Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Podstawa prawna

art. 7 ust. 1 pkt. 2, art. 8, art. 8a ust 2 i art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, poz. 2008 tekst jednolity) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 7 ust. 7  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. ( Dz.U. Nr 5 poz. 32 i 33) 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek
 2. Wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 3. Tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi ma być wykonywany transport nieczystości ciekłych spełniającymi dodatkowe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
 4. Tytuł prawny do bazy lokalowej i transportowej na terenie Gminy Miasta Rawy Mazowieckiej lub Gmin bezpośrednio sąsiadujących na terenie wskazanym do prowadzenia tego rodzaju działalności w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na użytkowanie którego przedsiębiorstwo posiada stosowne zezwolenie

Opłaty

Zgodnie z pkt 42 części III wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635), zezwolenia  podlegają opłacie skarbowej.

Za wydanie zezwolenia – 107 zł

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Rawy Mazowieckiej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5, pokój nr 12.

Dodatkowe informacje

Należy udokumentować gotowość odbioru nieczystości przez stację zlewną.

 • data: 2007-01-23
Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien  przedłożyć:

 • zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej w myśl przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371) lub licencję na wykonywanie transportu drogowego, uzyskaną na podstawie przepisów o transporcie drogowym,
 • tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi transport nieczystości płynnych ma być wykonywany, spełniającymi wymagania techniczne określone:
 • w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów;
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617);
 • innymi przepisami szczególnymi.
 • tytuł prawny do dysponowania bazą transportową wyposażoną w obiekty budowlane i środki techniczne (pojazdy, urządzenia, kontenery, pojemniki i inne) odpowiednie,   w ilości i jakości, do zakresu planowanej działalności, spełniającą wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska, zlokalizowaną na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, bądź na terenie powiatu rawskiego;
 • umowę(y) lub pisemne zapewnienie(a) stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 • data: 2007-01-23

Banery

Kalendarium

Banery