Zadania Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

 

Zadania Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (EIS):

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka:

(zarządzenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Rawa Mazowiecka)

§ 17. 1. Do wspólnych zadań wydziałów i komórek równorzędnych należy:

1) należyte i terminowe załatwianie spraw urzędowych;

2) przygotowywanie projektów uchwał, umów oraz projektów innych przepisów gminnych;

3) przygotowywanie decyzji administracyjnych Burmistrza z zakresu administracji publicznej oraz wydawanie decyzji w ramach posiadanych upoważnień;

4) opracowywanie dla potrzeb Burmistrza okresowych ocen, informacji i sprawozdań;

5) terminowe rozpatrywanie interpelacji i zapytań radnych, a także wniosków, skarg i postulatów mieszkańców;

6) opracowywanie w części dotyczącej działania wydziału projektów założeń do projektów budżetów, projektów wieloletnich programów rozwoju oraz innych planów i programów;

7) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć, stosownie do zakresu działania wydziału;

8) składanie na wezwanie sądów urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych;

9) udzielanie na wezwanie upoważnionych organów niezbędnych informacji;

10) udostępnianie obywatelom informacji dotyczących działania organów miasta, w zakresie wynikającym z ustaw;

11) merytoryczny nadzór nad aktualizacją strony internetowej urzędu oraz BIP w zakresie działania wydziału;

12) wykonywanie, według właściwości, zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

13) przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz
o ochronie danych osobowych, przepisów bhp i p.poż., a także wykazywanie należytej dbałości o mienie urzędu;

14) przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych związanych z działalnością wydziału

15) nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych określonych stosownymi przepisami i terminowym przekazywaniem spraw do archiwum zakładowego;

16) terminowa realizacja obowiązku sprawozdawczego;

17) prowadzenie wykazu zamówień o wartości poniżej 30 000 euro;

18) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zamówień publicznych należących do kompetencji wydziału;

19) przygotowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zamówień publicznych należących do kompetencji wydziału, publikacja niezbędnych ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych;

20) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówienia publicznego.

2. Nad realizacją zadań bezpośredni nadzór sprawują naczelnicy wydziałów.

 

 

§ 22. Do zakresu działania Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych należy:
1)    nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, żłobka, przedszkoli, szkół podstawowych, instytucji kultury i sportu dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka;
2)    opiniowanie arkuszy projektów organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych oraz przedkładanie ich Burmistrzowi do zatwierdzenia;
3)    prowadzenie spraw dotyczących zakładania, likwidacji i przekształcania szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka;
4)    realizacja zadań wynikających z Systemu Informacji Oświatowej w zakresie działania wydziału;
5)    prowadzenie spraw związanych z:
a)    powierzaniem stanowisk dyrektorów przedszkoli, szkół i żłobka oraz jednostek kultury i sportu,
b)    dokonywaniem oceny dyrektorów,
c)    rozwojem i awansem zawodowym nauczycieli,
d)    ustalanie sieci szkół publicznych oraz granic ich obwodów,
e)    realizacją obowiązku nauki oraz rekrutacją do szkół;
6)    prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół i instytucji opieki nad dziećmi do lat 3;
7)    prowadzenie spraw związanych z określaniem zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i instytucjom opieki nad dziećmi do lat 3;
8)    prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi, resortowymi oraz nagrodami Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej, a także nagrodami Burmistrza Miasta;
9)    współudział w planowaniu wydatków budżetowych przeznaczonych na działalność oświatową;
10)    pomoc materialna dla uczniów;
11)    dowóz uczniów do szkół;
12)    realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia;
13)    prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury;
14)    nadzór nad działalnością instytucji upowszechniania kultury;
15)    prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
16)    prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie będących zabytkami;
17)    nadzór nad działalnością jednostek kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku.
18)    podejmowanie działań promujących sport, współudział w organizowaniu imprez sportowo-rekreacyjnych;
19)    opieka nad sportowcami oraz działalnością sportową, w tym stypendia;
20)    koordynacja rozwoju bazy obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych i turystycznych;
21)    współdziałanie z placówkami i organizacjami w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym;
22)    współdziałanie ze związkami i stowarzyszeniami działającymi na terenie Rawy Mazowieckiej;
23)    udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych;
24)    prowadzenie spraw zmierzających do polepszenia warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka - wydawanie Karty Dużej Rodziny;
25)    dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych;
26)    współudział w organizacji uroczystości, imprez okolicznościowych dla mieszkańców miasta;
27)    prowadzenie spraw związanych z działalnością Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych;
28)    prowadzenie spraw z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień - zadania Pełnomocnika  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
a)    opracowywanie i realizacja miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
b)    opracowywanie i realizacja zadań zleconych przez Pełnomocnika Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Pełnomocnika Wojewody Łódzkiego;
c)    kierowanie i prowadzenie miejskiego punktu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez organizowanie fachowego doradztwa i banku informacji dla instytucji i dla osób rodzin, zakładów pracy zainteresowanych podjęciem leczenia przez uzależnionych;
d)    przygotowywanie okresowych sprawozdań w zakresie miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
e)    współdziałanie i koordynacja działalności organów samorządowych, instytucji i stowarzyszeń, związków zawodowych oraz innych podmiotów realizujących zadania w tym zakresie;
f)    opiniowanie projektów rozstrzygnięć dotyczących problematyki alkoholowej, narkomanii i uzależnień (np. dopalacze) na terenie miasta Rawa Mazowiecka;
g)    animowanie oraz kontrolowanie realizacji zadań związanych z profilaktyką antyalkoholową i przeciwdziałaniom narkomanii w świetlicach środowiskowych na terenie miasta.

drukuj ()

Banery

Kalendarium