Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela RP lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
  2. Osoba, która pozostawała już w związku małżeńskim załącza odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osoby rozwiedzionej – chyba, że orzeczenie o rozwodzie jest już wpisane w akcie małżeństwa w rejestrze stanu cywilnego). Jeżeli rozwód nastąpił za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Ocena skuteczności orzeczenia zagranicznego sądu dokonana zostanie po przedłożeniu wymienionych dokumentów. W zależności od czasu jego wydania i kraju, z którego ono pochodzi, orzeczenie podlegać będzie skuteczności z mocy prawa (ex lege) lub będzie dopuszczane do obiegu prawnego na terenie RP po uprzednim jego uznaniu przez sąd okręgowy w kraju.
  3. Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone osobiście przed kierownikiem USC w kraju, a za granicą - przed polskim konsulem.
  4. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
  5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  6. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Uwagi:

  • do przyjęcia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Kierownik USC winien posiadać w rejestrze stanu cywilnego do wglądu akty stanu cywilnego wnioskodawcy (akt urodzenia oraz akt małżeństwa-w przypadku osób rozwiedzionych, akt zgonu współmałżonka-w przypadku osób owdowiałych). Jeżeli akty te nie znajdują się jeszcze w rejestrze a zostały sporządzone w innym USC, istnieje konieczność uprzedniego ich wpisania do rejestru – co może się wiązać z 10- dniowym oczekiwaniem. Wobec powyższego, wskazany jest wcześniejszy kontakt z USC celem ustalenia, czy akty znajdują się w rejestrze i ewentualnego wpisania aktów do rejestru stanu cywilnego.
  • zaświadczenie wydaje wybrany przez narzeczonych kierownik urzędu stanu cywilnego. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

Opłata skarbowa: 38,00 zł za wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Banery

Kalendarium

Banery