Organizacje pozarządowe: związki, stowarzyszenia

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne pn.„Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych w perspektywie finansowej 2021-2027”.

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2019 r.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedstawia sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 r.

Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka przedstawia informację dotyczącą funkcjonowania i realizacji zadań Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedstawia sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt ,,Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2017 rok, jest udostępniony na stronie: www.rawamazowiecka.pl w zakładce urząd miasta - organizacje pozarządowe i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada do publicznej konsultacji projekt ,,Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2016 rok, jest udostępniony na stronie: www.rawamazowiecka.pl w zakładce urząd miasta - organizacje pozarządowe.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2014 rok

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

Uchwała NR XXXII/244/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 i poz.645), oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536; z 2011 r. Nr 112, poz.654, Nr 205, poz.1211, Nr 209, poz.1244, Nr 208 poz. 1241, Nr 149 poz.887, Nr 232 poz.1378) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§1.Uchwala się program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r., stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Program współpracy 2014

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi

W dniu 18.11.2013 r. w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) z przedstawicielami administracji samorządowej Miasta Rawa Mazowiecka. Spotkanie dotyczyło projektu programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r. 

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie „Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2014 rok. Organizacje nie zgłosiły żadnych opinii i wniosków.

 

  • autor: Teresa Sekuter

następna strona »

Banery

Kalendarium

Banery