Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

Kalendarz, imieniny

Sobota, 16 Stycznia 2021, Imieniny: Marcela, Włodzimierza, Waldemara

Ułatwienia dostępu

Animacja

Ścieżka nawigacyjna

Urząd Miasta » Straż Miejska » Regulamin SM »

Sprawdź pogodę

Menu

Dodatkowe linki

Banery

https://www.facebook.com/UMRawaMazowiecka
System informacji przestrzennej

Kalendarz imprez

:
:

Banery

Ferie zimowe- baner

Treść strony

  • -
Regulamin Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej

Załącznik do uchwały
Rady Miasta w Rawie Mazowieckiej

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1.Regulamin Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej, zwany dalej “Regulaminem” określa strukturę organizacyjną Straży.
2.Straż Miejska w Rawie Mazowieckiej jest samorządową umundurowaną formacją utworzoną na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr VI/34/94 z dnia 10.11.1994r w sprawie utworzenia Straży Miejskiej na terenie Rawy Mazowieckiej.
3.Straż działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych (miejskich) ( Dz. U. Nr 123 poz. 779 z późn. zm.) zwaną dalej “ustawą” i uchwały, o której mowa w ust. 2.
4.Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Burmistrz Rawy Mazowieckiej, a w zakresie fachowym Komendant Główny Policji poprzez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.
5.Szczegółowy zakres współpracy z Policją określa porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem a Komendantem Powiatowym Policji w Rawie Mazowieckiej.

§2

1.Terenem działania Straży jest obszar Gminy/Miasta Rawa Mazowiecka zwanego dalej “Miastem”.
2.Straż Miejska umiejscowiona jest w strukturze Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

Rozdział II
Struktura organizacyjna Straży

§3


1.Strażą kieruje Komendant Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej zwany dalej “Komendantem” i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Komendant jest powoływany i odwoływany przez Burmistrza Rawy Mazowieckiej po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.
3.Przełożonym Komendanta jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
4.W przypadku nieobecności Komendanta, jego obowiązki przejmuje dyżurny Straży Miejskiej.
5.Zadania i obowiązki dla komendanta Straży oraz osoby go zastępującej – określa Burmistrz, na podstawie ustawy o Strażach Gminnych – poprzez ustalenie zakresu czynności.
6.Komendantowi podlegają strażnicy miejscy, których zatrudnia Burmistrz.
7.Zadania i obowiązki strażników określa Komendant na podstawie ustawy o Strażach Gminnych  i niniejszego regulaminu – w zakresach czynności.
8.Pozostałe  zadania strażników określa Komendant pisemnym rozkazem.
9.Komenda Straży jest czynna w godzinach pracy Urzędu .

§4

1.Strażnicy wykonują swoje obowiązki zgodnie z miesięcznym grafikiem służb ustalonym przez Komendanta.
2.Miesięczny grafik służb ustala się przed rozpoczęciem danego miesiąca. W przypadku konieczności zapewnienia w sposób szczególny ochrony porządku publicznego, Komendant lub osoba go zatępująca może zmienić grafik w czasie jego obowiązywania.
3.Grafik służb ustala się uwzględniając potrzeby zapewnienia ochrony porządku publicznego podczas:
- imprez masowych, kulturalnych, sportowych,
- obchodów świąt państwowych i religijnych,
- zgromadzeń o charakterze religijnym, wieców, zgromadzeń publicznych,
- dni targowych,
- okresów o szczególnym nasileniu zakłóceń porządku,
- wykonywania zadań Urzędu Miasta i imprez organizowanych przez Miasto,
- wydarzeń, w których przewiduje się większą ilość uczestników.


§5

1.Zadania określone w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustawy oraz przepisów prawa miejscowego , a w szczególności określone w art. 11 ustawy:  wykonuje patrol w składzie conajmniej dwóch osób.
2.W patrolach w składzie dwóch lub więcej osób dowództwo obejmuje strażnik wyznaczony przez Komendant w innym przypadku strażnik najstarszy stopniem.
3.Patrol zobowiązany jest do posiadania łączności bezprzewodowej z Komendą , Policją lub dowodzącym  akcją, w której patrol uczestniczy.
4.Przed podjęciem służby w terenie obowiązkiem Strażnika jest sprawdzenie łączności z Komendą. W przypadku stwierdzenia braku łączności Strażnik jest zobowiązany wrócić do Komendy w celu usunięcia przyczyny braku łączności.
5.Patrol może poruszać się pieszo lub powierzonym środkiem transportu.


§6

1.Straż dysponuje pojazdem służbowym w celu patrolowania, oddziaływania prewencyjnego oraz podejmowania interwencji.
2.Pojazd służbowy oznakowany jest pasem pomarańczowym, przebiegającym wzdłuż pojazdu, herbem miasta Rawa Mazowiecka umieszczonym na przednich drzwiach, tylnych drzwiach i masce.
3.Na dachu samochodu zamontowana jest lampa zespolona (światła koloru pomarańczowego z podświetlonym napisem “Straż Miejska”)


Rozdział III
Przepis końcowy

§7

Zmiany w Regulaminie następują w trybie jego nadania.

drukuj (Regulamin Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej)

Baner

Logo Unii Europejskiej

Banery

WFOŚiGW w Łodzi
Baner do linku "Na co idą moje pieniądze"
https://www.rawamazowiecka.pl/2876,nfosigw
czujniki powietrza- Rawa Mazowiecka
Podatki lokalne na 2020 rok
baner Rawska e-oświata
Baner prowadzący do projektu: Poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Projekt: Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu "zagospodarowanie przestrzenne"
baner strona rewitalizacja
Program ograniczania niskiej emisji

Miasta partnerskie

Zapraszamy Państwa do poznania miast partnerskich Rawy Mazowieckiej

E-kartki

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.