należy podkreślić ogromne zainteresowanie projektami wśród mieszkańców miasta, a ilość głosów świadczy o czynnym włączeniu się rawian w tworzenie Rawskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. 

Ogółem oddano 6622 karty do głosowania, w tym 6387 kart ważnych oraz 235 kart nieważnych. 

Karty ważne zawierały 8522 głosy ważne, w tym 2370 głosów w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz 6152 głosów na pozostałym obszarze miasta. 

Wyniki głosowania na zgłoszone projekty, zarówno w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej jak i na pozostałym obszarze stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Wykaz projektów do głosowania w ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Herb Rawy Mazowieckiej

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2024 roku Zespół ds. weryfikacji wniosków zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego zweryfikował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2024.

Wykaz projektów dopuszczonych do głosowania z podziałem na obszar ścisłej ochrony konserwatorskiej i pozostały teren miasta stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
Wzór pełnomocnictwa do głosowania za osobę niepełnosprawną stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji
Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Zespół ds. weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego zweryfikował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2024

Herb Rawy Mazowieckiej

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 zgłoszonych zostało 17 projektów. Na spotkaniu w dniu 30 stycznia 2024 roku zespół ds. weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego zweryfikował pod względem formalno-prawnym i merytorycznym projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Następnym etapem będzie akceptacja listy projektów przeznaczonych do głosowania w ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego.
Ogłoszenie listy projektów przeznaczonych do głosowania w ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego z podziałem na obszary oraz wzoru karty do głosowania nastąpi w dniach 12-14 lutego 2024 roku.

Wykaz projektów zgłoszonych do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2024

Herb Rawy Mazowieckiej

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 zgłoszonych zostało 17 projektów. Poproszono o opinie Wydziały merytoryczne i Radcę Prawnego. Wykaz projektów wraz ze wstępnym kosztem ich realizacji i krótkim opisem zamieszczono w tabeli stanowiącej załącznik do tej informacji. Kolejnym etapem będzie weryfikacja projektów pod względem prawnym i merytorycznym, a następnie ogłoszenie listy zweryfikowanych projektów.

Rozpoczynamy nabór wniosków do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2024

Termin od dnia 10 stycznia 2024 roku do dnia 24 stycznia 2024 roku

 

Uprawnionymi do zgłaszania zadań są wszyscy mieszkańcy Rawy Mazowieckiej, którzy ukończyli 16 lat.

Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, mający wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. Każdy uprawniony może zgłosić dowolną liczbę projektów do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego.

 

Zgłaszane zadania do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego muszą być:

- zgodne z prawem;

- zlokalizowane na terenie należącym do Miasta Rawa Mazowiecka (dotyczy zadań inwestycyjnych);

- nie dopuszcza się realizacji projektów inwestycyjnych, które są planowane na gruntach nienależących do zasobów nieruchomości miasta, z wyłączeniem gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej oraz terenów osiedli wielomieszkaniowych, po uzyskaniu zgody tegoż użytkownika wieczystego na realizację projektu na okres minimum 5 lat, ze względu na trwałość projektu;

- ogólnodostępne czyli bezpłatnie dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta; 

- zawierać sposób promocji miasta i Rawskiego Budżetu Obywatelskiego;

- możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym; 

- wykonalne technicznie; 

- zadania inwestycyjne muszą spełniać wymogi formalne Ustawy o dostępności, z uwzględnieniem – o ile jest to możliwe – uniwersalnego projektowania, uwzględnianego w szczególności w celu spełnienia minimalnych wymagań, dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Każde zgłoszone zadanie wymaga poparcia co najmniej 8 mieszkańców Rawy Mazowieckiej.

Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego projektu.

Zgłoszeń zadań dokonywać należy na formularzu zgłoszeniowym (wraz z listą poparcia), według wzoru. Formularz zgłoszenia zadania dostępny jest na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl lub w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Pl. Piłsudskiego 5 (na parterze).
Formularz zgłoszeniowy podpisuje wnioskodawca/y. Autor projektu nie może udzielić poparcia składanemu przez siebie wnioskowi.

 

Wnioski składane mogą być:

- w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą /kb5177yoql/skrytka, podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisane profilem zaufanym ePUAP, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu listy z podpisami poparcia zadania;

- w formie papierowej, złożone w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia oryginalnych list poparcia zadania.

 

Wnioskodawca na etapie przygotowania wniosku ma prawo do konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, zwanymi dalej „komórkami organizacyjnymi” pod względem finansowym, formalno-prawnym, merytorycznym, a przede wszystkim pod względem możliwości jego realizacji.

Zarządzenie nr 1/2024 z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie powołania zespołu ds. weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego

Rawski Budżet Obywatelski na 2024 rok - informacja dla mieszkańców

W ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego będą realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych Miasta Rawa Mazowiecka.
Zadania wybrane w danym roku w trybie i na zasadach określonych Regulaminem zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok następny.
Ustala się kwotę w wysokości 200 tys. zł do wykorzystania w roku budżetowym 2024 w ramach Rawskiego Budżetu Obywatelskiego.

Banery

Kalendarium

Banery