Sporządzenie aktu urodzenia

W celu sporządzenia aktu wymagane są:

  • dokumenty tożsamości rodziców dziecka,
  • cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  • celem złożenia oświadczeń o uznaniu ojcostwa wymagana jest obecność obydwojga rodziców.

Uwagi

  1. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi karta urodzenia wystawiona przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia (przekazywane bezpośrednio przez szpital do USC) lub karta martwego urodzenia.
  2. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
  3. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani ojciec lub matka dziecka.
  4. Urodzenie dziecka rodzice mogą zgłosić w formie dokumentu elektronicznego – tylko w przypadku, gdy ojcostwo dziecka jest ustalone (dziecko pochodzi z małżeństwa lub wcześniej nastąpiło uznanie ojcostwa).
  5. Po upływie terminu zgłoszenia urodzenia – kierownik USC sporządza akt oraz wybiera imię dziecka z urzędu. 

Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.

Banery

Kalendarium

Banery