Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY – PROGRAM RZĄDOWY

Zadanie polegające na przyznawaniu członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.).


Uprawnienia wynikające z ustawy przyznawane są na wniosek uprawnionego członka rodziny. Organem uprawnionym do przyznania świadczeń zgodnie z art. 9 ustawy jest wójt (prezydent, burmistrz) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego– w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka przedstawia się w szczególności:
1)    w przypadku rodzica - oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2)    w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
3)    w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
4)    cudzoziemcy, o których mowa w art. 5 pkt. 2 i 3 ustawy oprócz dokumentów w/w przedstawiają dokumenty zezwalające na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej.
Karta oraz jej duplikat są przyznawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. 
Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu zawiera wskazanie czy dotyczy przyznania Karty czy wydanie duplikatu oraz dane wynikające z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1454).
Rejestracja wniosków odbywa się poprzez ogólnopolski system informatyczny Karty Dużej Rodziny. Po odbiór karty należy zgłosić się po otrzymaniu informacji za pomocą SMS do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - pok. nr 7): poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8.00- 16.00; środa 8.00-17.00; piątek 8.00-15.00.

Wykaz partnerów Programu Karty Dużej Rodziny oferujących zniżki z tytułu posiadania KDR widnieje na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr


Co zrobić w przypadku zagubienia karty lub domówienia drugiej formy Karty?

Aby otrzymać duplikat karty należy zgłosić się do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.
Natomiast opłatę w wysokści 11 zł ponosi się za duplikat, a 10 zł wynosi domówienie tradycyjnej formy Karty. Opłaty wnosi się do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Opłatę za domówienie drugiej formy Karty wnioskodawca ponosi zatem jedynie w sytuacji, gdy posiada ważną Kartę i chce do tej posiadanej Karty domówić jej drugą formę. Opłaty tej nie ponosi się, jeśli w wyniku rozpatrzenia wniosku przyznawana jest Karta z nowym numerem (z wyjątkiem duplikatu, ale wówczas ponosi się jedynie opłatę za duplikat). Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta:

Bank Spółdzielczy  w Białej Rawskiej Oddział  nr 1 w Rawie Mazowieckiej                            
Al. Konstytucji 3 Maja 9 a                                                                                                           
Numer rachunku: 51 9291 0001 0054 2395 2000 0300
Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
Aplikacja mObywatel
mKDR w mObywatel
od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r.
Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej Karty.
Dzięki mKDR rodziny wielodzietne mogą korzystać z bogatej oferty zniżek i uprawnień oferowanych przez instytucje publiczne i firmy m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.
Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.


Jak uzyskać Kartę Dużej Rodziny w mObywatelu?
1.    Upewnij się, że Twoja dotychczasowa Karta jest ważna. Jeśli nie masz Karty Dużej Rodziny, złóż wniosek on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/ lub w urzędzie miasta/gminy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku tradycyjna forma karty będzie do odbioru w urzędzie miasta/gminy, jednocześnie dając możliwość wyświetlania karty w aplikacji mObywatel. Możesz zrezygnować z wnioskowania o Kartę tradycyjną i korzystać wyłącznie z formy elektronicznej. Ewentualne domówienie Karty tradycyjnej będzie podlegać opłacie.
2.    Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mObywatel z Google Play lub App Store bądź jej aktualizacja do najnowszej wersji.
3.    Uruchom aplikację mObywatel.
4.    Na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz Dodaj dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument – jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz).
5.    Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny.
6.    Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej.
7.    Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy? 
•    Tak: potwierdź swoje dane korzystając z Profilu Zaufanego lub innej metody identyfikacji.
•    Nie: przejdź do kolejnego punktu.
8.    Sprawdź, czy Twoja Karta została wyświetlona prawidłowo.
Najprościej i najszybciej złożysz wniosek za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia– empatia.mpips.gov.pl.
1.    Na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl wybierz moduł eWnioski.
2.    Zaloguj się profilem zaufanym (profil zaufany możesz założyć na platformie ePUAP lub przez wybrane banki) lub podpisem elektronicznym. W tym miejscu możesz również założyć profil zaufany korzystając z bankowości elektronicznej. W przypadku problemów skorzystaj z instrukcji obsługi znajdującej się po lewej stronie ekranu.
3.    Jeśli jesteś na Emp@tii po raz pierwszy, uzupełnij swoje dane oraz dodaj dane członków swojej rodziny. Jeśli korzystałeś już wcześniej z Emp@tii, Twoje dane oraz dane Twojej rodziny będą już zapisane w Twoim koncie.
4.    Na panelu ogólnym wybierz kafelek "Wniosek o Kartę Dużej Rodziny". Po wybraniu tego kafelka wyświetli się informacja, jakie dokumenty należy przygotować do złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
5.    Wyszukaj miejscowość, w której znajduje się siedziba gminy Twojego zamieszkania, a następnie zaznacz, do jakiej gminy składasz wniosek.
6.    Sprawdź dane, które zostały uzupełnione automatycznie we wniosku i w razie potrzeby zaktualizuj je. Postępuj zgodnie z kolejnymi krokami wskazanymi w kreatorze. Jeśli wybierzesz akceptację automatycznego przypisania Kart, wystarczy, że potwierdzisz dane wskazane na wniosku i będziesz mógł wysłać utworzony wniosek. Jeśli wybierzesz samodzielne przypisanie Kart, kreator wniosku skieruje Cię do kolejnego kroku, w którym będziesz mógł dodać osoby uprawnione do wyświetlania Kart poszczególnych osób lub usunąć zaproponowane osoby.
7.    W ostatnim kroku kreator pokazuje Ci zebrane dane i prosi o potwierdzenie ich poprawności. Jeśli dane są poprawne kliknij przycisk "utwórz dokument". Zostaniesz przeniesiony do okna, z którego wyślesz dokument. Możesz także wyeksportować wniosek do pliku PDF.
8.    Wysłany wniosek trafi bezpośrednio do gminy, do systemu służącego do obsługi wniosków o Kartę Dużej Rodziny. 
W jaki sposób można uzyskać dostęp do zakładki „Moi bliscy” w KDR w aplikacji mObywatel – w jaki sposób rodzic oraz małżonek rodzica może wyświetlać KDR pozostałych członków rodziny w swojej aplikacji mObywatel?
Możliwość wizualizacji KDR pozostałych członków rodziny w aplikacji mObywatel przez rodziców oraz małżonków rodziców związana jest z koniecznością dodania informacji nt. wizualizacji kart dla danego członka rodziny w systemie służącym do obsługi wniosków KDR w gminie. Umożliwienie wyświetlania kart w zakładce „Moi bliscy” następuje w drodze wniosku (obecnie w części III wniosku lub poprzez złożenie załącznika ZKDR-04). To we właściwości organu właściwego (urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej) pozostaje decyzja co do sposobu realizacji zapotrzebowania rodziców i małżonków rodziców na wizualizacje kart pozostałych członków rodziny w zakładce „Moi bliscy” w KDR w aplikacji mObywatel, jeżeli ta zakładka nie jest dostępna. Jeżeli rodzicowi lub małżonkowi rodzica w KDR w aplikacji mObywatel nie wyświetla się zakładka „Moi bliscy”, zachęcamy do kontaktu z organem, który przyznał KDR w celu uzupełnienia niezbędnych danych w systemie służącym do obsługi wniosków KDR.

Zadanie realizuje Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej, Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5 pok. nr 7 (parter) telefon kontaktowy: 
46  814 37 69 lub 46 814 47 11.

https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

 

  • karta dużej rodziny

Banery

Kalendarium

Banery