zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały

Czynność zameldowania się na pobyt stały jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  (Dz. U.2010 nr 217 poz.1427 z późniejszymi zmianami).

Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały  w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport. 

Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego , oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia  14 czerwca 1966 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017.1257.tj), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Zameldowanie na pobyt stały  służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu przebywania osoby w danym miejscu.

Czynności związane z wykonywaniem obowiązku meldunkowego są wolne od opłaty skarbowej

Dokonanie zameldowania na pobyt stały potwierdza się wydaniem zaświadczenia

 

Banery

Kalendarium

Banery