rok 2016

Rawski Budżet Obywatelski na 2016 rok - harmonogram.

Etap 1.
Akcja informacyjna

 do  25 marca 2016 r. trwać będzie kampania informująca mieszkańców o założeniach Budżetu Obywatelskiego 2016  Rawy Mazowieckiej  Informacje przekazywane będą za pośrednictwem bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, strony internetowej, portali społecznościowych,   oraz mediów zewnętrznych.

Etap II.

Od 29 marca  do 15 kwietnia 2016 r. mieszkańcy składają swoje projekty. Projekt należy zgłosić za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego.
Wniosek musi być poparty przynajmniej przez 10 mieszkańców. Dlatego do formularza zgłoszeniowego dołączyć należy Listę mieszkańców  Rawy Mazowieckiej  popierających  propozycję.

Osoba zgłaszająca projekt, musi mieć ukończone 18 lat. Osoby podpisujące się na liście poparcia projektu muszą mieć ukończone lat 16,w dniu poparcia projektu.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (pokój 17)  lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5,  96-200 Rawa Mazowiecka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”, albo przesłać uwierzytelnioną bezpiecznym podpisem pocztą elektroniczną na adres skrzynki podawczej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka -liczy się data wpływu – do 15 kwietnia 2016 r.

Można uzyskać pomoc merytoryczną i skonsultować z pracownikami urzędu swoją propozycję.  Zapytania przyjmować będzie Biuro Podawcze, które przekaże je odpowiedniemu referatowi urzędu. Zapytania można kierować telefonicznie: 46  814 47 11, 46  814 37 31 lub mailowo: um@rawamazowiecka.pl.

Projekt Musi spełniać następujące kryteria:
1. W ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych miast, z zakresu określonego w ustawie o Samorządzie gminnym.

1)  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2)   gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3)   wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a)  działalności w zakresie telekomunikacji;
4)   lokalnego transportu zbiorowego;
5)   ochrony zdrowia;
6)   pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7)   gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8)   edukacji publicznej;
9)   kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11)  targowisk i hal targowych;
12)  zieleni gminnej i zadrzewień;
13)  cmentarzy gminnych;
14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18)  promocji gminy;
19)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych;
20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2.1 Projekt musi zostać zgłoszony w wyznaczonym terminie- tj.  do 15 kwietnia  2016 r.
2.2 Projekt musi być złożony na właściwym formularzu i przez pełnoletniego mieszkańca Rawy Mazowieckiej, podpisany i poparty przez odpowiednią liczbę mieszkańców, a zawarte w nim dane muszą być kompletne.
2.3 Projekt musi dotyczyć zadań własnych miasta, a w przypadku zadań inwestycyjnych musi być realizowany na majątku miasta i zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2.4 Wartość projektu nie może przekraczać 60% środków zarezerwowanych na Budżet Obywatelski w danym roku, tj. 90 tysięcy zł w 2016 r.
2.5 Roczny koszt utrzymania przez budżet miasta efektu wdrożenia projektu nie może przekraczać 10%  kosztu jego realizacji.
2.6 Jeśli złożony projekt jest niekompletny, ale spełnia kryteria stosowności, wartości i kosztowności, Zespół Opiniujący wystąpi do wnioskodawcy o uzupełnienie projektu w terminie 5 dni roboczych. Projekt nieuzupełniony we wskazanym terminie Zespół Opiniujący odrzuca
2.7 Konieczne modyfikacje projektów w trakcie realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego podlegają uzgodnieniu z wnioskodawcami projektu i wymagają pozytywnej opinii Zespołu Opiniującego.
2.8 Jeżeli wartość wszystkich projektów zakwalifikowanych przez Zespół Opiniujący do Budżetu Obywatelskiego na dany rok nie przekroczy wysokości środków zarezerwowanych na Budżet Obywatelski w tym roku, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka może odstąpić od przeprowadzenia głosowania.


Etap III

Od 18 kwietnia do 10 maja 2016 r. odbędzie się weryfikacja zgłoszonych wniosków przez powołany przez burmistrza Zespół Opiniujący. ds. Budżetu Obywatelskiego, w skład którego wchodzą przedstawiciele Burmistrza Rady Miejskiej, Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta. Zespół dokona weryfikacji zgłoszonych wniosków pod kątem zgodności z prawem, oraz możliwości realizacji. Każdy wniosek będzie oceniany za pomocą Karty analizy zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego Rawy Mazowieckiej na 2016 r.
    Jeśli złożony projekt jest niekompletny, ale spełnia kryteria Określone w regulaminie – załącznik nr 1  do Uchwały  Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr VI/28/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. z późn. zm., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka,  Zespół Opiniujący wystąpi do wnioskodawcy o uzupełnienie projektu w terminie 5 dni roboczych. Nieuzupełnienie projektu we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem projektu przez Zespół Opiniujący.
Wnioskodawca może się odwołać od decyzji Zespołu Opiniującego do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w terminie 3 dni roboczych od przekazania powiadomienia o odrzuceniu projektu. Burmistrz podejmie decyzję o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu odwołania w ciągu 7 dni roboczych. Decyzja burmistrza jest ostateczna.
W ciągu 3 dni roboczych od przeprowadzenia oceny złożonych projektów Zespół Opiniujący poda do wiadomości publicznej, w formie publikacji na stronie internetowej Miasta Rawa Mazowiecka, wyniki oceny projektów  wraz z uzasadnieniem powodów odrzucenia projektów nieprzyjętych.
Wszystkie zaakceptowane i odrzucone ze względów formalnych wnioski zostaną opublikowane na stronie www.rawamazowiecka.pl. – w zakładce Budżet Obywatelski. Wnioski spełniające wymogi formalne zostaną opublikowane na stronie internetowej z indywidualnym numerem ID, jako projekty, na które będą głosować mieszkańcy.

Etap IV
Promocja zakwalifikowanych projektów 11 – 20 maja 2016 roku.


Etap V
23 -31 maja 2016 r.

Głosowanie: Każdy mieszkaniec Rawy Mazowieckiej, który w dniach głosowania ukończy 16 lat, może oddać swój głos w dniach  od 23 -31 maja 2016 r.,  w siedzibie  Urzędu Miasta w  Rawie Mazowieckiej, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka godz. pracy Urzędu.
Głosujemy wrzucając kartę do głosowania w wyznaczonym punkcie do specjalnie przygotowanej urny. Głosowanie przeprowadza Komisja powołana przez burmistrza.
Głos traktuje się jako nieważny, jeśli niemożliwe jest ustalenie tożsamości głosującego, jeśli w polu przeznaczonym do podania numeru projektu nie wpisano żadnej liczby lub wpisano liczbę nie odpowiadającą żadnemu projektowi lub jeśli wpis ten jest nieczytelny.


Etap VI
Ogłoszenie i podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania nastąpi niezwłocznie po zakończenia prac komisji liczącej głosy nie później jak do 3 czerwca 2016 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta – www.rawamazowecka.pl  – zakładka Budżet Obywatelski.

Etap VII
Przygotowanie dokumentacji, przeprowadzenie postępowań ofertowych i realizacja wybranych w drodze głosowania przez mieszkańców Rawy Mazowieckiej projektów do końca 2016 roku

Banery

Kalendarium

Banery