Konkursy zakończone

Projekty współpracy europejskiej

W ramach projektów wspierane są działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Projekty powinny przyczyniać się do międzyna¬rodowego obiegu dzieł i twórców, budowania publiczności, włączania społecznego poprzez kulturę i sztukę, zmniejszania śladu węglowego sektorów, cyfryzacji i wdrażania tech¬nologii w kulturze, budowania potencja¬łu sektorów i rozwoju poszczególnych dziedzin sektora, takich jak architektura czy dziedzictwo kulturowe.

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2024

W 2024 roku można składać wnioski do 32 Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Programach na rok 2024 można otrzymać wsparcie finansowe na realizację działań z zakresu kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego, obejmujących m.in. szeroko rozumianą edukację, działalność artystyczną, kulturę cyfrową, promocję czytelnictwa, a także związanych z projektami infrastrukturalnymi.

Program „Z kobietami - patriotkami”

Organizatorem Programu „Z kobietami - patriotkami” jest Fundacja Totalizatora Sportowego. Program ma służyć kształtowaniu i promowaniu postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzeniu działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, a także ułatwiać podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych.

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Program, którego organizatorem jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego, ma na celu wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej i edukacyjnej w zakresie fair-play w sporcie.

Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

Program, którego organizatorem jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego, ma na celu zmianę najbliższego otoczenia. W ramach projektów mogą zostać przygotowane, na przykład: mini-parki, ogrody deszczowe, roślinne murale, eko-ogrody edukacyjne, ogrody/parki kieszonkowe, zielone czytelnie lub rewitalizacje ogródków jordanowskich. Istotne jest, aby projekt był realizowany w przestrzeni publicznej, a nowo utworzone lub zrewitalizowane miejsce było przeznaczone dla dzieci i młodzieży.

Program Dotacyjny "Niepodległa" - edycja 2024

Instytucją zarządzającą programem jest Biuro „Niepodległa”. W ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” przewidziano dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski. Program ma uświadamiać znaczenie wydarzeń historycznych dla tradycji i narodowego dziedzictwa oraz  propagować postawę patriotyczną. 

Szlakiem lokalnej historii

Organizatorem programu grantowego „Szlakiem lokalnej historii” jest Fundacja Enea. Celem Programu jest przyznanie dofinansowania w formie darowizny na realizację projektów zgodnych z zapisami Statutu Fundacji, a zgłoszonych przez podmioty działające na rzecz dobra publicznego. Wsparcie może zostać przeznaczone na realizację projektów społecznie użytecznych z zakresu historii, kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności zakładających organizację spacerów i wycieczek historycznych, wyznaczenie szlaków historycznych wraz z tablicami informacyjnymi oraz wydanie albumów dotyczących historii i kultury regionu. 

Lokalnie, aktywnie, sportowo

Organizatorem programu grantowego „Lokalnie, aktywnie, sportowo” jest Fundacja Enea. Celem Programu jest przyznanie dofinansowania w formie darowizny na realizację projektów zgodnych z zapisami Statutu Fundacji, a zgłoszonych przez podmioty działające na rzecz dobra publicznego. Wsparcie może zostać przeznaczone na realizację projektów społecznie użytecznych w zakresie wspierania kultury fizycznej, obejmujących w szczególności organizację biegów, turniejów, zajęć sportowych, a także na zakup sprzętu sportowego.

Konkurs na Małe Granty

Projekt „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Obywatele, równość, prawa i wartości” (z ang. CERV) i jest realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Celem projektu jest wzmacnianie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji działających na obszarach wiejskich i w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców, oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych. 

Program CSR  Re_Action!  

Program Re_Action!jest realizowany przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. Celem programu jest szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego realizowany poprzez wspieranie inicjatyw o charakterze społecznym, zadań z zakresu nauki i edukacji, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego, działalności ekologicznej i ochrony środowiska oraz zwiększania dostępu do dóbr kultury. 

Odpowiedzialni społecznie

Program „Odpowiedzialni Społecznie” jest organizowany i realizowany jest przez Fundację Totalizatora Sportowego. Jego głównym celem jest wspieranie działań w zakresie dobroczynności, w tym udzielanie i wspieranie pomocy społecznej i opieki socjalnej, a także wspieranie społeczeństwa w aktualnie pojawiających się wyzwaniach społecznych, w tym m.in. pomoc osobom dotkniętym konfliktem na Ukrainie.

Dotacje pozakonkursowe Fundacji PZU

Fundacja PZU przyznaje dotacje pozakonkursowe na projekty zgodne z jej strategicznymi celami statutowymi oraz z zasadami regulaminu przyznawania dotacji pozakonkursowych.

„Sportowa Natura” - Odsłona 2023

Organizatorem Konkursu dla Klubów Sportowych o dofinansowanie na promocję Lasów Państwowych jest Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Konkurs dotyczy w szczególności promocji społecznej funkcji lasów, tj. obcowania z naturą, aktywnego spędzania wolnego czasu i rekreacji na świeżym powietrzu w otoczeniu terenów leśnych, edukacji leśnej i przyrodniczej społeczeństwa, uprawiania sportu oraz turystyki, a także korzystania z produktów lasu dla codziennych potrzeb.

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Program grantowy Fundacji Santander ma na celu promocję przedsięwzięć sportowych oraz zasad fair play w sporcie. W ramach edycji z roku 2023 wspierane są przedsięwzięcia sportowe wspomagające rozwój fizyczny osób w wieku od 5 do 26 lat. Dofinansowaniu podlega organizacja drużynowych zawodów sportowych, olimpiad, paraolimpiad, treningów oraz innych działań, w których głównym motywem jest sport i promocja zasad fair play.

Skrzydła dla Mamy

Skrzydła dla Mamy to program Fundacji BGK, który ma za zadanie wsparcie mam z miejscowości do 25 tys. mieszkańców. Celem programu jest ułatwienie mamom powrotu do pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim, wychowawczym lub dłuższej przerwie związanej z opieką nad dzieckiem. Program ma nie tylko umożliwić mamom podwyższenie swoich kompetencji zawodowych, i tym samym podjęcie na nowo pracy, ale również pomóc w odkrywaniu swoich talentów. 

Dotacje mFundacji w nowej odsłonie

Dotacje mBanku to całoroczny program, w którym można uzyskać dofinansowanie matematycznych działań edukacyjnych własnego pomysłu. Od października 2022 do września 2023 mFundacja przyznawać będzie dotacje na projekty, które łączą edukację matematyczną z ekologią.

Łódzkie dla Seniorów Plus

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił jedenasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2023 - 2024 pn. „Łódzkie dla Seniorów Plus”. Celem zadania publicznego jest promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia osób starszych poprzez rozwijanie i wspieranie systemu zorganizowanych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla seniorów.

Generacja 6.0

Program „Generacja 6.0”, którego  organizatorem jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego, jest skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób 60+. Jego zasadniczym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+ poprzez inicjatywy mające na celu poszerzanie ich wiedzy oraz rozwijanie umiejętności w różnych dziedzinach życia.

Program Mikro Granty

Program „MIKRO GRANTY” jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest minister właściwy ds. kultury fizycznej. Operatorem Programu jest Fundacja Orły Sportu z siedzibą w Pucku. Celem programu jest m.in. upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przez samorządy lokalne.

Czuwamy! Pamiętamy!

Celem programu jest wsparcie lokalnych organizacji, instytucji kultury, samorządów, parafii w renowacji miejsc pamięci ważnych dla lokalnych społeczności.

Na Dobry Początek!

Celem Konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz  doskonalenie warsztatu pracy edukatora w ramach tematyki realizowanego projektu.

Moja Mała Ojczyzna

Celem programu jest pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budodowania dobra wspólnego oraz innowacyjnego zagospodarowania przestrzeni publicznej pod względem poprawy estetyki i funkcjonalności. Organizatorem Konkursu grantowego jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego.

„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” edycja 2023

Celem Konkursu, organizowanego przez Fundację PZU, jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych  oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki nad niepełnosprawnymi oraz aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych na obszarach wiejskich i w miastach do 30 tys. mieszkańców. 

Trzeci otwarty konkurs ofert pt. "Kulturalnie regionalnie"

Celem trzeciego otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego,  jest wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim.

Dzieci Kapitana Nemo

Konkurs grantowy „Dzieci Kapitana Nemo” jest projektem historycznym dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat. Jego organizatorem jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego.

X edycja programu grantowego „mPotęga”

Organizatorem programu grantowego „mPotęga” jest Fundacja mBanku. Partnerem jest Fundacja Dobra Sieć. Adresatami działań są uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych oraz uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych.

Fajna Ferajna

Organizatorem konkursu grantowego „Fajna Ferajna” jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego. Celem konkursu jest: m.in. zapewnianie uczniom z różnymi sprawnościami optymalnych warunków do harmonijnego rozwoju we wszystkich sferach życia oraz kształtowanie w dzieciach i młodzieży takich cech jak akceptacja, wrażliwość, szacunek i umiejętność współpracy z innymi.

Sportowe wakacje na Plus

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił ósmy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. „Sportowe wakacje na Plus”. Celem zadania jest tworzenie warunków do uczestnictwa w aktywnym sportowym wypoczynku, jak również wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz systematycznej dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną.

Sport na Start!

Celem Programu Fundacji BGK pn. "Sport na Start", jest kształtowanie wśród młodych ludzi nawyku aktywnego wypoczynku i popularyzacja rywalizacji opartej o odpowiedzialność oraz sprawiedliwość.

Wydarzenia sportowe na plus

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. „Wydarzenia sportowe na plus”. Celem zadania jest wsparcie organizacji imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych, promujących aktywność fizyczną i rywalizację sportową mieszkańców województwa łódzkiego.

"Niepodległa" 2023

Program Dotacyjny „Niepodległa” przewiduje dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej a skończywszy na Obradach Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborach. Instytucją zarządzającą programem jest Biuro „Niepodległa”.

"Patriotyzm Jutra" edycja 2023

Ogólnopolski Program grantowy  „Patriotyzm Jutra" służy upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Program jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucją zarządzającą programem jest Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Fundusz Solidarności z Ukrainą

Fundusz oferuje wsparcie organizacjom społecznym, które udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Fundacja im. Stefana Batorego  w ramach Funduszu oferuje pomoc organizacjom prowadzącym działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym poprzez tworzenie przestrzeni sprzyjających wzajemnemu poznawaniu się i akceptacji oraz zapobieganie konfliktom na tle kulturowym i dyskryminacji.

Zostańmy w kontakcie! 4×3 – prosta sprawa

Głównym celem projektu wspieranego przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży jest podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów  młodzieży bez konieczności przekraczania granic.

Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023.

Celem programu zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury jest m.in. doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Sąsiedzka Moc

W ramach  programu wsparcia inicjatyw lokalnych sieć Netto wesprze finansowo 50 projektów na rzecz społeczności lokalnych skupionych w sąsiedztwie sklepów należących do sieci.

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich Priorytet 5

Instytucją Zarządzającą Programem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskich.

Fundusz Pomocowy - otwarty konkurs jesień 2022

Zadaniem Funduszu Pomocowego jest wsparcie inicjatyw podejmowanych na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania negatywnemu wpływowi pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z miejscowości do 50 tys. mieszkańców, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem Programu jest ponadto wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych. 

Powstanie Styczniowe 1863 - 1864

Celem programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” jest wspieranie działań o charakterze historycznym, kulturowym, artystycznym oraz edukacyjnym przygotowujących do obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.  W działaniach prowadzonych w ramach programu należy szczególnie uwzględnić pamięć i tradycję regionalną, lokalną i rodzinną.  

„Z Fundacją PZU po lekcjach” edycja 2022

Celem Konkursu, organizowanego przez Fundację PZU, jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców. Wsparcie  przeznaczone jest dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Program grantowy Bank Młodych Mistrzów Sportu, którego organizatorem jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego, ma na celu promocję przedsięwzięć sportowych oraz zasad fair play w sporcie. Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw sportowych i edukacyjnych w zakresie fair-play w sporcie.  

Konkurs Sportowa Natura

Konkurs organizowany przez Lasy Państwowe jest przeznaczony dla klubów sportowych. Celem konkursu jest promowanie ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody oraz edukacja leśna i przyrodnicza społeczeństwa.

Sportowo Kulturalnie Lokalnie

W ramach konkursu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie” Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizację projektów infrastrukturalnych poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na budowę lub remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia obiektów sportowych i kulturalnych.

Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej

Celem programu Ministerstwa Edukacji i Nauki jest m.in. budowanie integracji i współpracy międzypokoleniowej oraz więzi społecznych, rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej oraz pozaszkolnej, jak również wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i zagranicą.

Kierunek Sukces

Organizatorem Konkursu grantowego Kierunek Sukces jest Fundacja Empiria i Wiedza. Program ma na celu realizację projektów edukacyjnych związanych z podnoszeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji młodzieży w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej. 

Fundacja PZU z Kulturą

Organizatorem Konkursu jest Fundacja PZU. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży z małych miasteczek i terenów wiejskich do poznawania tzw. kultury wysokiej poprzez udział w wyjazdach do instytucji kultury takich jak muzea, teatry, opery, galerie, połączonych z towarzyszącymi im cyklicznymi warsztatami edukacyjnymi. 

Drugi otwarty konkurs ofert pt. "Kulturalnie regionalnie"

Celem zadania publicznego jest wzbogacanie oferty kulturalnej województwa łódzkiego oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w województwie łódzkim, w tym realizacja przedsięwzięć poświęconych trójce ustanowionych przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej patronów roku 2022, tj. Marii Konopnickiej, Józefowi Mackiewiczowi i Józefowi Wybickiemu.

Moja Mała Ojczyzna

Organizatorem konkursu jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego. Celem programu jest pobudzenie lokalnych społeczności do działania na rzecz budowania dobra wspólnego oraz poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej. Projekt ma za zadanie zagospodarowanie w sposób innowacyjny lokalnej przestrzeni użytkowej.

Program wsparcia uchodźców z Ukrainy „Sąsiedzka Pomoc”

Netto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wspólnie z Fundacją Salling zainicjowała program pomocowy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Program będzie polegać na finansowaniu inicjatyw lokalnych mających na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zdrowia, edukacji lub integracji społecznej.

Pajacyk Pomoc Psychospołeczna – Ukraina

Organizatorem  konkursu wniosków w ramach programu Pajacyk Pomoc Psychospołeczna – Ukraina jest Polska Akcja Humanitarna. Program ma na celu polepszenie sytuacji dzieci i młodzieży uciekających z Ukrainy oraz profilaktykę problemów zdrowia psychicznego poprzez zwiększenie dostępu do pomocy psychologicznej i psychiatrycznej wśród dzieci oraz innych usług mających na celu wsparcie w integracji i aklimatyzacji do nowych warunków życia.

Program Prewencyjny „Dobra Drużyna PZU”

Organizatorem programu jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna. „Dobra Drużyna PZU” to ogólnopolski program mający na celu m.in. ochronę zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, wspieranie rozwoju sportu dzieci i młodzieży z mniejszych ośrodków a także  kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw społecznych wśród nich. Program polega na dofinansowaniu organizacji amatorskich zajęć, obozów, turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością.

TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO

Celem programu Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego jest zmiana najbliższego otoczenia poprzez np. zakładanie mini-parków, ogrodów deszczowych czy rewitalizacje ogródków jordanowskich przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

Dofinansowanie (NOFO, Notice of Funding Opportunity) w postaci grantów na wsparcie programów propagujących przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie (NOFO, Notice of Funding Opportunity) na wsparcie projektów propagujących przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce.

Rządowy Program „KLUB” – edycja 2022

Operatorem Krajowym Programu, na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki finansującego zadanie, jest Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS). Cele programu to m.in. upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wyrównywanie szans w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży.

Wspólnie dla dziedzictwa 2022

Program dotacyjny, do którego nabór ogłosił Narodowy Instytut Dziedzictwa, jest realizowany w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki Nad Zabytkami na lata 2019-2022. Głównym celem Programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego.

Konkurs grantowy „Na dobry początek!”

Celem konkursu grantowego „Na dobry początek!”, którego organizatorem jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego, jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela/edukatora w ramach tematyki realizowanego Projektu.

mPotęga

Organizatorem programu grantowego „mPotęga” jest Fundacja mBanku, natomiast partnerem Fundacja Dobra Sieć. Program ma zachęcić dzieci i młodzież do poznawania matematyki. Cele Programu grantowego realizowane będą przez dofinansowanie projektów edukacji matematycznej.

Dzieci Kapitana Nemo

Dzieci Kapitana Nemo to konkurs grantowy o tematyce historycznej skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. Jego organizatorem jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego. Projekt ma przybliżać historie wybitnych Polaków, których osiągnięcia, odkrycia czy wynalazki miały znaczenie dla historii świata. Może on być realizowany w formie warsztatów, lekcji tematycznych, wystaw, gier terenowych, miejskich, planszowych.

Moce nadŁódzkie

Program Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego jest skierowany do organizacji pozarządowych pomagających obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i znajdują się na terenie województwa łódzkiego. 

Program grantowy InwestorJa

InwestorJa to pierwszy grantowy program Fundacji Empiria i Wiedza. W ramach jego realizacji będą promowane projekty edukacyjno–rozwojowe, które pomogą młodym ludziom w rozwijaniu takich kompetencji jak: przedsiębiorczość, umiejętność negocjacji, komunikacja z wywieraniem wpływu.  Wymienione kompetencje społeczne  pozwolą młodzieży efektywnie, umiejętnie i sprawnie funkcjonować w życiu.

Program grantowy z okazji Roku Ignacego Łukasiewicza

Celem programu Rozgrzewamy Polskie Serca z okazji Roku Ignacego Łukasiewicza jest wspieranie inicjatyw związanych z Rokiem Ignacego Łukasiewicza i służących upamiętnieniu postaci wielkiego, polskiego wynalazcy i  promowaniu jego dokonań wśród społeczności.

Wdzięczni bohaterom – żołnierzom Armii Krajowej

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni bohaterom – żołnierzom Armii Krajowej.

Fundusz Pomocowy: otwarty konkurs grantowy – wiosna 2022

Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konkursu jest także wsparcie instytucjonalne organizacji pozarządowych i pomoc w działaniu w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów materialnych i osobowych.

Konkurs Duże Granty

Organizatorem „Konkursu Duże Granty” jest Fundacja Civis Polonus. Konkurs jest realizowany w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pn. „Równać Szanse”, który od 2001 roku wspiera inicjatywy społeczne służące wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z małych miejscowości. Celem konkursu jest wsparcie projektów rozwijających kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości, które ułatwią jej dobry start w dorosłe życie.

„Patriotyzm jutra” Edycja 2022

Program „Patriotyzm jutra” Edycja 2022 to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski. Instytucją zarządzającą programem jest Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Kultura – Interwencje. Edycja 2022

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do tegorocznej edycji programu dotacyjnego Kultura – Interwencje. Celem programu jest tworzenie warunków sprzyjających wzmacnianiu tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętnianiu historii i promowaniu polskiego dziedzictwa. Środkiem prowadzącym do tego celu jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 2022

Celem projektów Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży  jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych działań, takich jak wymiany młodzieży, spotkania oraz projekty, które umożliwią wzajemne zbliżenie się i odkrywanie wspólnych korzeni. Działania takie mogą przyczynić się do przezwyciężania uprzedzeń i stereotypów dotyczących wspólnej historii i mających wpływ na relacje współczesne.

Konkurs ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na działalność dokumentacyjną i wydawniczą związaną z wykonywaniem rządowego zadania w zakresie kultywowania i upowszechniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego w 2022 roku.

#KlimatNaZmiany. Konkurs na minigranty

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jako partner ogólnoeuropejskiej kampanii #KlimatNaZmiany, współfinansowanej przez Unię Europejską oraz w Polsce dodatkowo przez NIW-PROO, zaprasza organizacje młodzieżowe i działające na rzecz młodzieży do udziału w konkursie, w którym mogą one uzyskać wsparcie finansowe w wysokości do 5000 euro (22 500 zł).

Otwarty konkurs ofert na 2022 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłasza otwarty konkurs ofert na 2022 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

EtnoPolska. Edycja 2022

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu EtnoPolska. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na realizację zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Program EtnoPolska służy wspieraniu działań w obszarze edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

XII edycja Funduszu Naturalnej Energii

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM przygotował wsparcie projektów z obszaru ochrony środowiska naturalnego i edukacji ekologicznej. Tegoroczna tematyka konkursu dotyczy działań na rzecz oszczędzania energii, korzystania z alternatywnych jej źródeł, gromadzenia i racjonalnego wykorzystania wody oraz powstrzymania zmian klimatycznych. O wsparcie mogą ubiegać się samorządy, placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe.

Start naborów w Rządowych Programach: NOWEFIO, PROO i ROHiS

W grudniu rozpoczęły się nabory w Rządowych Programach: NOWEFIO, PROO i ROHiS. Programy wspierają rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz ruchu harcerskiego w Polsce. Organizacje pozarządowe mogą składać oferty do 30 grudnia 2021 r. do godz. 14.00 przez System Obsługi Dotacji.

Wsparcie Fundacji Energa

Fundacja Energa  udziela wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Przy czym priorytetowo są traktowane wnioski o pomoc pracownikom Grupy Energa i ich bliskim. 

Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2022

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2022. Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Pomoc To Moc

Organizatorem Akcji prewencyjnej „Pomoc To Moc” jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Celem akcji  jest wspieranie inicjatyw służących ochronie zdrowia oraz poprawie bezpieczeństwa.

30 grantów na 30 lat bp w Polsce

Organizatorem konkursu jest Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych. Celem konkursu jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze woda, energia, recycling. Istotne jest, aby projekty startujące w konkursie inicjowały realne, długoterminowe działania na rzecz zrównoważonego korzystania z energii i wody oraz zarządzania recyklingiem.

V tura naboru zgłoszeń do Inkubatora „Generator Dostępności”

Organizatorzy naboru poszukują nowych rozwiązań służących poprawie dostępności produktów, usług i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych z ograniczeniami mobilności lub percepcji. Celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania odpowiadającego na wybrany problem z obszaru dostępności. 

Europejski Korpus Solidarności 2021-2027

Europejski Korpus Solidarności (EKS) jest programem dla młodych ludzi i organizacji, którzy chcą zaangażować się w działania solidarnościowe w różnych obszarach – pomoc pokrzywdzonym, działania na rzecz zdrowia i środowiska czy pomoc humanitarna w całej UE i poza nią. Program daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się, zdobycia doświadczenia jak również rozwinięcia nowych umiejętności.

Nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Priorytet 5. Wsparcie doraźne, edycja 2021

Narodowy Instytut Wolności zaprasza do aplikacji w Priorytecie 5 PROO w edycji na rok 2021. Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 8 kwietnia 2021 r. od godziny 14:00 do 30 listopada 2021 r. do godziny 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł.

Sportowe wakacje z Fundacją LOTTO 2021

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych w ramach programu „Sportowe Wakacje +”.
O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej.

„Z Fundacją PZU po lekcjach” edycja 2021

Celem Konkursu, organizowanego przez Fundację PZU, jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. Mieszkańców. Wsparcie  przeznaczone jest dla uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I i II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

Niepodległość to Nasza Sprawa

Minister Obrony Narodowej ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Niepodległość to Nasza Sprawa.

„ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok

Celem Drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok jest zwiększenie  poziomu bezpieczeństwa publicznego, ratowania życia, zdrowia i mienia mieszkańców województwa łódzkiego dzięki zwiększeniu aktywności społecznej oraz kształtowaniu postaw obywatelskich.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2021 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Regionalne Centrum Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, którego celem jest tworzenie dobrych warunków do funkcjonowania rodzin, wczesne przeciwdziałanie kryzysowi rodziny oraz skuteczna pomoc rodzinom znajdującym się w utrwalonym kryzysie. 

Międzynarodowe Domy Spotkań Edycja 2021

Głównym celem Programu jest m.in. promowanie nawiązywania kontaktów między społeczeństwami w Unii Europejskiej i poza nią oraz upowszechnianie dziedzictwa narodowego i historii Polski. Przedmiotem konkursu jest umożliwienie stworzenia sieci Międzynarodowych Domów Spotkań oferującą ofertę programową spójną z celami polityki edukacyjnej i zagranicznej państwa polskiego.

VII edycja programu „Placówka”

Celem programu „Placówka” Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego jest wspieranie poszukiwań teatralnych oraz umożliwienie twórcom realizacji oryginalnych i eksperymentalnych projektów.

Rozgrzewamy Polskie Serca

Program Rozgrzewamy Polskie Serca jest programem grantowym dla organizacji pozarządowych. Celem Programu jest wspieranie inicjatyw pielęgnujących lokalną kulturę, tradycję i historię. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie i integrować lokalną społeczność wokół: kultury, tradycji lub pamięci historycznej.

„Fundacja PZU z Kulturą” edycja 2021

Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej - szkół podstawowych, przedszkoli, szkół średnich, w tym branżowych oraz specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

„Rodzinny festiwal sportowy”

„Rodzinny festiwal sportowy” jest dziesiątym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. Celem zadania publicznego jest upowszechnianie kultury fizycznej oraz zwiększenie aktywności fizycznej wśród mieszkańców województwa łódzkiego w różnych grupach społecznych i środowiskowych.

„Sport na terenach wiejskich i małych miast”

„Sport na terenach wiejskich i małych miast” jest dziewiątym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. Celem zadania publicznego jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast województwa łódzkiego oraz zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego.

„Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych”

„Szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych” jest siódmym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. Celem zadania publicznego jest tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu dzieci i młodzieży w województwie łódzkim.

Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej na zapewnienie im płynności finansowej w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID – 19. Celem takiej pożyczki jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej. 

Moja mała ojczyzna – edycja V 2021

Program Fundacji BGK Moja mała ojczyzna ma na celu aktywizowanie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym. Program zakłada zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sposób innowacyjny, poprawę jej estetyki, funkcjonalności lub modernizację.

„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” edycja 2021

Organizatorem konkursu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU” jest Fundacja PZU. Jego celem jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży i dorosłych) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców).

Równać Szanse - Małe Granty

Rusza nabór wniosków w konkursie Równać Szanse - Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców.

Program grantowy mPotęga

Misją Fundacji mBanku jest wspieranie dzieci i młodzieży w nauce matematyki. mPotęga to główny program grantowy fundacji. Obecnie trwa jego VIII edycja. Celem programu jest zachęcęnie dzieci i młodzieży do zgłębiania matematyki poprzez  kreatywność i nieszablonowe pomysły nauczycieli, rodziców i pasjonatów tej nauki.

II edycja programu „Dzieci Kapitana Nemo”

„Dzieci Kapitana Nemo” to projekt historyczny dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat, mający im przybliżać historie wybitnych i nie tak powszechnie znanych Polaków, którzy osiągnęli sukces naukowy, artystyczny czy biznesowy. Celem projektu Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego jest przypomnienie sylwetek Polaków, których odkrycia czy wynalazki zrewolucjonizowały myśl ludzką i zmieniły postrzeganie świata.

Konkurs MON: Mur, ale historia Wojska Polskiego

Minister Obrony Narodowej ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. "Mur, ale historia Wojska Polskiego". W konkursie można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural  opowiadający o bohaterstwie, sile i odwadze naszych żołnierzy, dawniej i dziś.

Program Grantowy Patroni Roku 2021

W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2021, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłosiła konkurs grantowy „Patroni Roku 2021”. Konkurs jest skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci i wydarzeń.

Konkurs RPOWŁ: Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił konkurs w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne" Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".

Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2021 roku

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Regionalne Centrum Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, którego celem jest tworzenie dobrych warunków do funkcjonowania rodzin, wczesne przeciwdziałanie kryzysowi rodziny oraz skuteczna pomoc rodzinom znajdującym się w utrwalonym kryzysie. 

Otwarty konkurs grantowy 2021

Celem konkursu Fundacji Edukacja dla Demokracji jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konkursu jest ponadto wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych i pomoc w przystosowaniu do pracy w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów kadrowych.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie narkomanii 2021 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Regionalne Centrum Polityki Społecznej ogłosił konkurs związany z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym -  Działaniem z zakresu przeciwdziałania narkomanii. Celem zadania publicznego jest wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu. 

4. edycja konkursu grantowego IKEA „Zabawa to poważna sprawa”

W ramach konkursu grantowego IKEA udzieli wsparcia wybranym organizacjom z całej Polski realizującym projekty edukacyjno-wychowawcze w zakresie zmian klimatu. Konkurs jest lokalnym programem IKEA Retail w Polsce, a jednocześnie częścią globalnej inicjatywy IKEA „Play Coalition”. Jej celem jest budowanie świadomości tego, że każde dziecko ma prawo do zabawy oraz podkreślenie ważnego wpływu zabawy na prawidłowy rozwój najmłodszych. W Polsce środki uzyskane ze sprzedaży kolekcji zabawek Sagoskatt przeznaczane są na granty społeczne dla organizacji zajmujących się edukacją klimatyczną dzieci i młodzieży poprzez zabawę.

Program Sportowa Polska – edycja 2021

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu.

Konkurs wniosków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży 2021

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży ogłosiła konkurs, którego celem jest zachęcenie polskiej i ukraińskiej młodzieży oraz pracowników młodzieżowych do wspólnych działań, takich jak wymiany młodzieży, spotkania oraz projekty informacyjno-promocyjne. Działania te umożliwią wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni oraz przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i w relacjach współczesnych.

Konkurs UdSKiOR: Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2021 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Wsparcie finansowe dla zewnętrznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego z działalnością skierowaną do młodzieży w Polsce

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest współbeneficjentem w ogólnoeuropejskiej kampanii pod nazwą „#GoEAThical: European youth stand up for sustainable food supply chains that respect migrant workers’ rights and reduce climate change, hunger and poverty as key drivers of migration” (docelowa nazwa kampanii: Our Food. Our Future), współfinansowanej przez Komisję Europejską (DG Devco). Głównym celem kampanii jest zachęcenie młodzieży w UE do zaangażowania się w zrównoważoną konsumpcję i produkcję żywności.

Konkurs w ramach Priorytetu 1a Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to instytucja odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. W ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2021 został uruchomiony nabór wniosków. W otwartym konkursie organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

Łódzkie gra w szachy

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił czternasty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. „Łódzkie gra w szachy”. Celem zadania publicznego jest popularyzacja oraz podnoszenie poziomu sportu szachowego wśród mieszkańców województwa łódzkiego, w szczególności wśród dzieci oraz młodzieży.

Banery

Kalendarium

Banery