Aktualności

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

W dniu 4 czerwca 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że w związku z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/2169 z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE

Informacja o przekazaniu sprzętu dla OSP Rawa Mazowiecka

W dniu 28.12.2018 r. Miasto Rawa Mazowiecka reprezentowane przez Burmistrza Miasta Pana Piotra Irlę przekazało na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej sprzęt w postaci defibrylatora oraz suchego skafandra z ocieplaczem

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty

Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć

Informacja z otwarcia ofert

W związku z zadanymi pytaniami do SIWZ dotyczącymi postępowania przetargowego na: "Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego" dla OSP Rawa Mazowiecka, poniżej przedstawiamy odpowiedzi.

Ogłoszenie przetargu - Ochotnicza Straż Pożarna w Rawie Mazowieckiej

W dniu 31.08.2018 r. OSP w Rawie Mazowieckiej ogłosi przetarg na zakup samochodu ratowniczo - pożarniczego.

Ostrzeżenie meteorologiczne

W związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia meteorologicznego drugiego stopnia, prognozującego wystąpienie na terenie województwa łódzkiego - obszar powiat rawski w dniu dzisiejszym w godzinach 12:00 - 24:00 burz z gradem z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h, miejscami grad, załączamy Państwu do wglądu treść wydanego komunikatu.

Włączenie syren dla upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Szanowni Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej uprzejmie informuję, że dla upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 r.  o godzinie 17:00 na czas  jednej minuty w  mieście Rawa Mazowiecka włączone zostaną syreny skonfigurowane w systemie alarmowym.

Informacja dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r. o ochronie danych osobowych ("RODO"), w załączeniu zamieszczamy klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych.

Informacja dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 lutego 2018 roku, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach wydał informację o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcje urzędu wyborczego.

W załączeniu treść informacji.

 

Informacja dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej

W związku z wydanym ostrzeżeniem dotyczącym silnego wiatru w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych i nocą proszę Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności, a w szczególności zapewnienia sobie i najbliższym schronienia, przygotowanie się na czasowe ograniczenia w dostawach energii elektrycznej

Informacja dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej

Uprzejmie informuję, że dla upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godzinie 17:00 na terenie miasta Rawa Mazowiecka przy pomocy akustycznego systemu alarmowania w okresie jednej minuty zostanie wyemitowany modulowany dźwięk syreny.

Informacja dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 czerwca 2017 r. w godzinach 900–1800 oraz w dniu 7 czerwca 2017 r. w godzinach 900–1400 w trakcie organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczenia taktyczno-specjalnego noszącego kryptonim RENEGADE/SAREX- 17/I zostanie przeprowadzony na terenie województwa łódzkiego trening systemu wykrywania i alarmowania.

Informacja dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej

uprzejmie informuję, że dla upamiętnienia 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2016 r. o godzinie 17:00 na terenie miasta Rawa Mazowiecka przy pomocy akustycznego systemu alarmowania w okresie jednej minuty zostanie wyemitowany modulowany dźwięk syreny

Informacja dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej

Szanowni Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej
uprzejmie informuję, że w dniu 29 lutego 2016 r. w godzinach 10:00 – 11:00 w celu sprawdzenia sprawności i skuteczności działania systemu alarmowego miasta zostanie przeprowadzony trening systemu.

Informacja dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 października 2015 roku w godzinach 600–1900 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ogólnokrajowy trening RENEGADE – KAPER 15/II.
Jednym z elementów planowanego treningu będzie sprawdzenie przygotowania systemu alarmowego do działania. Trening systemu prowadzony będzie na terenie wybranych powiatów województwa łódzkiego.

Informacja dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej

Szanowni Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej
Uprzejmie informuję, że dla upamiętnienia 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2015 r. o godzinie 17:00 na terenie miasta Rawa Mazowiecka przy pomocy akustycznego systemu alarmowania w okresie jednej minuty zostanie wyemitowany modulowany dźwięk syreny.

Komunikat

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 maja 2015 roku w godzinach 6:00–19:00 (termin zapasowy 13 maja) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE – KAPER 15/I. Jednym z elementów ww. ćwiczenia jest epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny o statusie RENEGADE oraz związany z tym trening systemu alarmowania i ostrzegania polegający na włączeniu syren alarmowych na zagrożonym obszarze kraju.

Zmiany w dowodach osobistych

Od 1.03.2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego, w którym nie będzie informacji o wzroście, kolorze oczu, a także graficznego odwzorowania podpisu oraz adresu zameldowania.

Komunikat

Szanowni Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej
uprzejmie informuję, że w dniu 19 lutego 2015 r. w godzinach 10:00 – 11:30 zostanie przeprowadzony trening systemu ostrzegania i alarmowania miasta w celu sprawdzenia jego sprawności i skuteczności działania.
Trening polegać będzie na wyemitowaniu:
1) o godz. 10:00 przez 3 minuty modulowanego dźwięku syreny,
2) o godz. 11:30 przez 3 minuty ciągłego dźwięku syreny informującego o odwołaniu alarmu.

Komunikat

Szanowni Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej
uprzejmie informuję, że w dniu 20 sierpnia 2014 r. pomiędzy godziną 12:45 a 13:00 na terenie miasta Rawa Mazowiecka dwukrotnie zostanie uruchomiony system alarmowania miasta. Uruchomienie syren będzie elementem powiatowego ćwiczenia obronnego i obrony cywilnej.

Komunikat

Szanowni Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej
uprzejmie informuję, że dla upamiętnienia 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2014 r. o godzinie 17:00 na terenie miasta Rawa Mazowiecka przy pomocy akustycznego systemu alarmowania w okresie jednej minuty zostanie wyemitowany modulowany dźwięk syreny.

Sprawdzenie sprawności działania systemu ostrzegania.

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 lutego 2014 r. w godzinach 10:00 – 10:30 w celu sprawdzenia sprawności działania systemu ostrzegania i alarmowania miasta zostanie przeprowadzony trening systemu.
Trening polegać będzie na wyemitowaniu dźwięku syreny.

Komunikat

Szanowni Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej
uprzejmie informuję, że dla upamiętnienia 69 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2013 r. o godzinie 17:00 na terenie miasta Rawa Mazowiecka przy pomocy akustycznego systemu alarmowania w okresie jednej minuty zostanie wyemitowany modulowany dźwięk syreny.

Komunikat!!!

          Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej informuje, że w dniu 31 grudnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 07 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2012r., poz.1407).

Ustawa ta wprowadza nowe zmiany dotyczące wykonywania obowiązku meldunkowego:

a) Osoba może dokonać wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

 Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego nie trzeba będzie podawać m.in. informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym  oraz przedkładać wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowe). Zgłoszenia meldunkowe nie podlegają opłacie.

b) Zameldowania i wymeldowania z miejsca stałego pobytu oraz z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa a w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach, innego dokumentu tożsamości.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w sprawach meldunkowych.

 Zwolnione z opłaty są pełnomocnictwa udzielne małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom, rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód dokonania opłaty skarbowej.

c) Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

d) Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi gminy . Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.

Przypominamy o wymianie dowodów osobistych, które utraciły ważność!!!

Komunikat!!!

                Szanowni Państwo,

Mieszkańcy powiatu
łowickiego, skierniewickiego i rawskiego
                 

 

KOMUNIKAT

 

UWAGA! 19 marca 2013 roku pierwsze wyłączenia naziemnej telewizji analogowej
na terenie województwa łódzkiego. Od tego dnia przestanie być nadawany sygnał analogowy telewizji naziemnej z nadajnika w Raszynie. Mieszkańcy powiatów: rawskiego, skierniewickiego i łowickiego, którzy odbierają sygnał analogowej telewizji naziemnej nadawanej z nadajnika w Raszynie, będą mogli korzystać od dnia 19 marca wyłącznie
z Naziemnej Telewizji Cyfrowej.

Do dnia 20 maja 2013 roku sygnał analogowy będzie nadawany z nadajnika w Łodzi

 

Tradycyjne analogowe telewizory, odbierające programy za pomocą anteny zazwyczaj zainstalowanej na dachu nieruchomości, nie są zdolne do odbioru emisji cyfrowych. Aby zatem uniknąć sytuacji, gdy po 19 marca 2013 roku włączymy telewizor a na ekranie będzie widoczny tylko szum, należy wcześniej przystosować nasz odbiornik telewizyjny do odbioru sygnału cyfrowego.

Telewizor z tunerem cyfrowym

Do oglądania programów telewizyjnych emitowanych w sposób cyfrowy z nadajników naziemnych (w technice kodowania MPEG-4) potrzebny jest telewizor z fabrycznie wbudowanym tunerem DVB-T lub w przypadku, gdy nasz dotychczasowy telewizor nie posiada takiego urządzenia - zakup zewnętrznego tunera DVB-T (zwanego także dekoderem lub przystawką STB - Set-Top-Box).

Rozwiązanie polegające na wykorzystaniu tunera/dekodera STB jest tańsze i nie wiąże się
z wymianą odbiornika telewizyjnego.

Niezwykle istotnym jest, aby nasz sprzęt spełniał wymagania ustalone do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Tylko wówczas będziemy mieć gwarancję poprawnego odbioru programów
i usług dodatkowych dostępnych dzięki naziemnej telewizji cyfrowej.

Plusy cyfryzacji

Korzyści z przejścia na cyfrowe nadawanie programów telewizyjnych w Polsce to m.in.:

- nadawanie większej liczby programów telewizyjnych,

- poprawa jakości obrazu i dźwięku,

- wprowadzenie telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV (High Definition Television),

- równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych (np. w kilku językach oraz dźwięku przestrzennego).

Dzięki cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce, czyli zastąpieniu tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową, w miejsce dotychczas dostępnych drogą naziemną 7 programów telewizyjnych (w tym 4 o zasięgu ogólnopolskim: TVP1, TVP2, TVP3, POLSAT oraz dodatkowych: TVN, PULS i TV4) pojawią się w ofercie nowe bezpłatne programy o zasięgu ogólnokrajowym.

Odbiorcy będą mogli odbierać maksymalnie do 24 programów nadawanych drogą cyfrową. Więcej osób będzie mogło oglądać regionalną TVP Info. Możliwy będzie także odbiór programów TVP Kultura, TVP Historia i TVP Polonia.

DVB-T w powiatach: łowickim, skierniewickim i rawskim

Sygnał telewizji cyfrowej dla powiatów: łowickiego, skierniewickiego i rawskiego aktualnie jest emitowany z nadajników w Łodzi:

  • multipleks 1: kanał 46, częstotliwość 674 MHz,
  • multipleks 2: kanał 24, częstotliwość 498 MHz,

i Warszawie

  • multipleks 1: kanał 58, częstotliwość 770 MHz,
  • multipleks 2: kanał 48, częstotliwość 690 MHz,
  • multipleks 3: kanał 55, częstotliwość 746 MHz.

W części powiatów: łowickiego, skierniewickiego i rawskiego odbiór zwłaszcza multipleksu 3 może być utrudniony ze względu na niższą tymczasową moc nadajnika. Po wyłączeniu sygnału analogowego (obecnie w okresie przejściowym do lipca 2013 r. równolegle są emitowane programy w technice analogowej i cyfrowej) moc nadajników zostanie zwiększona, co pozwoli na poprawę jakości sygnału cyfrowego.

Przedstawione powyżej parametry są parametrami przejściowymi, z chwilą całkowitego wyłączenia telewizji analogowej poprawią się warunki w zakresie odbioru naziemnej telewizji cyfrowej – sygnał cyfrowy będzie nadawany na kanałach dotychczas zajmowanych przez sygnał analogowy.

Pomiary dostępności DVB-T

Ocena możliwości odbioru sygnału cyfrowego prowadzona jest w całym kraju. Pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Łodzi aktualnie prowadzą pomiary zasięgu telewizji cyfrowej w województwie łódzkim. Rezultaty pomiarów zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej po zebraniu danych z terenu całej Polski.

Inne formy odbioru TV cyfrowej

Warto pamiętać także o dostępnych innych formach odbioru telewizji cyfrowej. Osoby, które obecnie korzystają z komercyjnych usług operatorów telewizji kablowej lub posiadają dekodery TV satelitarnej, jeśli nie są zainteresowane odbiorem programów naziemnej telewizji cyfrowej, nie muszą dokonywać wymiany instalacji antenowej, nabywać nowego odbiornika telewizyjnego lub dekodera DVB-T do starego telewizora. W płatnej ofercie operatorów TV kablowej lub satelitarnej są już obecne programy nadawane w technice cyfrowej, często nawet w dużej rozdzielczości obrazu (tzw. HD TV).

Więcej o cyfryzacji

Szczegółowe informacje o naziemnej telewizji cyfrowej można uzyskać na stronach internetowych: www.cyfryzacja.gov.pl oraz www.polskacyfrowa.org i na pod bezpłatnym numerem infolinii 0-800-007-788.

 

 

Krzysztof Krawczyk

 

Beata Konieczniak

Dyrektor

Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

Delegatury w Łodzi

 

Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego

ds. cyfryzacji telewizji na terenie woj. łódzkiego

 

 

 

 

Banery

Kalendarium

Banery