Wydanie odpisu zupełnego, skróconego, wielojęzycznego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego / wielojęzycznego odpisu aktu stanu cywilnego.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 • Osoby posiadające podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP mogą złożyć powyższe wnioski drogą elektroniczną poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.
 • Informujemy, że odpis aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji, do których jest przekazywany. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

Uwagi

 • z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów. np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.
 • podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej, małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.
 • interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować, np. wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu.
 • odpis aktu, zaświadczenie o stanie cywilnym oraz zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby można otrzymać w formie dokumentu elektronicznego.

Opłata skarbowa:

 • 22 zł - opłata skarbowa za odpis skrócony,
 • 33 zł - opłata skarbowa za odpis zupełny,
 • 22 zł – opłata skarbowa za odpis wielojęzyczny,
 • 24 zł - opłata skarbowa za zaświadczenie o  zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby, dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 • 24 zł - opłata skarbowa za zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
 • 17 zł – pozostałe zaświadczenia, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.

Banery

Kalendarium

Banery