Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie w godzinach pracy Straży Miejskiej pod numerami telefonów 986, 46 814 44 40 i 601 353 221.  Zgłoszenia pisemne kierowane pod adres: 96 -200 Rawa Mazowiecka, Plac Piłsudskiego 5, zgłoszenia drogą elektroniczną wysyłane na adres: straz@rawamazowiecka.pl

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej, za pomocą poczty elektronicznej, korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku, jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.).
Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego, jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy     i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy.
Korespondencja nie spełniająca powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych.

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje Komendant Straży Miejskiej w Komendzie Straży przy Placu Piłsudskiego 4 pokój nr 4 oraz można zgłosić drogą elektroniczną wysyłane na adres komendant@rawamazowiecka.pl.  

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Straży Miejskiej, naruszenie praworządności lub interesów skarżących się, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszania organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności.
 

Banery

Kalendarium

Banery