rok 2023

Wykaz projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka na 2023 rok.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2022 roku zespół ds. weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego przedstawił wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 oraz zaproponował podział środków na zwycięskie projekty.

Należy podkreślić ogromne zainteresowanie projektami wśród mieszkańców miasta, a ilość głosów świadczy o czynnym włączeniu się rawian w tworzenie Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka na rok 2023.

Lista projektów wybranych przez mieszkańców do realizacji stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Wybrane przez mieszkańców projekty będą realizowane w ramach Budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2023.

Wyniki głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka na 2023 rok.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2022 roku Zespół ds. weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego przedstawił wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

Należy podkreślić zainteresowanie projektami wśród mieszkańców miasta, a ilość głosów świadczy o czynnym włączeniu się rawian w tworzenie Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka na rok 2023.

Ogółem oddano 1311 kart do głosowania, w tym 1289 kart ważnych oraz 22 karty nieważne.
Karty ważne zawierały 5759 głosów ważnych w tym 1371 głosów w obszarze rewitalizacji oraz 4388 głosów na pozostałym obszarze miasta.
Wyniki głosowania na zgłoszone projekty, zarówno w obszarze rewitalizacji jak i na pozostałym obszarze stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Wykaz projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy miasto Rawa Mazowiecka na 2023 rok.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, że na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2022 roku Zespół ds. weryfikacji wniosków zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego zweryfikował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.
Wykaz projektów dopuszczonych do głosowania z podziałem na obszar rewitalizacji i pozostały teren miasta stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
Wzór pełnomocnictwa do głosowania za osobę niepełnosprawną stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Zespół ds. weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego zweryfikował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż do Budżetu Obywatelskiego gminy Miasto Rawa Mazowiecka na rok 2023 zgłoszonych zostało 14 projektów. Na spotkaniu w dniu 4 listopada 2022 roku zespół ds. weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego zweryfikował pod względem formalno-prawnym i merytorycznym projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Następnym etapem będzie akceptacja listy projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.
Ogłoszenie listy projektów przeznaczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego z podziałem na obszary oraz wzoru karty do głosowania nastąpi w dniach 14 – 17 listopada 2022 roku.

Zespół ds. weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego zweryfikował projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż do Budżetu Obywatelskiego gminy Miasto Rawa Mazowiecka na rok 2023 zgłoszonych zostało 14 projektów. Na spotkaniu w dniu 18 października 2022 roku zespół ds. weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego zweryfikował pod względem formalno-prawnym i merytorycznym projekty zgłoszone do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2023 i poprosił autorów o uzupełnienie projektów. Po ich uzupełnieniu nastąpi ich ostateczna weryfikacja przez Wydziały merytoryczne. Następnym etapem będzie akceptacja listy projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.
Ogłoszenie listy projektów przeznaczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego z podziałem na obszary oraz wzoru karty do głosowania nastąpi w dniach 14 – 17 listopada 2022 roku.

Wykaz projektów zgłoszonych do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka informuje, iż do Budżetu Obywatelskiego gminy Miasto Rawa Mazowiecka na rok 2023 zgłoszonych zostało 14 projektów. Poproszono o opinie Wydziały merytoryczne i Radcę Prawnego. Wykaz projektów wraz ze wstępnym kosztem ich realizacji zamieszczono w tabeli stanowiącej załącznik do tej informacji. Kolejnym etapem będzie weryfikacja projektów pod względem prawnym i merytorycznym, a następnie ogłoszenie listy zweryfikowanych projektów.

Zarządzenie Nr 87/2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. weryfikacji projektów zgłaszanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Rozpoczynamy nabór wniosków do Rawskiego Budżetu Obywatelskiego 2023

Termin od dnia 30 września 2022 roku do dnia 14 października 2022 roku

Uprawnionymi do zgłaszania zadań są wszyscy mieszkańcy Rawy Mazowieckiej.
Zgłaszanym zadaniem może być każdy pomysł, mający wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. Każdy uprawniony może zgłosić dowolną liczbę projektów do Budżetu Obywatelskiego.

Zgłaszane zadania do budżetu obywatelskiego muszą być:
- zgodne z prawem,
- zlokalizowane na terenie należącym do Miasta Rawa Mazowiecka (dotyczy zadań inwestycyjnych),
- nie dopuszcza się realizacji projektów inwestycyjnych, które są planowane na gruntach nienależących do zasobów nieruchomości miasta, z wyłączeniem gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej oraz terenów osiedli wielomieszkaniowych, po uzyskaniu zgody tegoż użytkownika wieczystego na realizację projektu na okres minimum 5 lat, ze względu na trwałość projektu;
- ogólnodostępne czyli bezpłatnie dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta;
- możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym.
- zadania inwestycyjne muszą spełniać wymogi formalne Ustawy o dostępności, z uwzględnieniem – o ile jest to możliwe – uniwersalnego projektowania, uwzględnianego w szczególności w celu spełnienia minimalnych wymagań, dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Każde zgłoszone zadanie wymaga poparcia co najmniej 8 mieszkańców Rawy Mazowieckiej.
Poparcie wyrażane jest w formie własnoręcznego podpisu na liście poparcia konkretnego projektu.
Zgłoszeń zadań dokonywać należy na formularzu zgłoszeniowym (wraz z listą poparcia), według wzoru. Formularz zgłoszenia zadania dostępny jest na stronie internetowej www.rawamazowiecka.pl lub w biurze podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka   przy Pl. Piłsudskiego 5 (na parterze).
Formularz zgłoszeniowy podpisuje wnioskodawca/y. Autor projektu nie może udzielić poparcia składanemu przez siebie wnioskowi.

Wnioski składane mogą być:
- w formie elektronicznej na skrzynkę podawczą /kb5177yoql/skrytka, podpisane bezpiecznym podpisem cyfrowym nadawcy weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub  podpisane profilem zaufanym ePUAP, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia skanu listy z podpisami poparcia zadania;
- w formie papierowej, złożone w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Piłsudskiego 5,      96-200 Rawa Mazowiecka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,  z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia oryginalnych list poparcia zadania.

Wnioskodawca na etapie przygotowania wniosku ma prawo do konsultacji z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, zwanymi dalej „komórkami organizacyjnymi” pod względem finansowym, formalno-prawnym, merytorycznym, a przede wszystkim pod względem  możliwości jego realizacji.

 

Budżet Obywatelski na 2023 rok - informacja dla mieszkańców

W ramach Budżetu Obywatelskiego będą realizowane projekty mieszczące się w katalogu zadań własnych Miasta Rawa Mazowiecka.
Zadania wybrane w danym roku w trybie i na zasadach określonych Regulaminem zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na rok następny.
Ustala się kwotę w wysokości 200 tys. zł do wykorzystania w roku budżetowym 2023 w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Banery

Kalendarium

Banery