Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawiają dokument stwierdzający tożsamość oraz składają pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności  wyłączających zawarcie małżeństwa, a także zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (np. kobieta po ukończeniu 16-go roku życia a przed ukończeniem lat 18-stu –wymagane prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa). 

Cudzoziemiec składa dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca z obowiązku złożenia takiego dokumentu oraz odpis aktu urodzenia, małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok rozwodowy (gdy stan cywilny rozwiedziony) lub odpis aktu zgonu współmałżonka (gdy stan cywilny wdowiec) wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo polskiego konsula,
 

Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:

  • prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
  • pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.

Uwagi

  1. Do przyjęcia zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Kierownik USC winien posiadać w rejestrze stanu cywilnego do wglądu akty stanu cywilnego narzeczonych (akt urodzenia oraz akt małżeństwa-w przypadku osób rozwiedzionych, akt zgonu współmałżonka-w przypadku osób owdowiałych). Jeżeli akty te nie znajdują się jeszcze w rejestrze a zostały sporządzone w innym USC, istnieje konieczność uprzedniego ich wpisania do rejestru – co może się wiązać z 10- dniowym oczekiwaniem. Wobec powyższego, wskazany jest wcześniejszy kontakt z USC celem ustalenia, czy akty znajdują się w rejestrze i ewentualnego wpisania aktów do rejestru stanu cywilnego. 
  2. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nieznający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.
  3. Małżeństwo przed Kierownikiem USC może być zawarte po upływie miesiąca od złożenia przez osoby zamierzające je zawrzeć pisemnych zapewnień, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania, jeśli przemawiają za tym ważne względy.
  4. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  5. Jeżeli oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mają być złożone poza lokalem USC wymagany jest dodatkowy wniosek, na którym właściciel lokalu – terenu, gdzie ma odbyć się uroczystość potwierdza datę, miejsce planowanej uroczystości oraz zapewnienie uroczystej formy i bezpieczeństwa osób obecnych.
  6. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza.

Opłata skarbowa: 84,00 zł za sporządzenie małżeństwa. W przypadku zawarcia małżeństwa poza lokalem USC – dodatkowa opłata skarbowa – 1.000,00 zł.

Banery

Kalendarium

Banery