Inwestycje 2019

Rok 2019 inwestycyjnie

 • Przebudowa łazienek i wyposażenie szatni w Szkole Podstawowej nr 1. Koszt zadania 329.100 zł. W ramach zadania zostało przebudowanych część piwnic i zostały przystosowane na szatnie dla dzieci. Przebudowano również łazienki i wymieniono instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Łazienki zyskały nowe wyposażenie, a szatnie nowe szafki ubraniowe.
 • Rewitalizacja boiska sportowego w SP nr 1. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe polegające na usunięciu starej nawierzchni z trawy wraz z zasypką. Przygotowano nową podbudowę i nową nawierzchnię z trawy syntetycznej. Dodatkowo, wymieniono bramki oraz elementy ogrodzenia boiska. Koszt inwestycji – 372.000 zł.
 • Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej nr 4. W ramach zadania wykonano wymianę ok. 430 m2 nawierzchni z kostki betonowej i 220 mb krawężnika. Nowa nawierzchnia zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo uczniów szkoły. Koszt zadania - 93.500 zł.
 • Remont chodnika przy MDK. Przed budynkiem Miejskiego Domu Kultury wymieniono kostkę brukową za kwotę 47.200 zł.
 • Remont ulicy Polnej i Przemysłowej. Remont ul. Polnej prowadzony był na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Przemysłowej. Wykonano nową podbudowę, wymieniono nawierzchnię, krawężniki oraz chodnik od strony wschodniej. Ulica Przemysłowa zyskała nową nawierzchnię, ponadto wykonano nowe nawierzchnie chodników oraz wykonano wyniesione bezpieczne przejście dla pieszych z inteligentnym oznakowaniem. Całkowity koszt prac - 2.079.600 zł.  Na remont ulicy Polnej oraz ulicy Przemysłowej pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 916.404 zł.
 • Remont ul. Wałowskiej. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, wykonano nową podbudowę, nowe krawężniki oraz nową nawierzchnię bitumiczną. Skablowano sieć elektroenergetyczną oraz wykonano nowe oświetlenie uliczne. Koszt inwestycji - 938.000 zł.
 • Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ul. Skierniewicką z ul. Mszczonowską. W celu wyprowadzenia ruchu z centrum miasta powstała koncepcja budowy drogi, nowego połączenia komunikacyjnego, które umożliwi realizację podróży pomiędzy ul. Skierniewicką i ul. Mszczonowską. Powstanie nowej drogi wpłynie na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu. Koszt opracowania koncepcji - 116.300 zł.
 • Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kazimierza Wielkiego. Wybudowana zatoka ma na celu zwiększenie płynności ruchu w jej rejonie, a także poprawę bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających z transportu zbiorowego. Koszt wykonania zadania - 26.900 zł.
 • Adaptacja pomieszczeń poddasza w Urzędzie Miasta na serwerownię. Koszt wykonania adaptacji 67.700 zł.
 • Wdrożenie usług elektronicznych e-Urząd w Urzędzie Miasta. Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych na potrzeby wdrożenia projektu oraz zakup wyposażenia serwerowni. Koszt zadania - 452.270 zł.
 • Modernizacja przejść dla pieszych w ul. Jerozolimskiej, ul. Słowackiego i ul. Warszawskiej. Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych na ul. Jerozolimskiej oraz zakup i montaż zestawów solarnych na ul. Słowackiego i Warszawskiej – zadanie realizowane w ramach programu ograniczania przestępczości: Razem bezpieczniej celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przejścia dla pieszych w tych miejscach są bezpieczniejsze – lepiej doświetlone i oznakowane. Koszt inwestycji - 167.370 zł.
 • Przebudowa Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej na targowisku. W ramach projektu wykonano szeroko zakrojone prace wodno-kanalizacyjne. Targowisko zostało częściowo zadaszone i zainstalowane zostały nowe stoły handlowe. Wymieniono oświetlenie, a nawierzchnia zyskała nową kostkę brukową. Targowisko zostało wzbogacone również o 15 nowych miejsc parkingowych. Na inwestycję wartą 2,2 mln zł miasto pozyskało blisko 1 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 • Adaptacja wraz z rozbudową jatek miejskich przy ul. Mickiewicza. Ukończono roboty przy przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku zabytkowych jatek miejskich. Wykonano również prace związane z wykonaniem utwardzenia miejsc postojowych i terenu przy jatkach. Zadanie realizowane jest  w cyklu dwuletnim. Adaptacja i rozbudowa jatek jest trzecim zadaniem, realizowanym w ramach projektu infrastrukturalnego „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”,
 • Remont jazu piętrzącego zbiornika „Dolna”. Przeprowadzone race remontowe miały przywrócić całkowitą sprawność konstrukcji jazu, który przez lata użytkowania ulegał stopniowej degradacji. Niezbędne prace remontowe zostały wykonane i oddane do użytku przed sezonem wakacyjnym. Całkowita wartość inwestycji to 1.648.600 zł, w tym kwota dofinansowania ponad 700 tys. zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokonano również modernizacji urządzeń małej elektrowni wodnej.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji hali sportowej „Tatar”. Budynek hali sportowej Tatar jest w złym stanie technicznym i wymaga termomedernizacji. W związku z tym zlecono opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dotyczącej robót modernizacyjnych budynku hali sportowej przy ul. Tatar. Kwota 25.695,00 zł stanowi koszt opracowania dokumentacji technicznej w 100% oraz dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności i wniosek) w 65%.
 • Opracowanie dokumentacji technicznej doświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej. Zlecono opracowanie dokumentacji, koszt - 18.200 zł.

Banery

Kalendarium

Banery