Statut Straży Miejskiej

Regulamin Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej

Załącznik do uchwały Rady Miasta w Rawie Mazowieckiej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej, zwany dalej “Regulaminem” określa strukturę organizacyjną Straży.
 2. Straż Miejska w Rawie Mazowieckiej jest samorządową umundurowaną formacją utworzoną na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr VI/34/94 z dnia 10.11.1994r w sprawie utworzenia Straży Miejskiej na terenie Rawy Mazowieckiej.
 3. Straż działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych (miejskich) ( Dz. U. Nr 123 poz. 779 z późn. zm.) zwaną dalej “ustawą” i uchwały, o której mowa w ust. 2.
 4. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Burmistrz Rawy Mazowieckiej, a w zakresie fachowym Komendant Główny Policji poprzez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.
 5. Szczegółowy zakres współpracy z Policją określa porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem a Komendantem Powiatowym Policji w Rawie Mazowieckiej.

§2

 1. Terenem działania Straży jest obszar Gminy/Miasta Rawa Mazowiecka zwanego dalej “Miastem”.
 2. Straż Miejska umiejscowiona jest w strukturze Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Rozdział II
Struktura organizacyjna Straży

§3

 1. Strażą kieruje Komendant Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej zwany dalej “Komendantem” i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Komendant jest powoływany i odwoływany przez Burmistrza Rawy Mazowieckiej po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.
 3. Przełożonym Komendanta jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
 4. W przypadku nieobecności Komendanta, jego obowiązki przejmuje dyżurny Straży Miejskiej.
 5. Zadania i obowiązki dla komendanta Straży oraz osoby go zastępującej – określa Burmistrz, na podstawie ustawy o Strażach Gminnych – poprzez ustalenie zakresu czynności.
 6. Komendantowi podlegają strażnicy miejscy, których zatrudnia Burmistrz.
 7. Zadania i obowiązki strażników określa Komendant na podstawie ustawy o Strażach Gminnych  i niniejszego regulaminu – w zakresach czynności.
 8. Pozostałe  zadania strażników określa Komendant pisemnym rozkazem.
 9. Komenda Straży jest czynna w godzinach pracy Urzędu.

§4

 1. Strażnicy wykonują swoje obowiązki zgodnie z miesięcznym grafikiem służb ustalonym przez Komendanta.
 2. Miesięczny grafik służb ustala się przed rozpoczęciem danego miesiąca. W przypadku konieczności zapewnienia w sposób szczególny ochrony porządku publicznego, Komendant lub osoba go zatępująca może zmienić grafik w czasie jego obowiązywania.
 3. Grafik służb ustala się uwzględniając potrzeby zapewnienia ochrony porządku publicznego podczas:
  - imprez masowych, kulturalnych, sportowych,
  - obchodów świąt państwowych i religijnych,
  - zgromadzeń o charakterze religijnym, wieców, zgromadzeń publicznych,
  - dni targowych,
  - okresów o szczególnym nasileniu zakłóceń porządku,
  - wykonywania zadań Urzędu Miasta i imprez organizowanych przez Miasto,
  - wydarzeń, w których przewiduje się większą ilość uczestników.

§5

 1. Zadania określone w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustawy oraz przepisów prawa miejscowego, a w szczególności określone w art. 11 ustawy: wykonuje patrol w składzie conajmniej dwóch osób.
 2. W patrolach w składzie dwóch lub więcej osób dowództwo obejmuje strażnik wyznaczony przez Komendant w innym przypadku strażnik najstarszy stopniem.
 3. Patrol zobowiązany jest do posiadania łączności bezprzewodowej z Komendą , Policją lub dowodzącym  akcją, w której patrol uczestniczy.
 4. Przed podjęciem służby w terenie obowiązkiem Strażnika jest sprawdzenie łączności z Komendą. W przypadku stwierdzenia braku łączności Strażnik jest zobowiązany wrócić do Komendy w celu usunięcia przyczyny braku łączności.
 5. Patrol może poruszać się pieszo lub powierzonym środkiem transportu.

§6

 1. Straż dysponuje pojazdem służbowym w celu patrolowania, oddziaływania prewencyjnego oraz podejmowania interwencji.
 2. Pojazd służbowy oznakowany jest pasem pomarańczowym, przebiegającym wzdłuż pojazdu, herbem miasta Rawa Mazowiecka umieszczonym na przednich drzwiach, tylnych drzwiach i masce.
 3. Na dachu samochodu zamontowana jest lampa zespolona (światła koloru pomarańczowego z podświetlonym napisem “Straż Miejska”)


Rozdział III
Przepis końcowy

§7

Zmiany w Regulaminie następują w trybie jego nadania.

drukuj (Regulamin Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej)

Banery

Kalendarium

Banery