Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy na terenach nizinnych Rawy Mazowieckiej Etap I - Remont elementów budowli zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej

 • Grafika informująca o dofinansowaniu zadania ze środków NFOŚiGW

Zadanie dofinansowane z NFOŚiGW

Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy na terenach nizinnych Rawy Mazowieckiej Etap I - Remont elementów budowli zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej

Wartość ogólna zadania: 1 387 901 zł
Dotacja NFOŚiGW: 743 235 zł

Cel projektu
Główne cele przedsięwzięcia to:

 • eliminacja zagrożenia wystąpienia awarii zbiornika Dolna;
 • ochrona przeciwpowodziowa miasta Rawa Mazowiecka oraz pobliskich miejscowości, m.in.: Żydomice, Niwna, Kurzeszyn, Kurzeszynek i Konopnica;
 • wspomaganie ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Rawki;
 • optymalizacja gospodarowania wodą w obrębie zbiorników Dolna i Tatar z uwzględnieniem remontu ekranu i falochronu zapory czołowej zbiornika Dolna;
 • umożliwienie kontrolowanego spływu wód poniżej zbiornika wodnego Dolna;
 • zapobieganie powstawaniu lub minimalizacja negatywnych skutków zjawisk naturalnych, takich jak niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia na terenach wzdłuż rzeki Rawki;
 • utrzymywanie założonego poziomu wód w zbiorniku i zapobieganie drastycznym spadkom lustra wody w okresach susz poprzez jej retencjonowanie w zbiorniku oraz regulowanie poziomu wód w zbiorniku w okresach wiosennych roztopów lub długotrwałych nawalnych deszczy.

Zakładane efekty
Planuje się osiągnięcie następujących efektów:

 • bezpośrednio ochroną przeciwpowodziową zostanie objętych ok. 1030 mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka;
 • pośrednio ochroną przeciwpowodziową zostanie objętych ok. 18 000 mieszkańców miasta, w tym ok. 1200 mieszkańców zamieszkujących obszar poza granicami miasta (miejscowości położone wzdłuż rzeki w obrębie gminy Rawa Mazowiecka);
 • ochrona przeciwpowodziowa miasta o powierzchni 14 km²;
 • ochrona przeciwpowodziowa terenów miasta, które zgodnie z mapą obszarów zalewowych są bezpośrednio zagrożone powodzią stanowiących obszar o powierzchni około 55,11 ha ( w oparciu o mapy ryzyka terenów zagrożonych powodzią raz na 500 lat);
 • ochrona przeciwpowodziowa miejscowości poza miastem będącym wnioskodawcą, pośrednio i bezpośrednio zagrożonych powodzią o powierzchni około 1600 ha (w oparciu o mapy ryzyka terenów zagrożonych powodzią raz na 500 lat).

Zakres prac

Niezbędnych prac remontowych wymaga jaz piętrzący, ekran i falochron zapory czołowej oraz dozbrojenie wlotu - ujęcia Małej Elektrowni Wodnej.

Szczegółowy zakres prac to:

 1. Roboty rozbiórkowe
 2. Roboty budowlane
  1. remont sekcji przelewów jazu piętrzącego- 3 wanny przelewowe
   • wykonanie konstrukcji żelbetowych koryt przelewów
   • odtworzenie dylatacji konstrukcyjnych, konserwacja powierzchni konstrukcji przelewów, uszczelnienia sekcji dylatacji wraz z uzupełnieniem zamknięć remontowych upustów dennych
  2. remont podpór i konstrukcji kładki służbowej łączącej zaporę czołową ze studnią upustów dennych- długości 16,8m
  3. wykonanie urządzeń do zimowego utrzymania przelewów (materace odciążające rozpór lodu, platforma do konserwacji i zimowego utrzymania przelewów)
  4. remont elementów budowli zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej- remont i dozbrojenie ujęcia Małej Elektrowni Wodnej
  5. remont elementów budowli zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej- remont ekranu i falochronu zapory czołowej

 • Logo informujące o dofinansowaniu przez NFOŚiGW

Zalew Tatar - dofinansowanie na remont jazu

W dniu 13 lutego 2019 r. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Piotr Irla podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę w sprawie udzielenia dofinansowania projektu, którego przedmiotem jest remont elementów budowli zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy na terenach nizinnych Rawy Mazowieckiej.

Zaawansowanie prac przy remoncie jazu

Po podpisaniu umowy w marcu br., rozpoczęły się prace remontowe elementów budowli zbiornika wodnego Dolna - jazu piętrzącego, ekranu i falochronu zapory czołowej oraz ujęcia Małej Elektrowni Wodnej (MEW). Generalny Wykonawca inwestycji – firma ENERKO ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, przystąpiła do wykonywania następujących prac:

Najważniejszy etap prac remontowych zakończony

Do dnia 24 czerwca br. generalny wykonawca inwestycji - spółka ENERKO ENERGY zakończył najważniejszy etap prac remontowych. Wykonane zostały wszystkie prace żelbetowe koryt przelewów, odtworzenia dylatacji, naprawy stopni falochronu nad ekranem zapory czołowej, uszczelnienia studni, naprawy dylatacji ekranu zapory czołowej oraz dozbrojenia ujęcia MEW.

Zakończenie prac

26 lipca br. zakończyły się czynności odbiorowe zrealizowanej inwestycji pn.: „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy na terenach nizinnych Rawy Mazowieckiej - Etap I - Remont elementów budowli zbiornika wodnego Dolna w Rawie Mazowieckiej. Prace remontowe dobiegły końca i obiekt został przekazany do użytkowania.

Banery

Kalendarium

Banery