Konsultacje społeczne i spotkania z mieszkańcami

Konsultacje dla chętnych – konkurs dla poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego RPO WŁ na lata 2014-2020

W środę, 4 stycznia 2017 r. zapraszamy zainteresowane podmioty z obszaru rewitalizacji na indywidualne konsultacje. Ich celem jest analiza możliwości realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach ogłoszonego konkursu do poddziałania VI.3.2. Propozycja skierowana jest do potencjalnych beneficjentów, określonych w regulaminie konkursu.
Konsultacje odbędą się w godzinach 10.00-16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 5, I p. Zapisy prowadzone są do dnia 3 stycznia 2017 r. do godz. 12.00 pod nr tel. 46/814 26 28 lub 46/814 42 01. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji

Rok 2016

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka

Poniżej znajdą Państwo pełną treść rawskiego programu rewitalizacji (LPR MRM) w brzmieniu ustalonym uchwałami Rady Miasta Rawa Mazowiecka: nr XIX/135/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. i nr XXI/155/16 z dnia 27 października 2016 r.

Zamieszczamy także pozytywną opinię Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Rewitalizacji Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, potwierdzającą zgodność LPR MRM z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Jednocześnie przypominamy wszystkim zainteresowanym podmiotom o trwającym konkursie na dofinansowanie projektów z poddziałania VI.3.2: rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Ze szczegółami konkursu można zapoznać się otwierając link Ogłoszenia i wyniki naborów

Informacja na temat układu drogowego w centrum miasta

Na prośbę uczestników spotkania z dn. 26 października z burmistrzem miasta oraz zespołem projektowym Arkon Atelier, przypominamy wyniki badań komunikacyjnych przeprowadzonych w Rawie Mazowieckiej pod koniec 2015 roku oraz zamieszczamy prezentację układu drogowego centrum, powstałego na bazie wniosków i rekomendacji, zawartych we wspomnianym studium komunikacyjnym.

Spotkanie zostało zorganizowane w odpowiedzi na żądanie sformułowane przez grupę mieszkańców Rawy w piśmie z dn. 13 października, złożonym w Urzędzie Miasta w dniu 17 października.

Koncepcja drogowa stanowi element przygotowywanego projektu rewitalizacyjnego. Jednym z czterech zadań tego projektu jest zagospodarowanie przestrzeni w centrum miasta, położonych w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Koncepcja urbanistyczno- architektoniczna pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej" podlegała konsultacjom społecznym w lutym br. (o czym można przeczytać niżej), a następnie została zaprezentowana na sesji Rady Miasta w dniu 21 kwietnia, podczas której radni przyjęli podstawowe założenia koncepcji, uwzględniające wyniki konsultacji społecznych.

Raport z konsultacji społecznych dot. projektu programu rewitalizacji

Burmistrz Rawy Dariusz Misztal dziękuje za zainteresowanie konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu rawskiego programu rewitalizacji. Do udostępnionego materiału, zawierającego przede wszystkim pogłębioną diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych, cele rewitalizacji, charakterystykę podstawowych projektów i obszary tematyczne odnoszące się do projektów uzupełniających oraz mechanizm włączenia mieszkańców i innych podmiotów w proces rewitalizacji, wpłynął jeden formularz konsultacji zawierający uwagi, propozycje i opinie.

Otwieramy konsultacje społeczne projektu rawskiego programu rewitalizacji

Burmistrz miasta zaprasza do udziału w kolejnych konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025”. Prezentowany materiał stanowi kluczową część dokumentu, obejmującą pogłębioną diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych, cele rewitalizacji, charakterystykę podstawowych projektów i obszary tematyczne odnoszące się do projektów uzupełniających oraz mechanizm włączenia mieszkańców i innych podmiotów w proces rewitalizacji.

Konsultacje społeczne programu rewitalizacji

Zapraszamy mieszkańców Rawy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych rawskiego Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje rozpoczną się we wtorek, 5 lipca br. i potrwają do poniedziałku, 11 lipca br. włącznie. Z dokumentem będzie można zapoznać się osobiście w siedzibie Urzędu Miasta przy Pl. Piłsudskiego 5 lub korzystając ze strony internetowej Miasta: rawamazowiecka.pl oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta. W tych miejscach zostanie także udostępniony formularz konsultacji w celu zgłaszania ewentualnych uwag, propozycji, spostrzeżeń do programu rewitalizacji.

Raport z konsultacji społecznych koncepcji na zagospodarowanie centrum miasta

Burmistrz Miasta dziękuje wszystkim uczestnikom konsultacji społecznych koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”, zarówno za udział w spotkaniu otwartym z jej autorami oraz za złożenie uwag z wykorzystaniem formularza konsultacji.

Układ komunikacyjny w mieście w kontekście planowanej rewitalizacji centrum

Jesienią ubiegłego roku Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej „TRAFIK” s.c. prowadziło na terenie Rawy badania ruchu. Badania te realizowane były w związku z pracami nad koncepcją urbanistyczno-architektoniczną zagospodarowania centrum miasta, zakładającą m.in. zmianę organizacji ruch na placach Piłsudskiego i Wolności oraz na ulicy Wyszyńskiego. Należało więc sprawdzić jak wpłyną proponowane rozwiązania na układ komunikacyjny całego miasta. W prognozach uwzględniono także dane społeczno - gospodarcze dotyczące Rawy.

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych koncepcji urbanistyczno- architektonicznej

Rozpoczynamy dziś, 22 lutego, konsultacje społeczne koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.” Ideą konsultacji jest możliwość zgłaszania uwag przez mieszkańców do projektu koncepcji.

Konsultacje społeczne koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.”

Zapraszamy na spotkanie otwierające konsultacje społeczne koncepcji urbanistyczno- architektonicznej pn. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej.” W poniedziałek, 22 lutego br. zostanie zaprezentowana przedmiotowa koncepcja ubranistyczno-architektoniczna centrum naszego miasta.

Rok 2015

Raport z konsultacji społecznych LPRu

Wykonując postanowienie § 16.1 Regulaminu Konsultacji Społecznych stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr IX/59/15 z dnia 1 września 2015r. Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości „Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Rawa Mazowiecka, przeprowadzonych w związku z opracowaniem projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2025”.

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych LPRu

Rozpoczynamy dziś, 12 października, konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Rawy Mazowieckiej. Ideą konsultacji jest możliwość zgłaszania uwag przez mieszkańców do projektu dokumentu.Z treścią Programu Rewitalizacji mogą się Państwo zapoznać, otwierając załącznik zamieszczony od dnia 14 października poniżej na stronie oraz na stronie BIP-u Urzędu Miasta.

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Rawy Mazowieckiej

Zapraszamy na spotkanie otwierające konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Rawy. Stanowi ono kolejny etap prac nad tym ważnym dokumentem. W poniedziałek, 12 października poznamy najistotniejsze części projektu Programu Rewitalizacji wraz z wynikami ankiet, które do 28 września składały zainteresowane udziałem w procesie rewitalizacji podmioty.

Spotkanie dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal wraz z ekspertami Aleksandrą Jadach Sepioło i Stanisławem Bochyńskim, dziękują wszystkim, którzy przybyli w miniony czwartek na spotkanie dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji. Prezentacja założeń i głównych tez Programu wywołała zainteresowanie i żywą dyskusję wśród obecnych osób. Tematy najczęściej podnoszone przez uczestników spotkania odnosiły się do zakresu i obszaru rewitalizacji, źródeł i możliwości finansowania poszczególnych projektów.

Ankieta dla podmiotów zainteresowanych realizacją projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2025

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie nt. potrzeb w zakresie poprawy jakości życia w mieście. Badanie jest przeprowadzane w związku z opracowywaniem dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2025", który stanowi podstawowy instrument zintegrowanego podejścia do spraw rewitalizacji w mieście.

Rok 2014

Zwyciężyła koncepcja architektów z Gdańska

ARKON Atelier z Gdańska okazał się zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla centrum Rawy, w związku z planowaną rewitalizacją miasta. Sąd Konkursowy docenił "całościowy i komplementarny charakter opracowania", podkreślił też trafne i umiejętne nawiązanie do historii i specyfiki Rawy. Projekt gdańskich architektów zawiera również szereg ciekawych i oryginalnych rozwiązań z zakresu małej architektury, zieleni, komunikacji, proponuje godne rozważenia pomysły na znalezienie miejsc parkingowych w centrum. Ważna informacja dla rawian: zabytkowe dęby z Pl. Piłsudskiego pozostaną na swoim miejscu.

Banery

Kalendarium

Banery