Informacja

Kontrola umów na odbiór odpadów zawieranych przez przedsiębiorców

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) oraz Uchwały NR XXXVI/255/2017 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka, Straż Miejska oraz Wydział Gospodarki Komunalnej przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Pożar na składowisku odpadów w Pukininie ugaszony

W dniu 5 lipca 2018 r. po godzinie 13:00 straż pożarna w Rawie Mazowieckiej otrzymała zgłoszenie o pożarze na składowisku odpadów Pukinin. Bardzo szybka i przytomna reakcja pracowników ZGO – usypanie wału z piasku zabezpieczającego rozprzestrzenianie się pożaru po kwaterze i błyskawiczna akcja strażaków pozwoliła opanować źródło ognia, mimo bardzo dużego zagrożenia.

Obwieszczenie

Burmistrz Rawy Mazowieckiej informuje o stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla: "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2032".

 • autor: Karolina Gawot , data: 2018-02-23

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowane są w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych  zlokalizowanej w Pukininie 140, prowadzonej przez ZGO AQUARIUM Sp z o.o., ul. Katowicka 20, 96-200 Rawa Mazowiecka.

Poziom recyklingu odpadów komunalnych w 2013 roku                               

 1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła odebranych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka - 17,36%;
 2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 29,7%;
 3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%. 

Poziom recyklingu odpadów komunalnych w 2014 roku                      

 1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła odebranych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka - 11,03%;  
 2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 34,96%;
 3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%.

Poziom recyklingu odpadów komunalnych w 2015 roku

 1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła odebranych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka - 14,4%;  
 2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 37,72%;
 3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%.

Poziom recyklingu odpadów komunalnych w 2016 roku

 1. Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła - 42,4%
 2. Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 87,7%
 3. Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 2,01%.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Na terenie gminy Rawa Mazowiecka w miejscowości Pukinin 140 teren ZGO Aquarium został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), dla mieszkańcow Miasta Rawa Mazowiecka. Punkt czynny jest w poniedziałki i piątki w godzinach 07:00 – 18 :00 oraz w soboty od 07:00 do 15:00. PSZOK prowadzony jest przez pracowników przedsiębiorstwa ZGO Aqarium.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Firma zbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych to:

 1. Eneris Surowce S.A oddział w Tomaszowie Mazowieckim zbiórka odbywa się dwa razy do roku (kwiecień, listopad) oraz raz na tydzień z terenu altan śmietnikowych.
 2. Zużyty sprzęt elektryczny poza tzw. wystawkami można dostarczyć do PSZOK zlokalizowany w Pukininie 140, 
 3. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy jest obowiązany przy sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilosci nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

Banery

Kalendarium

Banery