Uchwały i Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez kompleksowe działania realizowane w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno- funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Powiązane wzajemnie przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny być wielowymiarowe i integrować działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki. Proces rewitalizacji zakłada wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów. W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka zidentyfikowane zostały czynniki i zjawiska kryzysowe, a następnie wyznaczone obszary zdegradowane i wskazany obszar rewitalizacji o szczególnym dla miasta znaczeniu. Zakładka zawiera pełny tekst Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka. Opisy poszczególnych projektów rewitalizacyjnych znajdują się w osobnej zakładce poświęconej tematyce projektów.

Uchwała Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016- 2025

Uchwała Rady Miasta Rawa Mazowiecka zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025

Banery

Kalendarium

Banery