Aktualności Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 2011

Ogłoszenie o konursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) oraz Uchwały Nr XII/88/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi na rok 2012, ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację następujących zadań publicznych:

 

I. Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych - polegającego na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych.

II. Z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  w trudnej sytuacji życiowej - polegającego na prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Ogłoszenie o konkursie ofert

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, na realizację tego zadania zaplanowano środki publiczne w kwocie 470.000 zł.

Zgłaszanie kandydatów do komisji konkursowych

 

Zgłaszanie osób wskazanych przez organizacje pozarządowe

do komisji konkursowych

W związku z wykonaniem  uchwały Nr XII /88/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.-Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka prosi organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o wskazanie osób jako kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert, organizowanych przez Miasto Rawa Mazowiecka. Zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

 • autor: Teresa Sekuter

Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Przedkładam Państwu do publicznej konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz ich wysokości.

Święty Mikołaj już jest w Rawie Mazowieckiej

6 grudnia 2011 r. z dalekiej Laponii do Rawy Mazowieckiej przyjechał Święty Mikołaj.

Przywiozły go renifery w saniach.

Dzieci z rawskich przedszkoli i zerówek uratowały Mikołaja przed złą wróżką i wspólnie z elfami uwolniły go, żeby mógł przynieść prezenty na Święta Bożego Narodzenia, a co się wtedy wydarzyło możecie zobaczyć na zdjęciach.

 • autor: Teresa Sekuter

Mikołajki 2011

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

następna strona »

Banery

Kalendarium

Banery