Aktualne konkursy

Program „Polska dziś i jutro”

Głównymi celami programu „Polska dziś i jutro” Fundacji Totalizatora Sportowego są: kształtowanie i promowanie społecznych postaw obywatelskich i patriotycznych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, kulturalnej i edukacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży, jak również podejmowanie działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych. działań służących rozwojowi wspólnot i społeczności lokalnych. 

Konkurs na Granty Interwencyjne w ramach projektu "Building Bridges - Civic Capital in Local Communities"

Celem projektu jest wzmacnianie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji działających na obszarach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych.

Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Projekt jest realizowany przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z  siedzibą w Lublinie w ramach Programu Pożyczka Płynnościowa dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PP dla PES)  na podstawie umowy podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów (PES), poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki płynnościowej z pomocą de minimis. Pożyczka ma  ponadto zapewnić wsparcie dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami epidemii COVID-19.

Dofinansowanie Polskiej Fundacji Narodowej

Podmioty posiadające osobowość prawną mogą ubiegać się o dofinansowanie od Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej” . W szczególności wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej”.

Wsparcie Fundacji PGE

Celem Fundacji PGE jest wspieranie działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego. Prowadzone działania społeczne nastawione są przede wszystkim na edukację, pielęgnowanie pamięci historycznej oraz wsparcie osób starszych.

Darowizny Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja przyznaje i przekazuje Darowizny wyłącznie na działania będące realizacją celów statutowych Fundacji, określonych w Statucie. Celem Fundacji jest prowadzenie działalności publicznej i społecznie użytecznej na rzecz promocji i wspierania m.in. kultury jako dziedzictwa narodowego, działalności naukowej i naukowo-technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych, rozwoju przedsiębiorczości, kultury fizycznej, ekologii oraz pomocy społecznej.

Banery

Kalendarium

Banery