Awans zawodowy nauczycieli

Procedura awansu zawodowego nauczycieli

Nauczyciele prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka przedszkoli miejskich oraz szkół podstawowych, ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, składają pisemny wniosek do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 2. kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 3. Zaświadczenie dyrektora szkoły o:
   • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
   • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
   • przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
 4. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
 5. kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Analiza formalna wniosku

Kolejnym krokiem jest przeprowadzanie analizy formalnej wniosku i załączonej dokumentacji. W przypadku, gdy wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wskazanych braków w wyznaczonym terminie.

Organ nadający stopień awansu zawodowego zawiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

Postępowanie egzaminacyjne

Postępowanie egzaminacyjne przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela.

Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego. Nauczyciel, który zdał egzamin otrzymuje zaświadczenie komisji egzaminacyjnej.

Decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wydaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.

Składanie wniosków

Nauczycielom, którzy złoża wnioski do dnia 30 czerwca danego roku, wydaje się decyzję w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku, wydaje się decyzję w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego (wraz z ww. dokumentacją) należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Informacje dodatkowe

Odbiór decyzji następuje osobiście. Za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego oraz za wydanie decyzji nie pobiera się żadnych opłat.

Dodatkowe informacje na temat procedury awansu zawodowego można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5, 96 - 200 Rawa Mazowiecka, pok. 5 i 7, tel. 46 814-37-69.

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.) - w szczególności: Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.z 2020 r., poz. 2200).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

 

drukuj (Procedura awansu zawodowego nauczycieli)

 • autor: Arkadiusz Rataj, data: 2021-02-16
Akty prawne
Dokumenty do pobrania

Banery

Kalendarium

Banery