Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 16 Stycznia 2021, Imieniny: Marcela, Włodzimierza, Waldemara

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

:
:

Banery

Ferie zimowe- baner

Podmenu

Treść strony


 

Procedura rejestrowania żłobków/klubów dziecięcych

 

W dniu 4 kwietnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dn. 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235 ze zm.), tzw. „ustawa żłobkowa”. Ustawa ta określa zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki na jakich mogą być świadczone usługi opieki, określa kwalifikacje osób sprawujących opiekę i zasady finansowania tejże opieki, a także zasady sprawowania nadzoru nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.

Zgodnie z zapisami ustawy opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. Procedura rejestrowania żłobka lub klubu dziecięcego wygląda następująco:

Zasady rejestracji, zmian w rejestrze i wykreślenia z rejestru żłobka i klubu dziecięcego prowadzonego przez osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r.
Nr 45, poz. 235 z późn. zm.)

Informacje ogólne:

 • żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej;
 • prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do Rejestru żłobków
  i klubów dziecięcych;
 • rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta Rawa Mazowiecka prowadzi Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka;
 • rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka na stronie www.bip.rawamazowiecka.pl;
 • zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

Sposób postępowania podczas rejestracji:

 1. W celu rejestracji żłobka lub klubu dziecięcego należy złożyć wypełniony wniosek o wpis do Rejestru, który można pobrać na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl lub w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka – Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka (pok. nr 7, tel. 46 814 37 69).
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty, wskazane w  art. 28 ustawy, których wzór stanowią załączniki:
 • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP (załącznik);
 • oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych (załącznik);
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (załącznik);
 • w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (załącznik);
 • zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy wnioskodawca wraz z wnioskiem przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do rejestru (zgodnie z uchwałą nr VII/52/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dz. Urz. Woj. Łódzk. Nr 194, poz. 1973)  opłata wynosi 250 zł. Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka bądź na konto: 24 9291 0001 0054 2395 2000 0010 – tytuł przelewu: „Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”.

UWAGA: W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa w pkt 2 mogą być wymagane: odpis z odpowiedniego rejestru, dokumenty potwierdzające tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym  ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy – dokumenty te składa się w wyznaczonym terminie, na pisemne żądanie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

 1. Po spełnieniu warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego Burmistrz wydaje zaświadczenie o wpisie do Rejestru.
 2. W przypadku nie spełnienia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego Burmistrz odmawia wpisu do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:

 • Podmiot wpisany do Rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego Rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku wymaganych przy rejestracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian (załącznik).

Wykreślenie zarejestrowanych podmiotów z Rejestru następuje w przypadku:

 • złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie (załącznik)
 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy zmiany w Rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, tel. 46 814 37 69, e-mail: oswiata@rawamazowiecka.pl

 

 

drukuj ()

 • autor: Arkadiusz Rataj

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Program ograniczania niskiej emisji

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.