Podstrony strony Rozwój usług wspierania rodziny

Rozwój usług wspierania rodziny

Realizacja projektu

Realizacja tego projektu przyczyniła się do stworzenia  efektywnego systemu pomocy rodzinom z problemami oraz stworzyła możliwość prawidłowego wypełniania przez nie ról społecznych, zapewniając dzieciom właściwe wzorce postępowania i zapobiegając ich wykluczeniu społecznemu. Dla rodzin z problemami zorganizowano cykl szkoleń obejmujący treningi kompetencji społecznych i życiowych, relacji partnerskich i rodzicielskich, trening intelektualny, trening zastępowania agresji, terapię taktylną oraz integrację sensoryczną. Dla rodzin wspierających przeprowadzono cykl szkoleń z zakresu treningu komunikacji partnerskiej, kompetencji rodzicielskich, integracji emocjonalnej, asertywności oraz postępowania w sytuacjach szkoleniowych. Przez cały czas trwania projektu rodziny były objęte wsparciem zespołu specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. psychologa, asystenta rodziny i pracownika socjalnego.

Na realizację tego projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2017 roku projekt został zakończony. W 2018 roku planuje się paralelne działania wypełniające cele tego projektu, które mają być realizowane poprzez świadczenie usług wspierających, asystenckich oraz psychologicznych.

 

  • Zestawienie logotypów Funduszy Europejskich dla przedmiotowego projektu

Rozwój Usług Wspierania Rodziny

Projekt ma poprawić dostępność do usług społecznych wysokiej jakości poprzez poszerzanie oferty skierowanej do rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych oraz podniesienie efektywności rodzin wspierających. Projekt przyczyni się także do ograniczenia wykluczenia społecznego.

Na terenie miasta Rawa Mazowiecka daje się zauważyć wzrost liczby rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. Problem ten ma wpływ na możliwości właściwego rozwoju dzieci oraz udział poszczególnych rodzin w życiu społecznym. Zjawisko to może przyczynić się do wzrostu liczby osób z niskim wykształceniem wśród osób bezrobotnych a nawet powodować wzrost agresji i ilości czynów karalnych wśród osób nieletnich. Konieczne wydaje się zatem zastosowanie kompleksowych rozwiązań i wprowadzenie nowych metod pomocy, które dotychczas nie funkcjonowały na terenie miasta. Taką metodą może być właśnie korzystanie z pomocy rodzin wspierających. Rozwiązanie to przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu pomocy rodzinom z problemami. Pomoże prawidłowo wypełniać przez te rodziny ról społecznych, zapewnić dzieciom właściwe wzorce postępowania, zmotywuje do samorozwoju, co w konsekwencji ułatwi tym dzieciom funkcjonowanie w grupie rówieśników i zapobiegnie ich wykluczeniu społecznemu.

Projekt zakłada zastosowanie kompleksowych rozwiązań i nowych metod pomocy, świadczonej przez rodziny wspierające, rodzinom wykazującym bezradność w sprawach wychowawczo- opiekuńczych. Zadania te mają być realizowane poprzez organizację bloków tematycznych, na które mają się składać treningi budowania relacji rodzinnych i społecznych oraz pedagogizacje wspierające rozwój dziecka. Zakłada się organizację szkoleń dla rodzin wspierających, przygotowujących do efektywnej pomocy rodzinom z problemami. Planowane jest także prowadzenie usług asystenckich oraz pracy socjalnej w formie indywidualnych spotkań rodziny ze specjalistami- asystentem rodziny, psychologiem.

Podmiotem realizującym projekt jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.

Projekt będzie realizowany na obszarze rewitalizacji, jak i poza nim.

Głównymi grupami docelowymi są członkowie rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych oraz członkowie rodzin wspierających zarówno z obszaru rewitalizacji jak i spoza niego.

Prognozowanymi rezultatami ma być wzrost kompetencji społecznych, rodzicielskich i życiowych osób biorących udział w projekcie, wzmocnienie więzi rodzinnych oraz nabycie przez uczestników umiejętności radzenia sobie z problemami.

Potencjalne dofinansowania pochodzą z EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

 

  • Zestawienie logotypów Funduszy Europejskich dla przedmiotowego projektu

Banery

Kalendarium

Banery