UM Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Czwartek, 25 Kwietnia 2019, Imieniny: Marka, Jarosława, Erwiny

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

Banery

wirtualny spacer Rawa Mazowiecka

Treść strony

 

Procedura awansu zawodowego nauczycieli
 
Nauczyciele prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, składają pisemny wniosek do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
 
Dokumentacja załączona do wniosku obejmuje:
1)  poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy ukończenia studiów wyższych i podyplomowych), a także poświadczona kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego; 
2)     zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o: 

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

 
Kolejnym krokiem jest przeprowadzanie analizy formalnej wniosku i załączonej dokumentacji. W przypadku, gdy wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wskazanych braków w wyznaczonym terminie.
 
Organ nadający stopień awansu zawodowego zawiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
 
Postępowanie egzaminacyjne przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela.
 
Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego. Nauczyciel, który zdał egzamin otrzymuje zaświadczenie komisji egzaminacyjnej.
Decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wydaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
 
Nauczycielom, którzy złoża wnioski do dnia 30 czerwca danego roku, wydaje się decyzję w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
 
Nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, wydaje się decyzję w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. 
 
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (wraz z ww. dokumentacją) należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka.
 
Odbiór decyzji następuje osobiście. Za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego oraz za wydanie decyzji nie pobiera się żadnych opłat.
 
Dodatkowe informacje na temat procedury awansu zawodowego można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 - 200 Rawa Mazowiecka, pok. 6 i 7, tel. 046 814-37-69.
 
 
Opracowano na podstawie przepisów:
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) - w szczególności: Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli;
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393);
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

     

drukuj ()

  • autor: Arkadiusz Rataj, data: 09.06.2009

Dokumenty do pobrania

Baner

Program ograniczania niskiej emisji

Banery

Logo Unii Europejskiej
WFOŚiGW w Łodzi
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2019 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.