Podstrony strony Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni

Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni

Realizacja projektu w 2018 roku

W ramach realizacji projektu odbywały się cotygodniowe zajęcia  zgodnie z rokiem akademickim począwszy od września do czerwca. Prowadzono zajęcia z informatyki i języka angielskiego. W ramach zajęć sportowych odbywały się ćwiczenia typu joga, aerobic, aqua aerobic, fit ball oraz zumba. Podczas warsztatów artystycznych zorganizowano zajęcia z dziedziny malarstwa i rękodzieła, a także „saloniki poezji”. Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadził także zajęcia aktywizujące, integracyjne oraz warsztaty m.in. kulinarne czy florystyczne.

Realizacja projektu w 2017 roku

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku. W związku z jego realizacją w roku 2017 podejmowano różne działania, zarówno na obszarze rewitalizowanym jak i poza nim. Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja odbył się festyn integracyjny „Radosne Święto”. Stowarzyszenie, we współpracy z Fundacją „Obudźmy Nadzieję” oraz Stowarzyszeniem Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „TOPORY”, zorganizowało „miasteczko wolontaryjne” na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich w czasie Dni Rawy Mazowieckiej w 2017roku. Było to wspólne stoisko reklamujące  działalność tych organizacji. W obrębie obszaru rewitalizowanego, na obszarze przylegającym do dziedzińca zamku, zorganizowano dla rawskich seniorów Ogólnopolski Marsz Nordic Walking połączony z instruktażem jak prawidłowo maszerować. Przez cały okres realizacji projektu odbywały się zajęcia językowe, komputerowe, sportowe, warsztaty artystyczne oraz wykłady i warsztaty prozdrowotne.  

 

Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni

 

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości prozdrowotnej i wzrost aktywności społecznej osób starszych, poprzez poprawę dostępu do oferty edukacyjnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz promocję aktywnego i zdrowego życia seniorów. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy integracji i samoorganizacji seniorów w środowisku lokalnym, poprawy integracji międzypokoleniowej  a w konsekwencji do poprawy jakości życia osób starszych.

Zasadniczym problemem, na który odpowiada projekt, jest niska jakość życia oraz mała aktywność społeczna mieszkających w Rawie Mazowieckiej osób starszych. Jednym z najważniejszych problemów ludzi starszych jest samotność i poczucie „bezużyteczności”. Powszechnie występuje marginalizacja osób starszych, czego przejawem jest wycofywanie się z aktywnego życia społecznego w momencie przekroczenia granicy wieku emerytalnego. Negatywnym skutkiem takiego stanu rzeczy są m.in. różne choroby cywilizacyjne, w tym depresja, które w obliczu starzenia się społeczeństwa nabierają coraz większego znaczenia. Jednym ze sposobów rozwiązania tych problemów jest pobudzenie aktywności społecznej, która może osobom starszym stworzyć podstawy do poprawy jakości życia. Zaangażowanie seniorów w życie społeczne powoduje konieczność wyjścia z domu, zadbania o siebie, a także stwarza warunki do kontaktów z innymi ludźmi i wpływa na poprawę poczucia własnej wartości w społeczeństwie. Wykorzystanie potencjału drzemiącego w osobach starszych w działaniach na rzecz rozwoju miasta jest warunkiem koniecznym procesu rewitalizacji miasta.

Zakres realizowanych zadań obejmuje organizację i realizację zajęć ruchowych poprawiających stan zdrowia psychicznego i fizycznego seniorów (m.in. Tai Chi, Nordic Walking)czy organizację warsztatów teatralno- artystycznych  realizowanych w przestrzeniach publicznych na obszarze rewitalizacji, a także spotkania/warsztaty z zakresu edukacji prozdrowotnej przeznaczone dla seniorów.

Podmiotem realizującym projekt jest Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Projekt będzie realizowany na obszarze rewitalizacji, jak i poza nim.

Głównymi grupami docelowymi projektu są osoby starsze z obszaru rewitalizacji, jak i spoza niego oraz mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

Prognozowane rezultaty realizacji tego projektu to poprawa ofert kulturalno- rekreacyjnej dla osób powyżej 60. roku życia, poprawa zdrowia, samoorganizacji i integracji seniorów, a także wzrost liczby osób powyżej 60. roku życia biorących aktywny udział w życiu społecznym.  

 

 

 

 

Banery

Kalendarium

Banery