Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Piątek, 15 Stycznia 2021, Imieniny: Pawła, Izydora, Dąbrówki

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

:
:

Banery

Ferie zimowe- baner

Treść strony

 

Procedura awansu zawodowego nauczycieli

 

Nauczyciele prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, składają pisemny wniosek do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

Dokumentacja załączona do wniosku obejmuje:

  1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
  2. Zaświadczenie dyrektora szkoły o:
  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
  3. przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
  1. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
  2. kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

 

Kolejnym krokiem jest przeprowadzanie analizy formalnej wniosku i załączonej dokumentacji. W przypadku, gdy wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wskazanych braków w wyznaczonym terminie.

Organ nadający stopień awansu zawodowego zawiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

Postępowanie egzaminacyjne przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela.

Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego. Nauczyciel, który zdał egzamin otrzymuje zaświadczenie komisji egzaminacyjnej.

Decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wydaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

Nauczycielom, którzy złoża wnioski do dnia 30 czerwca danego roku, wydaje się decyzję w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, wydaje się decyzję w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (wraz z ww. dokumentacją) należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Odbiór decyzji następuje osobiście. Za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego oraz za wydanie decyzji nie pobiera się żadnych opłat.

Dodatkowe informacje na temat procedury awansu zawodowego można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 - 200 Rawa Mazowiecka, pok. 6 i 7, tel. 46 814-37-69.

 

Opracowano na podstawie przepisów:

  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) - w szczególności: Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574).
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

 

drukuj ()

Dokumenty do pobrania

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Program ograniczania niskiej emisji

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.