Inwestycje 2021

Inwestycje 2021

  • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego. Zakres robót objął przebudowę: Pl. Piłsudskiego, Pl. Wolności, ulic: Wyszyńskiego, Krakowskiej Mickiewicza, Kopernika, Przechodniej, Miłej, Warszawskiej, Mazowieckiej, Kilińskiego, Kościuszki, Łowickiej, Armii Krajowej, ks. Skorupki, Ziemowita, Zamkowej. Projekt rewitalizacyjny zakładał przeprowadzenie prac budowlanych o dużym zakresie, po zakończeniu których zmianie uległ układ komunikacyjny w tym rejonie miasta. Prace budowlane polegały na przebudowie kanalizacji deszczowej, instalacji sieci gazowej, na niektórych odcinkach również sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Wykonano nową podbudowę jezdni oraz chodników, ustawiono krawężniki i obrzeża, położono warstwę masy bitumicznej. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2020 – 2022. 
  • Rewitalizacja boiska sportowego Orlik przy SP nr 4 – 338.500 zł.
  • Budowa linii oświetleniowej w ulicy Kazimierza Wielkiego – 20.000 zł.
  • Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z terenami zieleni i bazą dydaktyczną na odcinku od ulicy Łowickiej do ulicy Jana III Sobieskiego. Realizacja ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej, siłowni zewnętrznej, street workout-u oraz zagospodarowania zieleni wraz z elementami małej architektury. Całkowity koszt - 1,9 mln zł, w tym dofinansowanie z WFOŚiGW obejmujące również drugi etap – zagospodarowanie przyrodniczo – dydaktyczne ścieżki 450.000 zł pożyczka, 670.000 zł dotacja.
  • Remont sali ślubów w budynku Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 5 – 78.000 zł.
  • Remont budynku przy Pl. J. Piłsudskiego 4 – odsłonięcie fundamentów budynku przy Placu Piłsudskiego 4 wraz z wykonaniem betonowej ścianki dociskowej - 370.000 zł.
  • Przygotowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej – 30.000 zł. Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Rawie Mazowieckiej będzie nowym obiektem, usytuowanym na nieruchomości stanowiącej własność miasta przy ulicy Kolejowej, w okolicach żłobka miejskiego „Tuptuś” . Wsparcie w ramach Centrum będzie skierowane do osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, m.in. poprzez zorganizowanie tym  osobom warunków pobytu dziennego i całodobowego.
  • Budowa linii oświetleniowej wokół zbiornika Dolna w Rawie Mazowieckiej – 365.000 zł.
  • Modernizacja oświetlenia ciągu rowerowego od tamy do ul. Fawornej - montaż nowych opraw energooszczędnych LED oraz inteligentnego systemu sterowania oświetleniem - 141.500 zł.
  • Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - hali sportowej przy ul. Tatar. W roku 2021 wykonano dokumentację projektową. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim. Do końca 2021 r. dokonano rozbiórki ścian i dachu, wymieniono konstrukcję stalową ścian i dachu. Wykonano nowe pokrycie dachowe oraz ściany hali z płyt typu PIR. Rozpoczęto niezbędne wyburzenia na zapleczu hali – 44.000 zł. Dotacja na realizację inwestycji – 1,38 mln zł.

Banery

Kalendarium

Banery