Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z terenami zieleni oraz bazą dydaktyczną

 • Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z terenami zieleni i bazą dydaktyczną na odcinku od ulicy Łowickiej do ulicy Jana III Sobieskiego w Rawie Mazowieckiej

Wartość ogólna zadania: 2.009.200,73 zł

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 

w formie dotacji: 642.015,00 zł

w formie pożyczki: 428.010,00 zł

Cel projektu

Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego oraz stworzenie przestrzeni edukacyjnej i rekreacyjnej. Planuje się działania zmierzające do podniesienia standardu technicznego infrastruktury zmniejszającej emisję zanieczyszczeń do powietrza. Projekt ma wpłynąć na ograniczenie degradacji siedlisk gatunków chronionych oraz zmierzać do wyposażenia obszarów przyrodniczych w bezpieczną i nieinwazyjną sferę edukacyjno-fizyczną.

Zakładane efekty

Efektem realizacji projektu będzie ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, jak również możliwość przedstawienia w ciekawy sposób walorów przyrodniczych miasta. Osoby korzystające ze ścieżki będą mogły rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu przyrody oraz ekologii. Osiągnięcie założonego celu przyczyni się do ożywienia społeczno-gospodarczego miasta i regionu.

Zakres prac

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

 1. budowę ciągu pieszo-rowerowego składającego się ze ścieżki rowerowej i chodnika,
 2. wykonanie powierzchni utwardzeń pod miejsca postojowe dla rowerów, stacje naprawy rowerów oraz pod ławki,
 3. budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej,
 4. miejsca postojowe dla rowerów,
 5. montaż stacji naprawy rowerów,
 6. montaż ławek wraz z pojemnikami na śmieci,
 7. wykonanie nasadzeń roślin wieloletnich,
 8. wykonanie i montaż tablic dydaktycznych,
 9. wykonanie i montaż tablic informacyjnych,
 10. montaż instalacji dydaktycznych,
 11. wykonanie i montaż tabliczek do oznaczenia roślin,
 12. wykonanie i montaż altany,
 13. montaż domków dla owadów i budek lęgowych,
 14. montaż street workout,
 15. montaż siłowni plenerowej,
 16. budowę kładki przez Rylkę.

www.wfosigw.lodz.pl/

Można już korzystać z nowego odcinka ścieżki rowerowej

Odcinek trasy pieszo-rowerowej, łączącej park z „Sójczym Wzgórzem” jest już gotowy i oddany do użytku. Zachęcamy więc – póki pogoda sprzyja – do wycieczki rowerowej i spacerów, z zachowaniem zalecanego w czasie trwającej epidemii, dystansu. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy osiedla Zamkowa Wola dojadą swoim jednośladem nie tylko do centrum miasta, ale też wprost nad zalew. Wykonany kilometrowy odcinek ścieżki łączy się bowiem z już istniejącą infrastrukturą rowerową.

Zakończono prace przy ścieżce rowerowej

W ubiegłym roku został oddany do użytku odcinek trasy pieszo-rowerowej, łączącej park z „Sójczym Wzgórzem”. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy osiedla Zamkowa Wola mogą dojść i dojechać swoim jednośladem nie tylko do centrum miasta, ale też wprost nad zalew. Wzdłuż trasy zostały zamontowane stojaki rowerowe, ławki i kosze na śmieci oraz dwie stacje naprawy rowerów. Ze ścieżki można też korzystać po zmroku. Pozwala na to zamontowane energooszczędne oświetlenie. Ten etap przedsięwzięcia kosztował 1,9 mln zł.

Banery

Kalendarium

Banery