Podstrony strony Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Realizacja projektu

Centra Organizacji Pozarządowych dają organizacjom społecznym i grupom nieformalnym możliwość działań na rzecz mieszkańców miast bezkosztowo w lokalu do tego przeznaczonym.

Projekt utworzenia Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych został wpisany na listę projektów podstawowych Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025. Centrum będzie działało jako organ Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i dla potrzeb organizacji pozarządowych, przystępujących do Centrum, będzie nieodpłatnie udostępniało zaplecze lokalowe wraz z wyposażeniem. W ramach oferty zaplanowano również realizację specjalistycznych szkoleń i warsztatów dla tych organizacji. Centrum pozwoli na intensyfikację działań organizacji pozarządowych. Jego celem będzie stworzenie miejsca, w którym organizacje pozarządowe, działające na obszarze miasta i działające na rzecz mieszkańców, będą mogły działać wspólnie. Miejsce dla organizacji pozarządowych będzie składało się z pomieszczenia do pracy biurowej oraz organizacji spotkań roboczych, gdzie organizacje będą mogły wspólnie zaplanować swoje działania, co będzie sprzyjało ich integracji. Będzie to również miejsce dla organizacji, które nie mają swojej siedziby. Lokal przeznaczony na działalność Centrum początkowo mieścił się przy ul. Armii Krajowej 2. W czerwcu 2020 r. placówka rozpoczęła działalność w nowej siedzibie - pomieszczeniach Dziennego Domu Seniora na ulicy Warszawskiej 12.

 

Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Projekt ma na celu wzrost aktywności oraz profesjonalizację działań rawskich organizacji pozarządowych poprzez utworzenie, wyposażenie  i działalność  Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych ,wspierającego i integrującego ich działania oraz promującego dobre praktyki. W konsekwencji działalność Centrum przyczyni się do wzrostu kapitału ludzkiego i społecznego.

Miasto Rawa Mazowiecka cechuje się relatywnie wysoką liczbą organizacji pozarządowych działających na jej obszarze. Niemniej, dane statystyczne za ostatnie lata wskazują na zahamowanie wzrostu liczby mieszkańców zaangażowanych w ich działalność. Ponadto, zauważalny staje się problem niewystarczającej dywersyfikacji źródeł finansowania  rawskich organizacji pozarządowych, których działalność  uzależniona jest w znacznym stopniu  od środków przewidzianych budżetem miasta. Oba zjawiska wskazują na zahamowanie rozwoju sektora pozarządowego w Rawie Mazowieckiej, co w konsekwencji może negatywnie oddziaływać na poziom lokalnego kapitału społecznego oraz na przebieg procesów rozwoju społeczno- gospodarczego. Działalność Centrum przyczyni się do zwiększenia aktywności oraz profesjonalizacji i integracji działań podejmowanych przez rawskie organizacje pozarządowe. Centrum stanie się platformą współpracy dla organizacji oraz miejscem, którego działalność istotnie przyczyni się do wzmacniania lokalnego kapitału społecznego.

Projekt zakłada uruchomienie, wyposażenie i działalność Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Na potrzeby działalności Centrum zostaną wyremontowane i wyposażone pomieszczenia przeznaczone do pracy biurowej oraz organizacji spotkań roboczych, szkoleń i warsztatów. Planuje się oferowanie doradztwa i organizowanie cyklu szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu tworzenia i realizacji projektów oraz pozyskiwania środków finansowych. W przestrzeniach publicznych ma zostać zorganizowany cykl wydarzeń promujących aktywność organizacji pozarządowych.

Podmiotem realizującym projekt jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka.

Projekt jest realizowany na obszarze rewitalizacji, jak i poza nim.

Głównymi grupami docelowymi są członkowie organizacji pozarządowych, organizacje pozarządowe z obszaru rewitalizacji, jak i spoza niego oraz mieszkańcy obszaru rewitalizacji.

Prognozowanym rezultatem  realizacji projektu jest przede wszystkim wzrost liczby mieszkańców zaangażowanych w działalność pozarządową. Zakłada się ponadto wzrost aktywności organizacji pozarządowych oraz dywersyfikację źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych. Wynikiem podjętych działań powinna być także poprawa kompetencji i umiejętności na lokalnym rynku pracy oraz poprawa oferty kulturalno- rozrywkowej w przestrzeniach publicznych.

Banery

Kalendarium

Banery