Rejestr żłobków i klubów dziecięcych


 

Procedura rejestrowania żłobków/klubów dziecięcych

Zasady rejestracji, zmian w rejestrze i wykreślenia z rejestru żłobka i klubu dziecięcego prowadzonego przez osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75). określa zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki na jakich mogą być świadczone usługi opieki, określa kwalifikacje osób sprawujących opiekę i zasady finansowania tejże opieki, a także zasady sprawowania nadzoru nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.

Zgodnie z zapisami ustawy opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. Procedura rejestrowania żłobka lub klubu dziecięcego wygląda następująco:

 1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. Nr 45, poz. 75)

 1. Informacje ogólne:
 • żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej;
 • prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
 • rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta Rawa Mazowiecka prowadzi Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka;
 • rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka lub w wyszukiwarce placówek opieki nad dziećmi do lat 3 udostępnionej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
 • zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Opłata ta zgodnie z uchwałą Nr VII/52/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dz.Urz.Woj.Łódzk. z 2011 r. Nr 194, poz. 1973) wynosi 250 zł.
 1. Sposób postępowania podczas rejestracji:

 • W celu rejestracji żłobka lub klubu dziecięcego należy złożyć wypełniony Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (formularz RKZ-1), który można pobrać na stronie internetowej Portalu informacyjno - Usługowego Empati@ lub w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka (pok. nr 5, tel. 46 814 37 69).
 • Wniosek zawiera:
 • w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 • numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;
 • decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2;
 • odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1, lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2;
 • w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 • w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;
 • informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 • informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 • wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.
 • zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy wnioskodawca wraz z wnioskiem przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (zgodnie z uchwałą nr VII/52/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dz. Urz. Woj. Łódzk. Nr 194, poz. 1973)  opłata wynosi 250 zł. Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka bądź na konto: 24 9291 0001 0054 2395 2000 0010 – tytuł przelewu: „Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”).

UWAGA: W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa w pkt 2 Burmistrz Miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy Burmistrz może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych wynikających z tych dokumentów, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza. – dokumenty te składa się w wyznaczonym terminie, na pisemne żądanie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

 • Burmistrz jest obowiązany dokonać wpisu podmiotu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z dołączonymi do niego dokumentami.
 • Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, podmiot może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy podmiot został wezwany do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
 • Po dokonaniu wpisu do rejestru, burmistrz miasta, w terminie 3 dni od dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a ustawy, w zakresie dotyczącym:
 • dokonywania przez podmiot wpisany do rejestru samodzielnych zmian danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy;
 • sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy.
 1. Odmowa wpisu w Rejestrze:

Burmistrz miasta odmawia wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

 • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.
 1. Wykreślenie zarejestrowanych podmiotów z Rejestru następuje w przypadku:

 • złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie (formularz RKZ-3);
 • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w art. 28 ustawy, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
 • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.

 1. Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:

 • W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:
 • wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9 ustawy (formularz RKZ-2);
 • dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a ustawy - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy.
 • Po otrzymaniu informacji, o zmianach organ prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz z urzędu wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie, o którym mowa w art. 30 ustawy, uwzględniające te zmiany.

Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy zmiany w Rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, tel. 46 814 37 69, e-mail: oswiata@rawamazowiecka.pl

 • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2021-02-03

Banery

Kalendarium

Banery