Modernizacja urządzeń Małej Elektrowni Wodnej w Rawie Mazowieckiej

  • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Modernizacja urządzeń Małej Elektrowni Wodnej w Rawie Mazowieckiej

Wartość ogólna zadania: 227 448,77 zł netto

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 127 940,00 zł netto

Cel projektu

Głównym celem przedsięwzięcia jest modernizacja przestarzałych urządzeń Małej Elektrowni Wodnej. W wyniku awarii nastąpiło zatrzymanie i brak możliwości ponownego uruchomienia elektrowni. Prace pozwolą też na zwiększenie mocy elektrowni i produkcję większej ilości prądu. Przy czym istotny jest tutaj fakt, że w przeciwieństwie do tradycyjnych elektrowni wykorzystujących paliwa kopalne, małe generatory energii wodnej nie wywierają żadnego niekorzystnego wpływu na środowisko. Działanie elektrowni przyczyni się także do powstania zróżnicowanych ekosystemów, jakie zwykle otaczają elektrownie wodne a zwiększenie retencji wód powierzchniowych i gruntowych polepszy stosunki gruntowo-wodne.

Po zakończeniu inwestycji elektrownia wodna może też pełnić funkcję edukacyjną i służyć do celów dydaktycznych pokazując młodzieży szkolnej sposób działania takiej elektrowni i jej wpływ na środowisko przyczyniając się do propagowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Realizacja zadania przyczyni się do większego wykorzystania krajowego potencjału hydroenergetycznego a także wpisze się w założenia dotyczące energetyki rozproszonej, wykorzystującej potencjał terytorialny.

Zakładane efekty

Praca MEW wpłynie korzystnie na redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery, a remont generalny urządzeń elektrowni pozwoli zwiększyć tę redukcję z uwagi na poprawę parametrów pracy MEW. Produkcja energii elektrycznej z MEW spowoduje obniżenie produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych zwiększając produkcję tzw. „białej„ energii, która trafi do sieci energetycznej.

Zakres prac

W ramach realizacji przedsięwzięcia zrealizowano już prace związane z dozbrojeniem ujęcia MEW, jak również z zapewnieniem bezpieczeństwa nad wlotem czy też wykonanie izolacji przeciwwodnej wraz z wymianą krat podestowych. Do wykonania zostały dwa najważniejsze elementy przedsięwzięcia dotyczące branży mechanicznej i elektrycznej w samej MEW, celem jej ponownego uruchomienia.

W ramach branży mechanicznej wykonane zostaną: remont i modernizacja komory wirnikowej, montaż nowego łożyska głównego, uszczelnienie wału i siłownika, remont i modernizacja przekładni prasowej oraz łopatek wirnika.

W ramach branży elektrycznej zadaniem objęte są w szczególności: montaż zestawu sterowników (moduły CPU, DI/DO, AI, RTD, RS485), wykonanie panelu operatorskiego HMI, montaż sondy wody, termometrów, miernika parametrów sieci, przekładni prądowych, wykonanie obudowy szaf, systemu regulacji mocy biernej. Branża ta obejmuje również założenie styczników małej mocy, przekaźników, oprzewodowania wewnątrz szaf. Modernizacji ulegną również przetwornik otwarcia łopatek wirnika oraz system wizualizacji SCADA.

www.zainwestujwekologie.pl

 

Realizacja prac

Przedstawiamy dokumentację fotograficzną prowadzonych prac.

Zakończenie prac

W grudniu 2019 r. zakończyła się realizacja zadania pod nazwą „Modernizacja urządzeń Małej Elektrowni Wodnej w Rawie Mazowieckiej”. W ramach jego realizacji wykonano następujące prace:

Banery

Kalendarium

Banery