Aktualne konkursy

Wydarzenia sportowe na plus

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2023 r. pn. „Wydarzenia sportowe na plus”. Celem zadania jest wsparcie organizacji imprez i zawodów sportowo-rekreacyjnych, promujących aktywność fizyczną i rywalizację sportową mieszkańców województwa łódzkiego.

"Niepodległa" 2023

Program Dotacyjny „Niepodległa” przewiduje dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej a skończywszy na Obradach Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborach. Instytucją zarządzającą programem jest Biuro „Niepodległa”.

"Patriotyzm Jutra" edycja 2023

Ogólnopolski Program grantowy  „Patriotyzm Jutra" służy upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Program jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucją zarządzającą programem jest Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Fundusz Solidarności z Ukrainą

Fundusz oferuje wsparcie organizacjom społecznym, które udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. Fundacja im. Stefana Batorego  w ramach Funduszu oferuje pomoc organizacjom prowadzącym działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym poprzez tworzenie przestrzeni sprzyjających wzajemnemu poznawaniu się i akceptacji oraz zapobieganie konfliktom na tle kulturowym i dyskryminacji.

Dotacje mFundacji w nowej odsłonie

Dotacje mBanku to całoroczny program, w którym można uzyskać dofinansowanie matematycznych działań edukacyjnych własnego pomysłu. Od października 2022 do września 2023 mFundacja przyznawać będzie dotacje na projekty, które łączą edukację matematyczną z ekologią.

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Projekt jest realizowany przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z  siedzibą w Lublinie w ramach Programu Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PP dla PES)  na podstawie umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów (PES), poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki płynnościowej z pomocą de minimis. Pożyczka ma  ponadto zapewnić wsparcie dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami epidemii COVID-19.

Dotacje pozakonkursowe Fundacji PZU

Fundacja PZU przyznaje dotacje pozakonkursowe na projekty zgodne z jej strategicznymi celami statutowymi oraz z zasadami regulaminu przyznawania dotacji pozakonkursowych.

Wsparcie Fundacji PGE

Celem Fundacji PGE jest wspieranie działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego. Prowadzone działania społeczne nastawione są w przede wszystkim na edukację, pielęgnowanie pamięci historycznej oraz wsparcie osób starszych.

Wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, jak również działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Celem fundacji jest także propagowanie edukacji historycznej, budowanie tożsamości narodowej oraz działania na rzecz kultywowania pamięci o polskich bohaterach. 

Dofinansowanie Polskiej Fundacji Narodowej

Podmioty posiadające osobowość prawną mogą ubiegać się o dofinansowanie od Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej” . W szczególności wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej”.

Banery

Kalendarium

Banery