Podstrony strony Program Aktywizacja i Integracja

Program Aktywizacja i Integracja

Realizacja projektu

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja odbywała się w okresie od 07.05.2018 r. do 29.06.2018 r. oraz  w okresie od 6. 2019 r. do maja do 28. czerwca 2019 r. Obejmowała ona dwa bloki działań: aktywizację zawodową i integrację społeczną.
Aktywizacja zawodowa polegała na wykonywaniu przez uczestników Programu prac społecznie użytecznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 8 tygodni w każdym z dwóch lat. Prace te realizowano na terenie miasta Rawa Mazowiecka m.in. w następujących jednostkach: Żłobek Miejski Tuptuś, przedszkola miejskie, szkoły podstawowe, Muzeum Ziemi Rawskiej, RAWiK, OSiR. 
Integracja społeczna obejmowała cykl zajęć warsztatowo - integracyjnych, m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, gospodarowania czasem, radzenia sobie ze stresem, zdrowego stylu życia, tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia były prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 8 tygodni w każdym z dwóch lat.
Realizatorem Programu było Miasto Rawa Mazowiecka i Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej w zakresie prac społecznie użytecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej i  Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Łodzi w zakresie aktywnej integracji.

Program Aktywizacja i Integracja

Projekt ma na celu pomoc osobom bezrobotnym, w szczególności mieszkającym na obszarze zdegradowanym, w tym objętym rewitalizacją, oraz znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej i oddalonym od rynku pracy. Realizacja projektu przyczyni się do kształtowania aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym osób bezrobotnych najbardziej oddalonych od rynku pracy, zwiększenia ich motywacji do pracy oraz wzrostu samooceny.

Kluczowym problemem, na jaki odpowiada projekt, jest niska jakość życia oraz mała aktywność zawodowa i społeczna osób bezrobotnych. Analiza lokalnego rynku pracy wykazała, że pracodawcy wskazywali na konieczność uzupełnienia przez bezrobotnych umiejętności nie tylko zawodowych, ale również społecznych, które pomagają funkcjonować w środowisku. Konieczne jest zatem uzupełnienie deficytów w zakresie niskiego poziomu motywacji do pracy oraz w zakresie funkcjonowania w środowisku w środowisku pracy. Długotrwała nieobecność na rynku pracy zaburza funkcjonowanie jednostki w rodzinie i środowisku zatem  jest istotnym czynnikiem prowadzącym do wykluczenia społecznego.

W ramach realizacji projektu przewidziano następujące działania: blok „aktywizacja” prowadzony w formie prac społecznie użytecznych oraz blok ”integracja” opierający się na poradnictwie indywidualnym oraz warsztatach trenerskich z doradcą zawodowym.

Podmiotem realizującym projekt  jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Projekt będzie realizowany na obszarze rewitalizacji, jak i poza nim.

Główne grupy docelowe to osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń pomocy społecznej  z obszaru rewitalizacji, a w uzasadnionych przypadkach także spoza obszaru rewitalizacji.

Prognozowanym rezultatem realizacji projektu jest przede wszystkim wzrost kompetencji społecznych i zawodowych osób bezrobotnych. Zakłada się  wzrost motywacji do samorozwoju i dalszego doskonalenia umiejętności i kwalifikacji przydatnych na rynku pracy oraz zwiększenie udziału w życiu społecznym i chęci tworzenia więzi społecznych.

 

Banery

Kalendarium

Banery