Zabytki

Wydział Gospodarki Terenami zajmuje się sprawami dotyczącymi zabytków położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, w szczególności aktualizuje i monitoruje gminną ewidencję zabytków oraz programy opieki nad zabytkami.

Wydział realizuje zadania wynikające z przyjętych programów opieki nad zabytkami przy współpracy z wydziałami urzędu oraz innymi instytucjami, współpracuje i współdziała z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także prowadzi sprawy związane z organizacją konkursów lub udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka prowadzi gminną ewidencję zabytków dla Miasta Rawa Mazowiecka w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych. Wykaz obiektów wpisanych do gminnej ewidecji zabytków znajduje się w zakładce Gminna Ewidencja Zabytków dla Miasta Rawa Mazowiecka.

Obowiązkiem Burmistrza jest sporządzanie co 4 lata Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w myśl art. 87 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Z Programem można zapoznać się w zakładce Program opieki nad zabytkami.

Banery

Kalendarium

Banery