o. Jan Koziatek

o. Jan Koziatek - Honorowym Obywatelem Rawy

Rada Miasta Rawa Mazowiecka Uchwałą nr X/84/11  w dniu 28 września 2011 r. nadała  tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka Przełożonemu Domu Zakonnego Zgromadzenia Męki  Jezusa Chrystusa oo. Pasjonistów Przeorowi w Rawie Mazowieckiej Ojcu Janowi Koziatkowi. Wręczenie  dyplomu i legitymacji odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej w czasie uroczystej sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

  • fot. R. Fedorowicz
  • fot. R. Fedorowicz
  • fot. R. Fedorowicz
  • fot. R. Fedorowicz
  • fot. R. Fedorowicz
  • fot. R. Fedorowicz

Życiorys

Jan Koziatek w 1978 roku wstąpił do zgromadzenia Ojców Pasjonistów, a w 1986 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1990-1992 mieszkał i świadczył posługę duszpasterską w klasztorze Ojców Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej, gdzie dał się poznać jako serdeczny, pracowity i oddany mieszkańcom Rawy kapłan. Od 2002 roku pełni godność przeora klasztoru a jednocześnie proboszcza parafii  św. Pawła od Krzyża w Rawie Mazowieckiej. Jego otwartość, szczerość i zaufanie, którym obdarza innych, gotowość pomocy, wsparcie a także osobisty wysiłek i zaangażowanie w prowadzenie parafii sprzyjają kontynuacji wielu dobrych, sprawdzonych dzieł, jak i pozwoliły na zaistnienie nowych cennych inicjatyw, które służą nie tylko parafianom, ale ogółowi mieszkańców Miasta.

Rodzinny Turniej w Piłce Nożnej i Siatkowej o Puchar Ojca Proboszcza, który odbywa się od kilku lat, jest doskonałą promocją wartości rodzinnych jak i okazją do zacieśnienia więzi między dziećmi i rodzicami.

Dzięki przychylności i wsparciu Ojca Przeora w klasztorze zainicjowano także cykl otwartych spotkań dla mieszkańców Rawy z udziałem zaproszonych gości, poświęconych tematyce rodzinnej i społecznej. Do tej pory wśród zaproszonych gości byli m.in. dr Jacek Pulikowski czy dr Wanda Półtawska.

Dbałością Ojca jest budowanie dobrych relacji i zacieśnianie więzi wśród parafian jak i osób, które z klasztorem czują się związane, stąd inicjatywa wspólnych pielgrzymek do miejsc świętych (Rzym, Ziemia Święta), czy chociażby coroczny otwarty bal zapustowy w klasztorze.

Obecnie w parafii działa kilka wspólnot i grup modlitewnych. W klasztornych murach od wielu lat swoje miejsce znajduje grupa AA. Tutaj również swoje zbiórki i spotkania odbywają Harcerze Federacji Skautingu Europejskiego „Zawisza”.

Wspomniana wcześniej otwartość na wszelkie dobre inicjatywy sprawia, że kościół ojców Pasjonistów staje się miejscem zbiórek pieniężnych na cele charytatywne i miejscem dobroczynnego działania miejscowych stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego. Również staraniem Ojca Jana w samym klasztorze na Święta Bożego Narodzenia prowadzona jest akcja zbierania paczek dla dzieci z uboższych rodzin. Nie brakuje też indywidualnej pomocy potrzebującym.

Kultywowana w parafii tradycja sypania kwitowego dywanu na zakończenie Oktawy Bożego Ciała, a także wykonywanie wieńców dożynkowych na Uroczystość Odpustową Matki Bożej Pocieszenia, są nie tylko wyrazem wiary i kultu wiernych względem Jezusa Eucharystycznego i Matki Bożej, ale stają się także osobliwą formą promocji Rawy Mazowieckiej.

Jako kaznodzieja Ojciec Jan nie boi się podejmować trudnych tematów. W swoich homiliach wbrew powszechnemu relatywizmowi jasno wskazuje, co we współczesnym świecie jest dobrem a co złem.

Działalność Ojca Jana na rzecz Rawy i jej mieszkańców ma nie tylko aspekt duchowy, międzyludzki i intelektualny, ale także wyraża się konkretnymi działaniami w sferze materialnej. Dzięki swojemu zaangażowaniu i determinacji doprowadził do wykonania prac remontowych w parafialnym kościele, który jest jednocześnie jednym z głównych zabytków naszego miasta. Wymiana dachu, odnowienie elewacji zewnętrznej i renowacja wnętrza nadały kościołowi nowy wygląd podnosząc jego walory estetyczne jako zabytku i stwarzając lepszą atmosferę do modlitwy dla wiernych. Prace konserwatorskie objęły także zabytkowy klasztor. Uporządkowano teren wokół kościoła, wyremontowano także klasztorny parking, z którego na co dzień mogą korzystać wierni.

Ojciec Jan jest również aktywnym obywatelem miasta, zawsze obecny podczas ważnych uroczystości miejskich. Służy mieszkańcom życzliwą radą, dobrym słowem i promiennym uśmiechem.

Dobry klimat klasztoru, który tworzą Przeor i wszyscy zakonnicy sprawia, że jest to miejsce spotkań i modlitwy nie tylko parafian, ale dla wszystkich rawian. Przyznanie tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka” dla Ojca Jana Koziatka jest wyrazem uznania i formą podziękowania Przeorowi i wszystkim zakonnikom rawskiego klasztoru, którzy obecnie, jak i w minionych latach, nie szczędzili mieszkańcom ofiarnej posługi, a swoją pracą i modlitwą przyczyniali się do rozwoju naszego miasta.

Banery

Kalendarium

Banery