Ogłoszenia o konkursach

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2024 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – wspieranie działań polegających na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2024 r. w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa wodnego.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego:
zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania: wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
Na realizację zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 15 000 zł.

Otwarty konkusr ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały Nr LVI/474/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2023 r. poz. 10326)

ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:

1)    zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: wspieranie działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego ziemi rawskiej.

Na realizację zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 50 000 zł.

 

2)    zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – wspieranie działań polegających na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.

Na realizację zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 20.000 zł.

3)    Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: wspieranie działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób chorych  na cukrzycę, chorych na nowotwory.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 20. 000 zł.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:
I.    zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych.
II.    zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania: wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
III.    Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia – wspieranie działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 – 2025.

Rodzaj zadania: Zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień.

Tytuł zadania: Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom dotkniętym problemem uzależnienia od narkotyków z terenu miasta Rawa Mazowiecka.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, objętych Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2025. 

Rodzaj zadania: Zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień.

Tytuł zadania:  Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu miasta Rawa Mazowiecka oraz prowadzenie punktu informacyjno– konsultacyjnego.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2025.

Rodzaj zadania: Zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień.
Tytuł zadania: Pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholizmu oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji  zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2025.

Tytuł zadania: Pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie prowadzona przez świetlicę środowiskową

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych: zadanie z zakresu działalności na rzecz rodziny: pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej – prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz.571), art.25 ust. 1, 4 i 5 , art. 48 a ust. 1, 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVI/474/23 Rady Miasta Rawa Mazowiecka  z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2023 r. poz. 10326)ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego:

zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – zapewnienie schronienia osobom bezdomnym poprzez zapewnienie tymczasowych miejsc noclegowych.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2024 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych.

Oferta z własnej inicjatywy organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że w dniu 6  października  2023 r. do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Pieśni ginącej tradycji”.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 r.

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizację zawodów triathlonowych pod nazwą „Garmin Iron Triathlon Rawa Mazowiecka” 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego:

Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: wspieranie działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 32 000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania w 2022 r. wyniosła 30 000 zł., zaś w roku 2023 wyniosła 18 000 zł.,(w  formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XLV/378/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2022 r. poz. 7682) ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XLV/378/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2022 r. poz. 7682) ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 r.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 r. w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach, szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie ratownictwa wodnego.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego:

zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania: wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zamieszkałej na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji (https://www.rawamazowiecka.pl/2662,mapy-obszarow) poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2023 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych, w następujących dyscyplinach sportowych: 

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XLV/378/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2022 r. poz. 7682)
ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:
I.    zadanie z zakresu działalności na rzecz rodziny: pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej – prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

II.    zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2025.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie prowadzona przez świetlicę środowiskową.


Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji  zadania publicznego objętego Wieloletnim Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomaniina lata 2023 – 2025

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/297/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22  listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r. w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach, wśród dzieci i młodzieży.

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
działając na podstawie art. 11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XXXIV/297/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2021 r. poz. 5853)
ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:
I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: wspieranie działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.
II.  Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu – propagowanie idei wolontariatu, zachęcanie mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji) a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.

Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XXXIV/297/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2021 r. poz. 5853)

ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:

I. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia – wspieranie działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.
II. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: wspieranie działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory.
III. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – wspieranie działań polegających na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm), oraz uchwały Nr XXXIV/297/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2021 r. poz. 5853)
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego:
zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych.
Na realizację zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 28 000 zł.

Konkurs ofert na działania na rzecz dzieci i młodzieży

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm), oraz uchwały Nr XXXIV/297/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2021 r. poz. 5853)

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego:

zadanie z zakresu edukacji, oświaty i wychowania: wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zamieszkałej na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji) poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 40. 000 zł.

Konkurs ofert: Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu miasta Rawa Mazowiecka oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego

 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, objętych Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022.

Tytuł zadania:  Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu miasta Rawa Mazowiecka oraz prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego.

Otwarty konkurs ofert dotyczący pomocy osobom dotkniętym problemem uzależnienia od narkotyków

Burmistrz Miasta Rawa Mazowieckaogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022.

Ogłoszenie o konkursie ofert na prowadzenie punktu konsultacyjnego

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022.

Otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), uchwały Nr XXXIV/297/21 Rady Miasta  Rawa  Mazowiecka  z  dnia  22 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie  na 2022 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2021 r. poz. 5853) oraz  uchwały Nr XXXV/304/21  Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia  28 grudnia 2021 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022.

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie  realizacji  zadania publicznego objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 
I. RODZAJ ZADANIA

Zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania: Pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie prowadzona przez świetlicę środowiskową.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ TEGO ZADANIA 

1. Planowane w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka na 2022 r. środki finansowe  na  realizację  zadania, objętego konkursem, wynoszą 157.000 złotych.
2. Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana i uzależniona od wysokości wpływów uzyskanych do budżetu Miasta pochodzących z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Podpisanie umów z podmiotami, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone 
w ramach niniejszego konkursu nastąpi pod warunkiem przyjęcia przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka uchwały budżetowej gwarantującej środki finansowe na realizację zadania określonego w ogłoszeniu.
4. Na realizację  tego samego zadania przyznano z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  
w 2020 r. kwotę 125.000 zł, w 2021 r. kwotę 151.000 zł ( w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

III. ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI


 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione   w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie spełniające następujące warunki:  
1)    prowadzą działalność na terenie miasta Rawa  Mazowiecka,
2)    zamierzają realizować na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej zadania objęte Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022,  
3)    prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem konkursu jest jednym z celów lub zadań statutowych tej organizacji lub podmiotu, 
4)    dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
5)    posiadają niezbędne doświadczenie  do realizacji zadania będącego przedmiotem  konkursu,
6)    zapewnią udział środków własnych na realizację zadania w wysokości co najmniej 5%
7)    przedstawią poprawnie i czytelnie sporządzoną ofertę na właściwym formularzu, jak w załączniku nr 1 którego wzór określa Rozporządzenie Przewodniczącego do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)  wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu  konkursowym. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
3. Do konkursu oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę,
4. Dotację na wsparcie zadania publicznego przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

IV. TERMIN  I  WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA 

1. Realizacja zadania będącego przedmiotem konkursu ofert nastąpi w 2022  roku, od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Zadanie  będące przedmiotem konkursu ofert, winno być realizowane m.in. poprzez:
•    udzielenie pomocy opiekuńczo-wychowawczej, profilaktycznej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą domową, 
•    organizowanie czasu wolnego, 
•    prowadzenia zajęć tematycznych,
•    dożywiania dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.
3. Wsparcie realizacji zadania publicznego dokonywane będzie na podstawie pisemnej  umowy.
4. Zadanie będące przedmiotem konkursu winno być realizowane z należytą starannością przy oszczędnym i celowym wydatkowaniu środków publicznych, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami.
5. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków, które:
1)    są niezbędne do realizacji zadania,
2)    zostaną przewidziane w ofercie, uwzględnione w kosztorysie oraz w umowie zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Rawa Mazowiecka,
3)    spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
4)    zostały faktycznie poniesione w terminie realizacji zadania,
5)    są poparte stosownymi dokumentami, w szczególności zostały wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.
6. Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się w szczególności:
1)    zobowiązania powstałe przed datą zwarcia umowy,
2)    budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
3)    wydatki związane z działalnością gospodarczą,
4)    modernizacja i adaptacja pomieszczeń,
5)    zakup środków trwałych, których jednostkowy koszt przekracza 3.500 zł,
6)    opłaty bankowe, koszty sądowe i inne koszty związane z niewykonaniem lub nieterminowym wykonaniem zobowiązań oferenta.
7. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwoty dotacji, oferent jest zobowiązany do przedłożenia aktualizacji kosztorysu przewidywanych kosztów i harmonogramu realizacji zadania publicznego, które należy złożyć w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Brak poprawy lub aktualizacji kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania publicznego w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.

Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość dotacji. Jeżeli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

V. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT

Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5 w terminie do dnia 4 lutego 2022 r. (piątek) do godz. 10.00.

Do oferty należy dołączyć:
1)    aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzającej statut prawny oferenta i umocowanie osób reprezentujących,
2)    pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę o dotacje podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),
3)    oryginał lub kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem: 
 „Pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w  zakresie  przeciwdziałania  uzależnieniom oraz przemocy domowej prowadzona przez świetlicę środowiskową” – konkurs ofert

Oferta powinna być czytelnie wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią jednostki.


 
VI. TRYB  I  KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERTY

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 18 lutego 2022 r. 
Oferty zostaną rozpatrzone, przez komisję  konkursową  powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej  i na  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Odrzuceniu podlegają oferty:

1) nieczytelne;
2) nie odpowiadające wymogom i warunkom określonym w ogłoszeniu o konkursie;
3) nie podpisane  lub podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu;
4) niekompletne lub złożone po terminie;
5) złożone przez podmiot nie będący organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art.3 ust. 3 ustawy;
6) nie zapewniające środków własnych na realizację wspieranego zadania publicznego.

Ustala się następujące kryteria oceny oferty:

1) celowość;
2) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę  (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia);
3) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość grup, uczestników);
4) rzetelność i terminowość, oraz sposób rozliczenia środków finansowych (biorąc pod uwagę realizację zadań w poprzednim okresie);
5) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
6) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.
    
Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu  realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. 
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie stosownej umowy, a ponadto w przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji złożenie zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu zadania. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji oferent może zrezygnować z realizacji zadania, przy czym rezygnacja wymaga formy pisemnej.
      
Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami  są udostępnione w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, Plac Piłsudskiego 5, pokój 8, a także na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl.

 

 • autor: Anita Gałka, data: 2022-01-14

Dokumenty do pobrania

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm), oraz uchwały Nr XXXIV/297/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2021 r. poz. 5853)

ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych:

I.    zadanie z zakresu działalności na rzecz rodziny: pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej – prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

II.    zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych.

Konkursy ofert w zakresie sportu

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA


Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021.poz.1372 ze zm.) oraz  § 5 uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526) oraz uchwały Nr XXXIV/297/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022r.

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2022 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych, w następujących dyscyplinach sportowych: 

1)    lekka atletyka; 
2)    judo; 
3)    karate; 
4)    tenis stołowy;  
5)    wędkarstwo sportowe; 
6)    piłka nożna chłopców;
7)    piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;
8)    strzelectwo sportowe;
9)    triathlon;
10)    tenis ziemny;
11)    pływanie.

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka środki publiczne w kwocie 513.600 zł. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w części przeznaczonej na realizację zdania.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2020 wyniosła 610 000 zł w roku  2021   513 600  złotych.
Podpisanie umów z podmiotami, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone w ramach niniejszego konkursu nastąpi pod warunkiem przyjęcia przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka uchwały budżetowej gwarantującej środki finansowe na realizację zadania określonego w ogłoszeniu.

I. Zasady przyznawania dotacji:

1.    Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają:
1)    uchwała Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia   warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526)
2)    ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) 
3)    rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 
4)    program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (Uchwała nr XXXIV/297/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021 r.) 
2.    Do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,  prowadzące działalność sportową na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz realizujące  szkolenie z zakresu sportu, które łącznie spełniają następujące warunki; 
        1)   zamierzają realizować objęte konkursem zadanie, na rzecz mieszkańców Rawy Mazowieckiej; 
2)    prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem na terenie Miasta Rawa Mazowiecka;
3)    są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze właściwym najpóźniej w dniu     składania oferty;
4)    dysponują wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania; 
5)    posiadają odpowiednie doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
6)    zapewnią udział środków własnych na realizacje zadania;
7)    przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami;
3.    Do konkursu każdy oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę ( nie dotyczy organizacji prowadzących szkolenie    w kilku dyscyplinach sportowych).
4.    Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone według obowiązującego wzoru w terminie określonym w ogłoszeniu
            konkursowym.
5.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w postępowaniu konkursowym. Kwota dofinansowania ze strony Miasta Rawa Mazowiecka nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów realizacji zadania.
6.    Dotacje na wsparcie realizacji zadania przyznaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

II.    Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie będące przedmiotem konkursu będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 r. zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami.
1.    Środki przyznane na realizację zadania mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie kosztów, które: 
1)    są niezbędne do realizacji zadania,
2)    zostaną przewidziane w ofercie i uwzględnione w kosztorysie,
3)    zostały faktycznie poniesione w terminie realizacji zadania określonym w umowie,
4)    są poparte stosownymi dokumentami i zostały wykazane w dokumentacji finansowej oferenta.
2.    Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się w szczególności:
1)    zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy
2)    wydatki związane z działalnością gospodarczą,
3)    zakup środków trwałych, których wartość przekracza 3 500,00 zł
4)    koszty związane z modernizacją i adaptacją pomieszczeń,
5)    opłaty bankowe, sądowe i inne koszty związane z niewykonaniem lub nieterminowym wykonaniem zobowiązań przez oferenta.
6)    Koszty obsługi zdania publicznego przekraczające 10% dotacji ( w tym koszty o charakterze administracyjnym, finansowym, koszty związane z koordynacją projektu, obsługą administracyjną, prawną i finansową zadania)
3.    Wkład własny nie może być mniejszy niż 15% wnioskowanej kwoty dotacji. Na wkład własny składa się;
1)    wkład finansowy rozumiany jako wkład środków finansowych ogółem z innych źródeł niż budżet miasta Rawa
      Mazowiecka,
2)    wkład osobowy rozumiany jako świadczenie pracy przez wolontariuszy i pracy społecznej członków,
3)    wkład własny w postaci wkładu osobowego wliczany jest do kosztów całości zdania tylko jeśli jego wartość została oszacowana wg stawek godzinowych, przy czym stawka godzinowa nie może być wyższa niż 40 zł brutto za godzinę pracy wolontariusza.
4)    udokumentowanie wkładu własnego w formie wkładu osobowego następuje przede wszystkim przez:
a)    przedstawienie list z podpisami osób świadczących pracę społeczną wraz z rodzajem i liczbą godzin pracy,
b)    załączenie pisemnych umów z wolontariuszami.
4.    W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwoty dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji kosztorysu przewidywanych kosztów i harmonogramu realizacji zadania publicznego, które należy złożyć w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu. Brak poprawy lub aktualizacji kosztorysu i harmonogramu w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z dotacji. W ramach aktualizacji kosztorysu oferent może zmniejszyć:
1)Wysokość zaoferowanego wkładu własnego ze środków finansowych z innych źródeł, niż budżet Miasta Rawa Mazowiecka, przy czym udział tych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji nie może być mniejszy niż zawarty w ofercie.
     2) Wartość zadeklarowanego w ofercie wkładu własnego w postaci wkładu osobowego    w zakresie adekwatnym do zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, spowodowanego przyznaniem dotacji w kwocie niższej niż wnioskowano (jeśli dotyczy).
Zmniejszenia o których, mowa w punktach 1) i 2) nie mogą wpływać na osiągnięcie zakładanych celów realizacji zadania, określonych w ofercie.
3)Niezłożenie aktualizacji kosztorysu wraz z odpowiednio skorygowanym harmonogramem i opisem poszczególnych zadań (jeśli dotyczy) w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji, co będzie skutkować niepodpisaniem umowy.
4) W przypadku złożenia aktualizacji kosztorysu, harmonogramu lub opisu poszczególnych działań zawierających błędy lub braki oferent wzywany jest do jej poprawy lub uzupełnienia w części zawierającej ww. braki lub błędy. W przypadku złożenia aktualizacji kosztorysu, z którego wynika, iż wprowadzone zmiany powinny być odzwierciedlone w skorygowanym harmonogramie lub opisie poszczególnych działań, oferent wzywany jest do złożenia skorygowanego harmonogramu lub opisu poszczególnych działań
5) Niezłożenie poprawionej lub uzupełnionej aktualizacji w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o konieczności jej uzupełnienia lub poprawy jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji co będzie skutkować niepodpisaniem umowy. Powiadomienie może nastąpić w formie elektronicznej. 
5.    Wydruk aktualizacji kosztorysu i harmonogramu powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
6.    W przypadku składania (podpisania) wydruku aktualizacji kosztorysu przez pełnomocnika, do wydruku należy załączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.
7.    Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeżeli zaś ulegnie zwiększeniu całkowity koszt realizacji zadania, wysokość dotacji pozostaje bez zmian.

III.    Termin składania ofert

1)    Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 – 200 Rawa Mazowiecka,  w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku. Nie będą rozpatrywane oferty które zostaną złożone po terminie. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej (niezależnie od daty stempla pocztowego). Oferty dotyczące ww. zadań winny być złożone zgodnie z wzorem oferty określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października  2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Każda oferta dotycząca zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie na której należy napisać nazwę i adres oferenta, nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację SPORT -  KONKURS OFERT.

Oferty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzone pieczęcią podmiotu składającego ofertę.


IV. Do oferty należy dołączyć:

1)    kopię lub oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.
2)    oryginał lub kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem
3)    wykaz grup treningowych wraz z imienną listą zawodników i zawodniczek
4)    harmonogram  zawierający miejsce , dzień i godziny prowadzonych zajęć
5)    oświadczenie o braku zajęć komorniczych wobec oferenta

V.    Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przyjęciu przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka uchwały budżetowej na rok 2022. Ogłoszenie wyników nastąpi w drodze publikacji informacji o wynikach konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. 
2.    Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową dla opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zdań publicznych, powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.
3.    Odrzuceniu podlegają oferty: 
1) złożone na innych drukach niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu, 
2) złożone po terminie, dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę, 
3) złożone przez podmiot nieuprawniony zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia  udziału w konkursie,
4) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym  ogłoszeniu.
4.    Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dotacji i zakresu realizacji zadania stosunku do złożonej oferty.
5.    Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka. W przypadku niepodpisania przez oferenta umowy w terminie 30 dni od dnia wezwania do jej podpisania uznaje się, że oferent zrezygnował z realizacji zadania. Wezwanie do podpisania umowy może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
        6. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
znaczenie zadania dla Miasta Rawa Mazowiecka,

 • wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania,
 • wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych przez oferenta na realizację danego zadania,
 • ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania
 • ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),
 • analiza wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości rozliczania dotacji (nie dotyczy podmiotów, które po raz pierwszy ubiegają się o dotację),
 • efektywność ( relacja kosztów i rezultatów, planowana ilość grup, uczestników).

Szczegółowe informacje o konkursie ofert jak i również formularze ofert wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne w Urzędzie Miasta w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, ul.Pl. Piłsudskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.rawamazowiecka.pl 

 • autor: Zbigniew Urbański, data: 2022-01-10

Dokumenty do pobrania

Konkurs ofert na zapewnienie tymczasowych miejsc noclegowych

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm), art.25 ust. 1, 4 i 5 , art. 48 a ust. 1, 3, 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) oraz uchwały Nr XXXIV/297/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2021 r. poz. 5853)ogłasza otwarty konkurs ofert

Konkurs ofert: zabezpieczenie akwenów i bazpieczeństwo nad wodą

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/200/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19  listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach, wśród dzieci i młodzieży.

Ogłoszenie o konkursie ofert - integracja chorych na cukrzycę oraz chorych na nowotwory

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka działając na podstawie art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  oraz uchwały Nr XXIII/200/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych: wspieranie działań służących integracji w środowisku osób chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory

Ogłoszenie o konkursie ofert - pomoc w przeciwdziałaniu narkomanii

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2021.

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.1057) oraz uchwały Nr XXIII/200/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

 1. zadanie z zakresu edukacji i wychowania, polegające na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
 2. zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu - propagowanie idei wolontariatu, zachęcanie mieszkańców(ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji) a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.
 3. z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - wspieranie działań polegających na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym;
 4. zadanie z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego: wspieranie działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Konkurs z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Burmistrz Miasta ogłasza konkurs z zakresu ochrony i promocji zdrowia, polegające na wspieraniu działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, objętych Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2021.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r. w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży.

 

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w wysokości 12 000 złotych.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526)

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych, w dyscyplinie sportowej tenis ziemny.

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka środki publiczne w kwocie 5 000 zł.

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, poz.650, poz.723 i poz.1365) oraz uchwały Nr III/12/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6  grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.,

ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

I. Zadanie z zakresu edukacji i wychowania, polegające na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży(ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zamieszkałej na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji) poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
II. Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, polegające na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcaniu mieszkańców(ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji) a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.
III. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym zamieszkałych na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji), polegające na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.
IV. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na wspieraniu działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych i niedowidzących, chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory.
V. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, polegające na wspieraniu działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami – mieszkańcami Rawy Mazowieckiej w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.
VI. Zadanie z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, polegające na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Ogłoszenie o konkursie ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526)

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych, w następujących dyscyplinach sportowych:

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, poz.650, poz.723 i poz.1365) oraz uchwały Nr III/12/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6  grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.,

ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

I. Zadanie z zakresu pomocy społecznej (w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkałym na terenie Miasta Rawa Mazowiecka) polegające na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin  w trudnej sytuacji życiowej.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 117. 000 zł.

II. Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – pomoc osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 20.000 zł.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w Triathlonie i Aquathlonie .

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka środki publiczne w kwocie 12.000 zł.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526)

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – organizacja obozów sportowych w następujących dyscyplinach sportowych:

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz uchwały Nr XXXVI/254/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r., ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – organizacja XVIII Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego

 

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w wysokości 10 000 złotych.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz uchwały Nr XXXVI/254/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego:

 

zadanie z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego,

polegające na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz uchwały Nr XXXVI/254/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r., ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

I. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na wspieraniu działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych i niedowidzących, chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 10.000 zł.

II. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, polegające na wspieraniu działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami – mieszkańcami Rawy Mazowieckiej w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 10.000 zł.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz uchwały Nr XXXVI/254/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r., ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży.

 

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w wysokości 12 000 złotych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526 z 2011 r.)

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych, w  dyscyplinie sportowej mini piłka siatkowa dziewcząt.

 

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka środki publiczne w kwocie 15.000 zł.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz uchwały Nr XXXVI/254/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r., ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

 

I. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym zamieszkałym na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji), polegające na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 13.000 zł.

 

II. Zadanie z zakresu edukacji i wychowania, polegające na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży(ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zamieszkałej na obszarze miasta objętym Lokalnym, Programem Rewitalizacji) poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 43.000 zł.

 

III. Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, polegające na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcaniu mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałym na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji) a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 13.000 zł.

 

Ogłoszenie o trwającym postępowaniu konkursowym

W związku z trwającym postępowaniem wyjaśniającym w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje o przedłużonym terminie rozstrzygnięcia tego konkursu na dzień 14 lutego 2018 r.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526)

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2018 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych, w następujących dyscyplinach sportowych:

Otwarty kunkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526 z 2011 r.)

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w Triathlonie i Aquathlonie .

 

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka środki publiczne w kwocie 12.000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016 wyniosła 12 000 zł.

  Zasady przyznawania dotacji:

Otwarty konkurs ofert: wypoczynek letni

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526 z 2011 r.)

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – organizacja obozów sportowych w następujących dyscyplinach sportowych:

 1. lekka atletyka
 2. karate;
 3. piłka nożna chłopców;
 4. piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;
 5. triathlon;
 6. tenis stołowy dziewcząt i chłopców
 7. tenis ziemny;
 8. pływanie.

 

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka środki publiczne w kwocie 20.000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016 wyniosła 20 000 zł. Zaś w roku 2015 wyniosła 20 000 zł.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz uchwały Nr XXII/167/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r., ogłasza: drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego - zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, polegające na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa  w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz uchwały Nr XXII/167/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r., ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

 

 1. Zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (w tym zamieszkałych na obszarze rewitalizacji), polegające na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.
 2. Zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, polegające na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.
 3. Zadanie z zakresu edukacji i wychowania, polegające na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży(w tym osób zamieszkałych na obszarze rewitalizacji) poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
 4. Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, polegające na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcaniu mieszkańców a zwłaszcza młodzieży (w tym osób zamieszkałych na obszarze rewitalizacji) do podejmowania działań na rzecz innych.
 5. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych polegające na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia tych osób.

Otwarte konkursy ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526 z 2011 r.)

Ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych, w następujących dyscyplinach sportowych:

 1. lekka atletyka
 2. karate;
 3. wędkarstwo sportowe;
 4. piłka nożna chłopców;
 5. piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;
 6. strzelectwo sportowe;
 7. triathlon;
 8. tenis ziemny;
 9. pływanie.

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz uchwały Nr XXII/167/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r., ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

I. Zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia tych osób, integrację i aktywizację w środowisku osób niewidomych i niedowidzących, chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 14.000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r. wyniosła 20.000 zł. zaś    w roku 2016 wyniosła 26.000 zł. (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

II. Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, polegające na wspieraniu działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami – mieszkańcami Rawy Mazowieckiej w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 10.000 zł.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2016 r. wyniosła 10.000 zł. (w formie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

 

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817) oraz uchwały Nr XXII/167/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r., ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

 • zadanie z zakresu pomocy społecznej (w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zamieszkałym na terenie Miasta Rawa Mazowiecka) polegające na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 • zadanie z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia tych osób.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2016 r. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – organizacja obozów sportowych.

Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania 20.000 zł.

Koszt realizacji zadania w 2016 r. wyniósł 20.000 zł.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239) oraz uchwały Nr XI/74/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadania publicznego:

z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego

polegającego na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego - polegającego na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

 1. z zakresu edukacji i wychowania - polegającego na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
 2. z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego - polegającego na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.
 3. z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych - polegającego na wspieraniu działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych i niedowidzących, chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory.
 4. z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - polegającego na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.
 5. z zakresu promocji i organizacji wolontariatu - polegającego na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcanie mieszkańców a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.
 6. z zakresu ochrony i promocji zdrowia - polegającego na wspieraniu działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.

Ogłoszenie o konkursie ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526 z 2011 r.)

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2016 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego w następujących dyscyplinach sportowych:

 

 1. piłka nożna chłopców;
 2. strzelectwo sportowe;

 

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/74/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2016 r. w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w wysokości 12 tyś zł.

Otwarte konkursy ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie § 5 Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 86 poz. 740, i Nr 157 poz. 1526 z 2011 r.)

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2016 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych, w następujących dyscyplinach sportowych:

 

 1. lekka atletyka;
 2. judo;
 3. karate;
 4. tenis stołowy; 
 5. wędkarstwo sportowe;
 6. piłka nożna chłopców;
 7. piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;
 8. strzelectwo sportowe;
 9. triathlon;
 10. tenis ziemny;
 11. pływanie.

 

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka środki publiczne w kwocie 518.000 zł.

Ogłoszenie o konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/74/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

Ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych obejmujących działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

1) działań mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 20.000 zł.

2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej polegającego na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla  dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 76.000 zł.

 

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 86, poz.740)

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w Triathlonie i Duathlonie.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka 

 

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2015 r. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – organizacja obozów sportowych.

Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania 20.000 zł.

Koszt realizacji zadania w 2014 r. wyniósł 20.000 zł.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/6/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r., ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych

Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, obejmujących:

I. wspieranie działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych i niedowidzących, chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory.

Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

II. polegających na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/6/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania publicznego:

z zakresu edukacji i wychowania, obejmujących

 1. podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, kształtowaniu postaw patriotycznych, popularyzacji wiedzy historycznej.

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

 

Z zakresu edukacji i wychowania, obejmujących:

 1. podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, kształtowaniu postaw patriotycznych, popularyzacji wiedzy historycznej.
 2. wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność  wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
 3. Z zakresu promocji i organizacji wolontariatu - propagowanie idei wolontariatu,
 4. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wspieranie działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/6/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2015 r. w zakresie zabezpieczenia akwenów i bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w wysokości 12 tyś zł.

Koszt realizacji tego zadania w 2014 roku wyniósł 12.000 zł.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  

Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2015 r. w zakresie obejmującym organizację szkolenia w rawskich klubach sportowych, dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego, w tym sportowców niepełnosprawnych

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

 1. Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia u osób  niepełnosprawnych.
 2. Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej polegającego na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla  dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Działając na podstawie Uchwały Nr IV/22/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rawa Mazowiecka  oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Nr XXXII/244/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r., ogłaszam otwarty konkurs ofert:

na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2014 r. z zakresu turystyki i krajoznawstwa – Organizacja XIV Rawskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznegow 2014 r. w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – organizacja obozów sportowych.

Przewidywana kwota na wsparcie realizacji zadania 20.000 zł.

Koszt realizacji zadania w 2013 r. wyniósł 20.000 zł.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – organizacja Otwartych Mistrzostw Rawy Mazowieckiej w Triathlonie i Duathlonie. Na realizację tego zadania przeznaczono środki publiczne w kwocie 15.000,00 zł. Środki przeznaczone na realizację tego zadania w 2013 r. wyniosły 20.000,00 zł.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

 1. Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na wspieraniu działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych i niedowidzących, chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory;
 2. Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym polegającego na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym;
 3. Z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja  i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

 

 1. Z zakresu edukacji i wychowania polegającego na:
 1. podtrzymywaniu polskiej tradycji narodowej, kształtowaniu postaw patriotycznych, popularyzacji wiedzy historycznej.
 2. polegającego na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.
 1. Z zakresu promocji i organizacji wolontariatu polegającego na propagowaniu idei wolontariatu, zachęcanie mieszkańców a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych.
 2. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegającego na wspieraniu działań polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami.

Otwarty konkurs ofert

BURMISTRZ MIASTA RAWA MAZOWIECKA

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2014 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 530.000 zł.

Koszt realizacji tego zadania finansowany ze środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2013 wyniósł 530.000 zł.

I. Organizacja szkolenia w rawskich klubach sportowych dla dzieci i młodzieży objętej systemem  współzawodnictwa sportowego w następujących dyscyplinach sportowych:

 1. lekka atletyka
 2. judo
 3. karate
 4. tenis stołowy 
 5. wędkarstwo sportowe
 6. piłka nożna chłopców
 7. piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
 8. strzelectwo sportowe
 9. triathlon
 10. tenis ziemny
 11. pływanie.

II. Zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami, prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i młodzieży (koszt realizacji tego zadania w 2013 roku wyniósł 12.000 zł).

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

I. Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 20.000 zł.

II. Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, polegającego na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie – 76.000 zł.

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:
z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
I. polegającego na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych.

z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
II. polegającego na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

z zakresu edukacji i wychowania
II. polegającego na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną.

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
polegającego na wspieraniu działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych i niedowidzących, chorych na cukrzycę.

z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
polegającego na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym.

z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego
polegającego na wspieraniu działalności służącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej.

Banery

Kalendarium

Banery