Podstrony strony Rewitalizacja Kościoła pw NPNMP w Rawie Mazowieckiej

Rewitalizacja Kościoła pw NPNMP w Rawie Mazowieckiej

Rewitalizacja Kościoła pw NPNMP

Projekt „Rewitalizacja zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem NPNMP w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii” ma na celu przeprowadzenie kompleksowych prac remontowych, obejmujących prace rewitalizacyjne i budowlane, dotyczących budynków kościoła oraz kolegium.

Zakres prac przewidzianych w projekcie określono w oparciu o przeprowadzoną identyfikację problemów natury technicznej oraz problemów społecznych, wynikających z niemożności poszerzenia obszaru działalności kulturalnej prowadzonej przez parafię. Wśród głównych problemów można wskazać zły stan techniczny  oraz niedostateczny poziom efektywności energetycznej budynków kościoła i kolegium. W budynkach znajdują się powierzchnie, które po remoncie mogłyby być wykorzystane na prowadzenie przez Parafię dodatkowej, poza sakralną, działalności, np. działalności kulturalnej. Zakres planowanych prac obejmuje prace konserwatorskie i restauratorskie budynku kościoła oraz kolegium oraz prace konserwatorskie i restauratorskie wyposażenia kościoła wraz z digitalizacją i udostępnieniem zasobów. Planuje się ponadto zakup wyposażenia, czyli sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego w celu prowadzenia nowej działalności o charakterze kulturalnym.

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do zasobów kultury.  

Projekt został dofinansowany przez Fundusz Operacyjny Województwa Łódzkiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacji udzieliło także Miasto Rawa Mazowiecka na podstawie uchwały nr. XLVIII/360/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dn. 30. czerwca 2010r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka. 

Banery

Kalendarium

Banery