Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka. Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 2

Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka. Budowa sali gimnastycznej przy SP2

Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim. W roku 2023 wykonano niezbędne prace wyburzeniowe, wykonano przyłącza wod-kan i energetyczne, przebudowano istniejącą salę gimnastyczną, wykonano nową salę gimnastyczną (stan surowy zamknięty). Wykonano część prac instalacyjnych elektrycznych, wentylacyjnych  i wodno – kanalizacyjnych i brukarskich. Wykonano także system kanalizacji deszczowej odwadniającej cały budynek szkoły i sale gimnastyczne. Przy tej okazji wykonano izolację przeciwwilgociową i termiczną fundamentów budynku szkoły.

Dofinansowania:

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi

Nazwa zadania

Budowa kanalizacji deszczowej na terenie SP2 w Rawie Mazowieckiej w ramach zadania Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka.

Wartość zadania

Wartość ogólna zadania - 14,3 mln zł

Dofinansowanie

  • w formie pożyczki w kwocie 191.302,00 zł
  • w formie dotacji w wysokości 81.984,00 zł
  • logo WFOŚiGW w Łodzi

Opis zakresu projektu

Przedmiotem zadania jest budowa nowej kanalizacji deszczowej i drenażu boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej położonej przy ul. Miłej 2. Przedmiotowy zakres zadania jest częścią inwestycji pn.: „Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka” finansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład. Całe zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na poziomie 71,23% wartości robót brutto. Planowany do pokrycia ze środków WFOŚiGW wkład własny ma obejmować jedynie część robót z branży sanitarnej, tj. kanalizację deszczową i drenaż boiska.

W ramach zadania planuje się wykonanie następującego zakresu robót:

  • budowa kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 (roboty ziemne i montażowe, separator, zbiornik retencyjny, zbiornik pompowni wód deszczowych, studzienki  ściekowe uliczne i studnie rewizyjne),
  • budowa drenażu boiska do piłki nożnej (roboty ziemne i montażowe).

strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

  • flaga Polski i godło Polski

Nazwa zadania

Poprawa infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka

Opis zadania

Zakres inwestycji obejmuje poprawę infrastruktury sportowej w mieście Rawa Mazowiecka poprzez budowę sali gimnastycznej i przedszkolnych boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej. Planuje się przebudowę istniejącej sali gimnastycznej wraz z jej rozbudową oraz przebudowę kolidujących sieci podziemnych. Budynek sali gimnastycznej został zaprojektowany z uwzględnieniem rozwiązań funkcjonalno – technicznych dotyczących dostępności obiektu do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ponadto projekt obejmuje przebudowę otoczenia ww. obiektu, co pozwoli na uniknięcie zalewania obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 przez wody opadowe oraz wytworzenie infrastruktury poprawiającej dostępność komunikacyjną obiektów sportowych (w tym dla osób niepełnosprawnych). Wybudowana zostanie również kompletna infrastruktura sportowa zewnętrzna poprzez przebudowę 2 boisk o nawierzchni sztucznej.

Okres realizacji zadania

Kwiecień 2023 r. - październik 2024 r.

Dofinansowanie

  • Kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 9.995.000 zł.
  • Całkowita wartość inwestycji 14.031.286,75 zł.

 

  • logo polski ład

Banery

Kalendarium

Banery