Mapy obszarów

W tej zakładce można zapoznać się z mapami obszarów zdegradowanych znajdujących się na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz z mapą obszaru, który ma być poddany rewitalizacji.

Obszar zdegradowany to obszar, na którym stwierdzony został stan kryzysowy, przejawiający się koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno- funkcjonalnych i technicznych oraz środowiskowych. Na podstawie diagnozy zjawisk kryzysowych w tych wszystkich sferach w mieście Rawa Mazowiecka wyznaczono dwa obszary zdegradowane. Są to obszary:

  • w południowo- zachodniej części miasta, tzw "Tatar"
  • obszar w centrum miasta

Na części obszaru zdegradowanego znajdującego się w centrum miasta wyznaczono obszar przeznaczony do rewitalizacji. Obszar rewitalizacji jest to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się wdrażać proces rewitalizacji.

Banery

Kalendarium

Banery