Konkursy zakończone

„ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok

Celem Drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok jest zwiększenie  poziomu bezpieczeństwa publicznego, ratowania życia, zdrowia i mienia mieszkańców województwa łódzkiego dzięki zwiększeniu aktywności społecznej oraz kształtowaniu postaw obywatelskich.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2021 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Regionalne Centrum Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, którego celem jest tworzenie dobrych warunków do funkcjonowania rodzin, wczesne przeciwdziałanie kryzysowi rodziny oraz skuteczna pomoc rodzinom znajdującym się w utrwalonym kryzysie. 

Międzynarodowe Domy Spotkań Edycja 2021

Głównym celem Programu jest m.in. promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w Unii Europejskiej i poza nią oraz upowszechnianie dziedzictwa narodowego i historii Polski. Przedmiotem konkursu jest umożliwienie stworzenia sieci Międzynarodowych Domów Spotkań oferującą ofertę programową spójną z celami polityki edukacyjnej i zagranicznej państwa polskiego.

VII edycja programu „Placówka”

Celem programu „Placówka” Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego jest wspieranie poszukiwań teatralnych oraz umożliwienie twórcom realizacji oryginalnych i eksperymentalnych projektów.

Rozgrzewamy Polskie Serca

Program Rozgrzewamy Polskie Serca jest programem grantowym dla organizacji pozarządowych. Celem Programu jest wspieranie inicjatyw pielęgnujących lokalną kulturę, tradycję i historię. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie i integrować lokalną społeczność wokół: kultury, tradycji lub pamięci historycznej.

„Fundacja PZU z Kulturą” edycja 2021

Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej - szkół podstawowych, przedszkoli, szkół średnich, w tym branżowych oraz specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

„Rodzinny festiwal sportowy”

„Rodzinny festiwal sportowy” jest dziesiątym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. Celem zadania publicznego jest upowszechnianie kultury fizycznej oraz zwiększenie aktywności fizycznej wśród mieszkańców województwa łódzkiego w różnych grupach społecznych i środowiskowych.

„Sport na terenach wiejskich i małych miast”

„Sport na terenach wiejskich i małych miast” jest dziewiątym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. Celem zadania publicznego jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast województwa łódzkiego oraz zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego.

„Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych”

„Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych” jest siódmym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. Celem zadania publicznego jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu dzieci i młodzieży w województwie łódzkim.

Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej na zapewnienie im płynności finansowej w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID – 19. Celem takiej pożyczki jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej. 

Moja mała ojczyzna – edycja V 2021

Program Fundacji BGK Moja mała ojczyzna ma na celu aktywizowanie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym. Program zakłada zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sposób innowacyjny, poprawę jej estetyki, funkcjonalności lub modernizację.

„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” edycja 2021

Organizatorem konkursu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” jest Fundacja PZU. Jego celem jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży i dorosłych) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców).

Równać Szanse - Małe Granty

Rusza nabór wniosków w konkursie Równać Szanse - Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców.

Program grantowy mPotęga

Misją Fundacji mBanku jest wspieranie dzieci i młodzieży w nauce matematyki. mPotęga to główny program grantowy fundacji. Obecnie trwa jego VIII edycja. Celem programu jest zachęcęnie dzieci i młodzieży do zgłębiania matematyki poprzez  kreatywność i nieszablonowe pomysły nauczycieli, rodziców i pasjonatów tej nauki.

II edycja programu „Dzieci Kapitana Nemo”

„Dzieci Kapitana Nemo” to projekt historyczny dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. Celem projektu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego jest przypomnienie sylwetek Polaków, których odkrycia czy wynalazki zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły postrzeganie świata.

Konkurs MON: Mur, ale historia Wojska Polskiego

Minister Obrony Narodowej ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. "Mur, ale historia Wojska Polskiego". W konkursie można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural  opowiadający o bohaterstwie, sile i odwadze naszych żołnierzy, dawniej i dziś.

Program Grantowy Patroni Roku 2021

W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2021, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłosiła konkurs grantowy „Patroni Roku 2021”. Konkurs jest skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci i wydarzeń.

Konkurs RPOWŁ: Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił konkurs w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".

Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2021 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Regionalne Centrum Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, którego celem jest tworzenie dobrych warunków do funkcjonowania rodzin, wczesne przeciwdziałanie kryzysowi rodziny oraz skuteczna pomoc rodzinom znajdującym się w utrwalonym kryzysie. 

Otwarty konkurs grantowy 2021

Celem konkursu Fundacji Edukacja dla Demokracji jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konkursu jest ponadto wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych i pomoc w przystosowaniu do pracy w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów kadrowych.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie narkomanii 2021 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Regionalne Centrum Polityki Społecznej ogłosił konkurs związany z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym -  Działaniem z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Celem zadania publicznego jest wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu. 

4. edycja konkursu grantowego IKEA „Zabawa to poważna sprawa”

W ramach konkursu grantowego IKEA udzieli wsparcia wybranym organizacjom z całej Polski realizującym projekty edukacyjno-wychowawcze w zakresie zmian klimatu. Konkurs jest lokalnym programem IKEA Retail w Polsce, a jednocześnie częścią globalnej inicjatywy IKEA „Play Coalition”. Jej celem jest budowanie świadomości tego, że każde dziecko ma prawo do zabawy oraz podkreślenie ważnego wpływu zabawy na prawidłowy rozwój najmłodszych. W Polsce środki uzyskane ze sprzedaży kolekcji zabawek Sagoskatt przeznaczane są na granty społeczne dla organizacji zajmujących się edukacją klimatyczną dzieci i młodzieży poprzez zabawę.

Program Sportowa Polska – edycja 2021

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu.

Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 2021

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży ogłosiła konkurs, którego celem jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych działań, takich jak wymiany młodzieży, spotkania oraz projekty informacyjno-promocyjne. Działania te umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni oraz przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i w relacjach współczesnych.

Konkurs UdSKiOR: Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2021 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Wsparcie finansowe dla zewnętrznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego z działalnością skierowaną do młodzieży w Polsce

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest współbeneficjentem w ogólnoeuropejskiej kampanii pod nazwą „#GoEAThical: European youth stand up for sustainable food supply chains that respect migrant workers’ rights and reduce climate change, hunger and poverty as key drivers of migration” (docelowa nazwa kampanii: Our Food. Our Future), współfinansowanej przez Komisję Europejską (DG Devco). Głównym celem kampanii jest zachęcenie młodzieży w UE do zaangażowania się w zrównoważoną konsumpcję i produkcję żywności.

Konkurs w ramach Priorytetu 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to instytucja odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. W ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2021 został uruchomiony nabór wniosków. W otwartym konkursie organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

Banery

Kalendarium

Banery