Podstrony strony Dotacje na zabytki

Dotacje na zabytki

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków może być udzielona przez organ stanowiący gminy, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.

W dniu 9 lutego 2023 r. Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła uchwałę  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2023 r. poz. 1174). Zgodnie z zapisania ww. uchwały, Rada Miasta będzie corocznie ustalała w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka wysokość środków przeznaczonych na dotacje. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu wniosku przez właściciela obiektu wpisanego do rejestru zabytków lub do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rawa Mazowiecka, w odpowiedzi na nabór wniosków ogłoszony przez Burmistrza.

Zgodnie z §2 ww. uchwały Nr XLVII/398/23 z dnia 9 lutego 2023 r., dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Banery

Kalendarium

Banery