Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym podpisywany w obecności kierownika USC lub jego z-cy (własnoręczność podpisu może być również stwierdzona za granicą przez Konsula RP).
  2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Uwagi:

  • zaświadczenie o stanie cywilnym wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy (art. 49 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego). Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym zawiera oświadczenie o braku okoliczności mających wpływ na stan cywilny i nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Z tego względu wniosek należy złożyć osobiście do wybranego kierownika USC lub konsula.
  • do wydania zaświadczenia o stanie cywilnym Kierownik USC winien posiadać w rejestrze stanu cywilnego do wglądu akty stanu cywilnego wnioskodawcy (akt urodzenia oraz akt małżeństwa - w przypadku osób rozwiedzionych, akt zgonu współmałżonka
  • w przypadku osób owdowiałych). Jeżeli akty te nie znajdują się jeszcze w rejestrze a zostały sporządzone w innym USC, istnieje konieczność uprzedniego ich wpisania do rejestru – co może się wiązać z 10- dniowym oczekiwaniem. Wobec powyższego, wskazany jest wcześniejszy kontakt z USC celem ustalenia, czy akty znajdują się w rejestrze i ewentualnego wpisania aktów do rejestru stanu cywilnego.
  • zaświadczenie wydaje wybrany przez wnioskodawcę kierownik urzędu stanu cywilnego. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.

Opłata skarbowa 38,00 zł za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.

Banery

Kalendarium

Banery