Podstrony strony Wykluczamy Wykluczenie

Wykluczamy Wykluczenie

„Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej (zgodne z celami projektu pn. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji wskazanego w LPRMRM 2025)

Projekt zakłada poprawę dostępu do oferty edukacyjnej w zakresie m. in. nauki języków obcych, informatyki, matematyki czy przyrody. Dodatkowym celem projektu jest doradztwo zawodowe dla młodzieży oraz unowocześnienie materiałów dydaktycznych. Kolejnym celem jest promocja efektywnego i aktywnego spędzania czasu po zajęciach w szkole oraz podniesienie kwalifikacji kadry. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz samoorganizacji młodzieży i tym samym do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

Zasadniczym problemem, na jaki odpowiada projekt, jest średni poziom wyników wśród uczniów z różnych przedmiotów, a także mało efektywne wykorzystywanie wolnego czasu przez młodzież. Ponadto, w tej grupie widoczna jest potrzeba poszerzania wiedzy m.in. z języka obcego czy informatyki oraz chęć rozwoju kompetencji społecznych umożliwiających radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz porozumiewanie się w grupie. Istotne jest także wspomaganie młodzieży w wyborze właściwej ścieżki zawodowej. Organizacja warsztatów związanych z doradztwem zawodowym pozwoli młodzieży przekonać się, że wysoki poziom wiedzy i wykształcenia ułatwia zdobycie atrakcyjnego i wymarzonego zawodu. Nauczyciele również wyrażają chęć podniesienia swoich kwalifikacji po to, aby mogli w pełni rozwijać zainteresowania uczniów oraz wspomagać w nauce młodzież z deficytami tak, aby wszystkim uczniom zapewnić równy dostęp do nowoczesnej edukacji.

W ramach projektu przewiduje się organizację i realizację zajęć związanych z podniesieniem poziomu wiedzy m.in. z języków obcych, matematyki czy informatyki dla uczniów oraz tworzenie w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz zajęć terenowych w zakresie przedmiotów przyrodniczych. Zakłada się również doradztwo edukacyjno- zawodowe zwiększające szanse na zdobycie zawodu poszukiwanego na rynku a także zajęcia związane z rozwojem kompetencji społecznych umożliwiających radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz zajęcia uczące porozumiewania się w grupie. Zadania te powodują konieczność organizacji i realizacji zajęć związanych z podniesieniem poziomu wiedzy i umiejętności m.in. z języków obcych dla nauczycieli.  

Podmiotami realizującymi projekt są Gmina Miasto Rawa Mazowiecka oraz szkoły podstawowe w mieście.

Projekt będzie realizowany na obszarze rewitalizacji, jak i poza nim (na obszarze przylegającym do szkół podstawowych).

Grupami docelowymi będą uczniowie oraz nauczyciele szkół podstawowych.

Prognozowane rezultaty to wzrost poziomu nauczania w szkołach podstawowych, rozwój zainteresowań uczniów, wzrost kompetencji kluczowych wśród młodzieży oraz wzrost ich świadomości ekologicznej.

 

  • Zestawienie logotypów Funduszy Europejskich dla przedmiotowego projektu

Banery

Kalendarium

Banery