Statut Miejskiej Rady Seniorów

Statut Miejskiej Rady Seniorów

Uchwała Nr XXXVIII/ 296/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Miejską Radę Seniorów w Rawie Mazowieckiej, zwana dalej „Radą”.

§ 2. Tryb wyboru członków Rady oraz zasady jej działania określa Statut, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statut Miejskiej Rady Seniorów w Rawie Mazowieckiej

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1

Głównym celem Miejskiej Rady Seniorów zwanej dalej „Radą” jest zapewnienie seniorom zamieszkującym na terenie miasta Rawa Mazowiecka wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej w szczególności najstarszego pokolenia poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 2

Rada jest organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym dla władz Miasta.

§ 3

Siedzibę Rady jest miasto Rawa Mazowiecka.

§ 4

Statut Rady, zwany dalej „Statutem” określa tryb wyboru członków Rady oraz zasady działania Rady.

§ 5

Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

 1. konsultowanie i opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego o istotnym znaczeniu dla osób starszych;
 2. współpraca z organami miasta w sprawach dotyczących osób starszych;
 3. wspieranie aktywności ludzi starszych;
 4. przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości.

Rozdział II - Tryb wyboru członków Rady

§ 6.

Kadencja Rady trwa 4 lata , z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 3.

§ 7.

Skład osobowy Rady powołuje Rada Miasta Rawa Mazowiecka, w formie uchwały, spośród osób desygnowanych przez podmioty określone w § 9 statutu. Powołanie następować ma w ten sposób , aby w skład Rady wchodziły osoby działające w zróżnicowanych strefach działalności publicznej.

§ 8.

W skład Rady wchodzi 7 osób, którzy ukończyli 60 rok życia.

§ 9.

 1. W skład Rady Seniorów wejdzie:
  • jedna osoba wskazana przez Burmistrza Miasta ( spośród osób nie zatrudnionych w urzędzie miasta, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach, w których udziały ma miasto )
  • jedna osoba wskazana przez Radę Miasta ( spośród osób spoza składu rady Miasta)
  • pięć osób wskazanych przez organizacje wymienione w ust.2
 2. Organizacje osób starszych oraz podmioty działające na rzecz osób starszych mających siedzibę, oddział terenowy na terenie miasta Rawa Mazowiecka, w których członkami jest, co najmniej 30 % osób w wieku powyżej 60 roku życia zgłaszają do składu Rady po jednym przedstawicielu.
 3. Organizację, o których mowa w ust. 2, desygnują swoich przedstawicieli do składu Rady, zgodnie z ich wewnętrznymi regulacjami, w formie pisemnej.
 4. Osoby wymienione w ust.1 desygnują swoich przedstawicieli na piśmie.
 5. Pismo w sprawie desygnowania składa się do Rady Miasta Rawa Mazowiecka.
 6. Desygnowanie przedstawicieli do składu Rady następuje w terminie 30 dni po ogłoszeniu zbiorczym wyników wyborów do Rady Miasta Rawa Mazowiecka.
 7. W przypadku ustania członkowstwa w Radzie w wyniku rezygnacji, odwołania przez desygnujących lub śmierci, organizacja, która zgłosiła członka do Rady, desygnuje nowego przedstawiciela w terminie 30 dni od dnia ustania tego członkowstwa.

Rozdział III - Zasady działania Rady

§ 10.

Rada działa na sesjach zwoływanych w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 11.

Do organów Rady należą:

 1. przewodniczący,
 2. wiceprzewodniczący,
 3. sekretarz.

§ 12.

 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka.
 2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady do czasu wyboru przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady obecny na sesji.
 3. Rada dokonuje wyboru swoich organów, o których mowa w § 11, spośród swoich członków na pierwszej sesji.

§ 13.

 1. Do kompetencji przewodniczącego należy kierowanie Radą i jej pracami oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. W okresie nieobecności przewodniczącego lub niemożności sprawowania przez niego funkcji i czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje wiceprzewodniczący.
 3. Sekretarz sporządza protokoły z posiedzeń Rady i prowadzi jej dokumentację.

§ 14.

 1. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał.
 2. Uchwały przyjmowane są zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy składu Rady.

§ 15.

 1. Koszty działania Rady pokrywa się z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka.
 2. Praca członków Rady ma charakter społeczny.
 3. Obsługę techniczno-organizacyjną Rady zapewnia Burmistrz Miasta.

Rozdział IV - Przepisy przejściowe i końcowe

§ 16.

 1. Desygnowanie przedstawicieli do składu Rady pierwszej kadencji następuje w terminie 60 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów.
 2. Pierwszą sesję Rady pierwszej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka w terminie 30 dni od dnia powołania Miejskiej Rady Seniorów.
 3. I kadencja Rady kończy się wraz z upływem VII kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Banery

Kalendarium

Banery