Podstrony strony Rawscy Skauci Jak Zawisza

Rawscy Skauci Jak Zawisza

Realizacja projektu w 2020 roku

W ciągu roku odbywały się zbiórki zastępów i spotkania formacyjne dla  dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych. W ramach organizacji imprez integrujących mieszkańców i promujących zdrowy styl życia, w szczególności na obszarze objętym rewitalizacją, przeprowadzono czuwanie przy pomniku Jana Pawła II dla mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka z okazji Dnia Papieskiego w dniu 11.10.2020 r. Niestety, ze względu na zagrożenie epidemiczne, nie zostały przeprowadzone wszystkie planowane działania.

Realizacja projektu w 2019 roku

W ciągu roku zorganizowano wiele zajęć i spotkań dla  dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych. Były to zbiórki zastępów i spotkania formacyjne. Dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej, w szczególności na obszarze objętym rewitalizacją, zorganizowano imprezy integrujące mieszkańców i promujące zdrowy styl życia. Z myślą o dzieciach i młodzieży przygotowano gry zręcznościowe, strategiczne i drużynowe rozwijające wyobraźnię i umiejętności społeczne. Harcerze przypomnieli znane z zeszłego roku i cieszące się zainteresowaniem gry miejskie oraz zajęcia edukacyjne: „Papieską Grę Terenową”, „Grę Historyczną”  z okazji 100-rocznicy odzyskania niepodległości , „Dzień Dziecka wg Skauta” oraz „Podwórkową grę zręcznościową”.

Realizacja projektu w 2018 roku

Działania prowadzone przez rawskich harcerzy z Zawiszy miały za zadanie upowszechnianie pozytywnych wartości i pożytecznego wykorzystania czasu przez dzieci i młodzież poprzez wspólne gry i zabawy, również plenerowe. Były to gry zręcznościowe, strategiczne i drużynowe rozwijające wyobraźnię i umiejętności społeczne. Harcerze przygotowali następujące  gry miejskie oraz zajęcia edukacyjne: „Papieską Grę Terenową”, „Grę Historyczną”  z okazji 100-rocznicy odzyskania niepodległości , „Dzień Dziecka wg Skauta” oraz „Podwórkową grę zręcznościową”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się jak zwykle „Bernardynki Rawskie”.

Realizacja projektu w 2017 roku

W ciągu roku zorganizowano wiele zajęć i spotkań dla trzech grup wiekowych dzieci i młodzieży. Były to zbiórki zastępów i spotkania formacyjne. Zorganizowano obchody Święta Wojska Polskiego oraz Święta Niepodległości,  a także „Olimpiadę Wodną” w Aquarium, czyli konkurs sprawdzający umiejętności pływackie. Odbywały się wycieczki i biwaki, a w okresie wakacji zorganizowano, w ramach wypoczynku letniego, trzy obozy. Dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej przygotowano imprezy integrujące oraz promujące zdrowy styl życia. W maju odbyła się zbiórka pokazowa mająca na celu przybliżenie życia skautowego i zachęcenie do dołączenia do harcerzy. We wrześniu zorganizowano „Bernardynki Rawskie”. Jest to impreza masowa mająca za zadanie przybliżyć postać sługi bożego o. Bernarda Kryszkiewicza, który jest  patronem 1.Szczepu Rawskiego. W październiku harcerze wzięli udział w zbiórce pieniędzy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera finansowo zdolną młodzież z ubogich rodzin. Na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich odbyła się ponadto gra papieska, której zadaniem było przybliżenie postaci papieża Jana Pawła II.

Rawscy Skauci Jak Zawisza

Projekt ma na celu propagowanie pozytywnych wartości i kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży oraz integrację członków Stowarzyszenia Harcerstwa ze społecznością lokalną poprzez zajęcia edukacyjne, wspólne gry i zabawy plenerowe oraz organizację wydarzeń kulturalnych na obszarze rewitalizowanym. Zamierzeniem projektu jest również zmiana zagospodarowania i ożywienie przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji. Realizacja projektu ma przyczynić się do wzmacniania międzypokoleniowych więzi społecznych oraz poprawy dostępu do usług kulturalnych.

Zasadniczym problemem, w którego rozwiązaniu ma pomóc projekt, jest wysoka liczba czynów karalnych wśród nieletnich obserwowana na terenie rewitalizowanym oraz niewielka oferta miasta dotycząca wydarzeń stymulujących właściwe postawy społeczne wśród młodych osób. Młodzież zamieszkująca ten obszar, która utrwala i powiela negatywne wzorce zachowań, kontaktując się z harcerzami będzie miała okazję do poznania innych, alternatywnych form aktywności oraz nabywania umiejętności oczekiwanych w społeczeństwie. Oferta wydarzeń kulturalnych proponowana przez projekt może dawać możliwość spędzania wolnego czasu w sposób twórczy i rozwijający, stymulujący rozwój społeczny, edukację, stosunki rodzinne oraz świadomość terytorialną i środowiskową. Realizacja projektu odpowiada na potrzebę uatrakcyjnienia Rawy Mazowieckiej jako miejsca rekreacji, wypoczynku i spędzania wolnego czasu, a także na potrzebę promocji historycznego oraz kulturowego kontekstu miasta.

W ramach realizowanych zadań planowane są miejska gra terenowa z elementami historycznymi, piknik rodzinny, miejskie warsztaty służące rozwijaniu umiejętności harcerskich, wystawa dokumentująca zrealizowane przedsięwzięcia oraz zajęcia edukacyjne promujące działanie na rzecz wspólnego dobra, zakończone happeningiem zorganizowanym w przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji.

Podmiotem realizującym działanie jest Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”.

Projekt realizowany będzie na obszarze rewitalizacji oraz na obszarze przylegającym.

Główne grupy docelowe to młodzież  i mieszkańcy z obszaru rewitalizacji jak i spoza niego oraz członkowie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”.

Prognozowanym rezultatem  realizacji projektu jest poprawa oferty kulturalnej, rekreacyjnej i rozrywkowej w przestrzeniach publicznych, szczególnie na terenach objętych rewitalizacją. Zakłada się rozwój przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży oraz wzrost liczby osób młodych biorących aktywny udział w życiu społecznym miasta. Projekt ma spowodować zwiększenie wśród mieszkańców wiedzy o historycznym i kulturowym kontekście miasta oraz wzrost świadomości na temat właściwych postaw obywatelskich i społecznych.

 

  • Logotyp Skauci Europy

Banery

Kalendarium

Banery