wymeldowanie się z pobytu czasowego

Wymeldowanie się z miejsca pobytu czasowego

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu czasowego obowiązany jest wymeldować się.

Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu czasowego w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

 

 

Banery

Kalendarium

Banery