Wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych

Duplikat legitymacji szkolnej i świadectwa

Zgodnie z § 29 pkt.3 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 z późn. zm.):

Duplikat świadectwa szkolnego

Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, certyfikatu, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.) opłata za duplikat świadectwa wynosi 26 zł.

Duplikat legitymacji szkolnej

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego i e-legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej opłata za duplikat legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.

Podstawą do wydania duplikatu jest złożenie do dyrektora szkoły  /przez rodziców ucznia/ wniosku o wydanie  w/w dokumentu oraz dokonanie w/w opłaty na konto Miasta Rawa Mazowiecka: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Oddział  nr 1 w Rawie Mazowieckiej nr:  24 9291 0001 0054 2395 2000 0010.

Wszelkie opłaty bez prowizji bankowej będzie można dokonywać w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej:

  • w Oddziale banku w Rawie Mazowieckiej, Al. Konstytucji 3 Maja 9A,
  • w filii banku w Rawie Mazowieckiej, ul. Jerozolimska 14A.

Uwaga:

Dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka, udzielają informacji na temat wniosków o wydanie duplikatów dokumentów szkolnych/przedszkolnych i załączników do nich jeśli są wymagane. Wnioski należy składać w placówkach oświatowych.

  • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2022-02-09

Banery

Kalendarium

Banery